Home

Besluit (GBVB) 2016/1632 van het Politiek en Veiligheidscomité van 26 juli 2016 betreffende de benoeming van het hoofd van de GVDB-missie van de Europese Unie in Niger (EUCAP Sahel Niger) (EUCAP Sahel Niger/1/2016)

Besluit (GBVB) 2016/1632 van het Politiek en Veiligheidscomité van 26 juli 2016 betreffende de benoeming van het hoofd van de GVDB-missie van de Europese Unie in Niger (EUCAP Sahel Niger) (EUCAP Sahel Niger/1/2016)

HET POLITIEK EN VEILIGHEIDSCOMITÉ,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 38, derde alinea,

Gezien Besluit 2012/392/GBVB van de Raad van 16 juli 2012 betreffende de GVDB-missie van de Europese Unie in Niger (EUCAP Sahel Niger)(1), en met name artikel 9, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Krachtens artikel 9, lid 1, van Besluit 2012/392/GBVB is het Politiek en Veiligheidscomité (PVC) gemachtigd om de passende besluiten te nemen overeenkomstig artikel 38 van het Verdrag, met het oog op de uitoefening van de politieke controle en de strategische leiding van EUCAP Sahel Niger, met inbegrip van met name het besluit om een hoofd van de missie te benoemen.

  2. Het PVC heeft op 6 mei 2014 Besluit EUCAP Sahel Niger/2/2014(2) vastgesteld, waarbij de heer Filip DE CEUNINCK werd benoemd tot hoofd van de missie EUCAP Sahel Niger voor de periode van 6 mei 2014 tot en met 15 juli 2014.

  3. De Raad heeft op 22 juli 2014 Besluit 2014/482/GBVB(3) vastgesteld, waarbij het mandaat van de missie EUCAP Sahel Niger werd verlengd van 16 juli 2014 tot en met 15 juli 2016.

  4. Het PVC heeft op 24 juli 2014 Besluit EUCAP Sahel Niger/3/2014(4) vastgesteld, waarbij het mandaat van de heer Filip DE CEUNINCK als hoofd van de missie EUCAP Sahel Niger werd verlengd van 16 juli 2014 tot en met 15 juli 2015.

  5. Het PVC heeft op 15 april 2015 Besluit (GBVB) 2015/611(5) vastgesteld, waarbij het mandaat van de heer Filip DE CEUNINCK als hoofd van de missie EUCAP Sahel Niger werd verlengd van 16 juli 2015 tot en met 15 juli 2016.

  6. De Raad heeft op 18 juli 2016 Besluit (GBVB) 2016/1172(6) vastgesteld, waarbij het mandaat van de missie EUCAP Sahel Niger werd verlengd van 16 juli 2016 tot en met 15 juli 2018.

  7. De hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid heeft op 22 juli 2016 voorgesteld om mevrouw Kirsi HENRIKSSON tot missiehoofd van EUCAP Sahel Niger te benoemen,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Mevrouw Kirsi HENRIKSSON wordt benoemd tot hoofd van de GVDB-missie van de Europese Unie in Niger (EUCAP Sahel Niger) voor de periode van 1 september 2016 tot en met 15 juli 2017.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Brussel, 26 juli 2016.

Voor het Politiek en Veiligheidscomité

De voorzitter

W. Stevens