Home

Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1344 van de Commissie van 4 augustus 2016 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van organisch silicium (monomethylsilaantriol) als nieuw voedselingrediënt krachtens Verordening (EG) nr. 258/97 van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2016) 4975) (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1344 van de Commissie van 4 augustus 2016 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van organisch silicium (monomethylsilaantriol) als nieuw voedselingrediënt krachtens Verordening (EG) nr. 258/97 van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2016) 4975) (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 258/97 van het Europees Parlement en de Raad van 27 januari 1997 betreffende nieuwe voedingsmiddelen en nieuwe voedselingrediënten(1), en met name artikel 7,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Op 27 maart 2013 heeft de onderneming LLR-G5 Ltd bij de bevoegde Ierse instanties een verzoek ingediend om organisch silicium (monomethylsilaantriol) als nieuw voedselingrediënt in de zin van artikel 1, lid 2, onder c), van Verordening (EG) nr. 258/97 in de handel te brengen.

  2. Op 17 april 2013 heeft de bevoegde Ierse instantie voor de beoordeling van voedingsmiddelen haar verslag van de eerste beoordeling uitgebracht. In dat verslag concludeerde zij overeenkomstig artikel 6, lid 3, van Verordening (EG) nr. 258/97 betreffende nieuwe voedingsmiddelen dat een extra beoordeling noodzakelijk was.

  3. Op 26 april 2013 heeft de Commissie het verslag van de eerste beoordeling doorgestuurd naar de overige lidstaten.

  4. Op 10 oktober 2013 heeft de Commissie de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) geraadpleegd en haar verzocht om overeenkomstig Verordening (EG) nr. 258/97 een aanvullende beoordeling voor organisch silicium (monomethylsilaantriol) als nieuw voedselingrediënt te verrichten.

  5. Op 9 maart 2016 heeft de EFSA in haar advies over de veiligheid van organisch silicium (monomethylsilaantriol, MMST) als nieuw voedselingrediënt voor gebruik als een bron van silicium in voedingssupplementen en over de biologische beschikbaarheid van orthokiezelzuur uit die bron(2) geconcludeerd dat organisch silicium (monomethylsilaantriol) onder de voorgestelde gebruiksvoorwaarden veilig is.

  6. In het advies worden voldoende redenen gegeven om vast te stellen dat organisch silicium (monomethylsilaantriol) als nieuw voedselingrediënt voldoet aan de criteria van artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 258/97.

  7. Richtlijn 2002/46/EG van het Europees Parlement en de Raad(3) bevat voorschriften voor voedingssupplementen. Voor het gebruik van organisch silicium (monomethylsilaantriol) moet een vergunning worden verleend onverminderd de voorschriften van die wetgeving.

  8. De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Organisch silicium (monomethylsilaantriol) zoals omschreven in de bijlage bij dit besluit mag in de Unie in de handel worden gebracht als nieuw voedselingrediënt voor gebruik in uitsluitend voor volwassenen bedoelde voedingssupplementen in vloeibare vorm met een maximumdosis van 10,40 mg silicium per dag, zoals aanbevolen door de fabrikant, onverminderd de specifieke bepalingen van Richtlijn 2002/46/EG.

Artikel 2

Organisch silicium (monomethylsilaantriol) waarvoor bij dit besluit een vergunning wordt verleend, wordt op de etikettering van levensmiddelen aangeduid als „organisch silicium (monomethylsilaantriol)”.

Artikel 3

Dit besluit is gericht tot LLR-G5 Ltd.,Golden Mile Industrial Park, Breaffy Road, Castlebar, Co. Mayo, F23 VX58, Ierland.

Gedaan te Brussel, 4 augustus 2016.

Voor de Commissie

Vytenis Andriukaitis

Lid van de Commissie

BIJLAGE