Home

Besluit (GBVB) 2016/2381 van het Politiek en Veiligheidscomité van 14 december 2016 tot verlenging van het mandaat van het hoofd van de GVDB-missie van de Europese Unie in Mali (EUCAP Sahel Mali) (EUCAP Sahel Mali/2/2016)

Besluit (GBVB) 2016/2381 van het Politiek en Veiligheidscomité van 14 december 2016 tot verlenging van het mandaat van het hoofd van de GVDB-missie van de Europese Unie in Mali (EUCAP Sahel Mali) (EUCAP Sahel Mali/2/2016)

HET POLITIEK EN VEILIGHEIDSCOMITÉ,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, met name artikel 38, derde alinea,

Gezien Besluit 2014/219/GBVB van de Raad van 15 april 2014 betreffende de GVDB-missie van de Europese Unie in Mali (EUCAP Sahel Mali)(1), met name artikel 7, lid 1,

Gezien Besluit (GBVB) 2015/76 van de Raad van 19 januari 2015 betreffende de aanvang van de GVDB-missie van de Europese Unie in Mali (EUCAP Sahel Mali) en tot wijziging van Besluit 2014/219/GBVB(2),

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Krachtens Besluit 2014/219/GBVB is het Politiek en Veiligheidscomité (PVC) overeenkomstig artikel 38 van het Verdrag gemachtigd de passende besluiten te nemen met het oog op de uitoefening van de politieke controle en de strategische leiding van de missie EUCAP Sahel Mali, met inbegrip van het besluit een hoofd van de missie te benoemen.

  2. Het PVC heeft op 26 mei 2014 Besluit EUCAP Sahel Mali/1/2014(3) vastgesteld, waarbij de heer Albrecht CONZE werd benoemd tot hoofd van de missie EUCAP Sahel Mali voor de periode van 26 mei 2014 tot en met 14 januari 2015.

  3. Het mandaat van de heer Albrecht CONZE als hoofd van de missie EUCAP Sahel Mali werd meerdere malen verlengd, voor de laatste maal bij Besluit (GBVB) 2016/938(4) van het PVC, waarbij zijn mandaat als hoofd van de missie EUCAP Sahel Mali werd verlengd tot en met 14 januari 2017.

  4. De hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid heeft voorgesteld het mandaat van de heer Albrecht CONZE als hoofd van de missie EUCAP Sahel Mali te verlengen van 15 januari 2017 tot en met 14 juli 2017,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Het mandaat van de heer Albrecht CONZE als hoofd van de missie EUCAP Sahel Mali wordt verlengd tot en met 14 juli 2017.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Brussel, 14 december 2016.

Voor het Politiek en Veiligheidscomité

De voorzitter

W. Stevens