Home

Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/2322 van de Commissie van 19 december 2016 betreffende de opmaak van de door Verordening (EU) nr. 1257/2013 van het Europees Parlement en de Raad inzake scheepsrecycling voorgeschreven voltooiingsverklaring van de scheepsrecycling (Voor de EER relevante tekst)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/2322 van de Commissie van 19 december 2016 betreffende de opmaak van de door Verordening (EU) nr. 1257/2013 van het Europees Parlement en de Raad inzake scheepsrecycling voorgeschreven voltooiingsverklaring van de scheepsrecycling (Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 1257/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 20 november 2013 inzake scheepsrecycling, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1013/2006 en van Richtlijn 2009/16/EG(1), en met name artikel 13, lid 3, onder b),

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Verordening (EU) nr. 1257/2013 bevat voorschriften voor scheepsrecyclingbedrijven, scheepsrecyclingsinrichtingen en exploitanten van scheepsrecyclinginrichtingen over de recycling van schepen die de vlag voeren van een lidstaat van de Unie.

  2. Krachtens artikel 13, lid 2, onder c), van Verordening (EU) nr. 1257/2013 moeten exploitanten van scheepsrecyclinginrichtingen binnen 14 dagen na het volledig of gedeeltelijk recyclen van het schip overeenkomstig het scheepsrecyclingplan, een voltooiingsverklaring toesturen aan de administratie die het „geschikt voor recycling”-certificaat voor het schip heeft afgegeven. De opmaak van de voltooiingsverklaring moet in overeenstemming zijn met bijlage 7 bij het Internationaal Verdrag van Hongkong van 15 mei 2009 voor het veilig en milieuverantwoord recyclen van schepen (het „Verdrag van Hongkong”).

  3. Krachtens artikel 3, punt 6, van Verordening (EU) nr. 1257/2013 wordt onder „scheepsrecycling” verstaan het volledig of gedeeltelijk ontmantelen van een schip. In het geval van gedeeltelijk ontmantelen is daarom een voltooiingsverklaring nodig. De opmaak van de voltooiingsverklaring heeft betrekking op een enkele scheepsrecyclinginrichting. Als de gedeeltelijke ontmanteling plaatsvindt bij verschillende inrichtingen, is er voor elke bij het proces betrokken inrichting afzonderlijk een voltooiingsverklaring nodig.

  4. De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het bij artikel 25 van Verordening (EU) nr. 1257/2013 ingestelde comité,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De uit hoofde van artikel 13, lid 2, onder c), van Verordening (EU) nr. 1257/2013 voorgeschreven voltooiingsverklaringen van de scheepsrecycling worden opgesteld volgens het model in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 19 december 2016.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude Juncker

BIJLAGE

L_2016345NL.01011802.png