Home

Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/2330 van de Commissie van 9 december 2016 tot vaststelling van een zesde bijgewerkte lijst van gebieden van communautair belang voor de biogeografische regio Macaronesië (Kennisgeving geschied onder nummer C(2016) 8183)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/2330 van de Commissie van 9 december 2016 tot vaststelling van een zesde bijgewerkte lijst van gebieden van communautair belang voor de biogeografische regio Macaronesië (Kennisgeving geschied onder nummer C(2016) 8183)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna(1), en met name artikel 4, lid 2, derde alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. De in artikel 1, onder c), iii), van Richtlijn 92/43/EEG bedoelde biogeografische regio Macaronesië omvat de eilandengroepen van de Azoren en Madeira (Portugal) en de Canarische Eilanden (Spanje) in de Atlantische Oceaan, zoals aangegeven op de biogeografische kaart die op 20 april 2005 door het bij artikel 20 van die richtlijn ingestelde comité (hierna „het Comité habitats” genoemd) is goedgekeurd.

  2. Bij Beschikking 2002/11/EG(2) heeft de Commissie een initiële lijst van gebieden van communautair belang voor de biogeografische regio Macaronesië in de zin van Richtlijn 92/43/EEG vastgesteld. Deze lijst is laatstelijk gewijzigd bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/2372 van de Commissie(3).

  3. Gebieden die zijn opgenomen in de lijst van gebieden van communautair belang voor de biogeografische regio Macaronesië maken deel uit van het Natura 2000-netwerk, dat een essentieel element vormt van de bescherming van de biodiversiteit in de Unie. Teneinde verdere vooruitgang te boeken met de totstandbrenging van het Natura 2000-netwerk en in de context van een dynamische aanpassing van dat netwerk worden de lijsten van gebieden van communautair belang regelmatig bijgewerkt.

  4. De lidstaten hebben tussen 16 januari 2015 en 31 januari 2016 bijkomende gebieden van communautair belang voor de biogeografische regio Macaronesië in de zin van artikel 1 van Richtlijn 92/43/EEG voorgesteld. De lidstaten hebben eveneens wijzigingen aangebracht in de informatie over de gebieden die zijn opgenomen in de lijst van gebieden van communautair belang voor de biogeografische regio Macaronesië.

  5. Op basis van de ontwerplijst die met instemming van elke van de betrokken lidstaten door de Commissie is opgesteld en waarop ook de gebieden met prioritaire typen natuurlijke habitats of prioritaire soorten zijn vermeld, dient een bijgewerkte lijst te worden vastgesteld van gebieden die als gebieden van communautair belang voor de biogeografische regio Macaronesië zijn geselecteerd. Artikel 4, lid 4, en artikel 6, lid 1, van Richtlijn 92/43/EEG zijn van toepassing op de nieuwe gebieden.

  6. De kennis betreffende het bestaan en de verspreiding van de typen natuurlijke habitats en de soorten ontwikkelt zich voortdurend als gevolg van het toezicht waarin artikel 11 van Richtlijn 92/43/EEG voorziet. De beoordeling en selectie van de gebieden op Unieniveau is dan ook uitgevoerd op basis van de beste op dat moment beschikbare informatie.

  7. Sommige lidstaten hebben echter voor bepaalde typen habitats en soorten niet voldoende gebieden voorgesteld om aan de eisen van Richtlijn 92/43/EEG te voldoen. Bovendien blijft de kennis van het bestaan en de verspreiding van sommige van de typen natuurlijke habitats die zijn opgenomen in bijlage I, en van sommige van de soorten die zijn opgenomen in bijlage II van Richtlijn 92/43/EEG nog steeds onvolledig. Derhalve kan voor deze typen habitats en soorten niet worden geconcludeerd dat het Natura 2000-netwerk volledig is.

  8. Ter wille van de duidelijkheid en de transparantie dient Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/2372 te worden ingetrokken.

  9. De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité habitats,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De in de bijlage aangegeven, zesde bijwerking van de lijst van gebieden van communautair belang voor de biogeografische regio Macaronesië wordt vastgesteld.

Artikel 2

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/2372 wordt ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 9 december 2016.

Voor de Commissie

Karmenu VELLA

Lid van de Commissie

BIJLAGEZesde bijgewerkte lijst van gebieden van communautair belang voor de biogeografische regio Macaronesië