Home

Besluit (GBVB) 2016/2382 van de Raad van 21 december 2016 tot oprichting van een Europese Veiligheids- en defensieacademie (EVDA) en houdende intrekking van Besluit 2013/189/GBVB

Besluit (GBVB) 2016/2382 van de Raad van 21 december 2016 tot oprichting van een Europese Veiligheids- en defensieacademie (EVDA) en houdende intrekking van Besluit 2013/189/GBVB

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 28, lid 1 en artikel 42, lid 4, en artikel 43, lid 2,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. De Raad heeft op 18 juli 2005 Gemeenschappelijk Optreden 2005/575/GBVB tot oprichting van de Europese Veiligheids- en defensieacademie (EVDA)(1) vastgesteld. Dat gemeenschappelijk optreden is vervangen door Gemeenschappelijk Optreden 2008/550/GBVB(2). Bij Besluit 2013/189/GBVB van de Raad(3) is dat gemeenschappelijk optreden vervolgens weer ingetrokken.

 2. In november 2008 heeft de Raad het Europees initiatief voor de uitwisseling van jonge officieren, naar het voorbeeld van Erasmus 1(4), aangenomen en is overeengekomen dat een met de uitvoering belaste groep in het kader van de uitvoerende academische raad van de EVDA bijeen zal komen.

 3. Het bestuur van de EVDA heeft op 15 juli 2016 overeenstemming bereikt over aanbevelingen betreffende de toekomstperspectieven van de EVDA.

 4. De onderwijs- en opleidingsactiviteiten in EVDA-kader moeten worden verricht op het gebied van het GVDB/GBVB, inclusief de aspecten conflictstabilisering, conflictoplossing en de voorwaarden voor duurzame ontwikkeling.

 5. Hoewel het personeel van de EVDA voornamelijk uit gedetacheerden zou moeten bestaan, kan het noodzakelijk zijn dat de vacatures van gedetacheerd projectmanager en financieel beheerder door contractuele personeelsleden worden ingevuld.

 6. Overeenkomstig Besluit 2010/427/EU van de Raad(5) moet de EDEO de EVDA de ondersteuning bieden die voorheen door het secretariaat-generaal van de Raad werd verleend,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

HOOFDSTUK I OPRICHTING, OPDRACHT, DOELSTELLINGEN EN TAKEN

Hierbij wordt een Europese Veiligheids- en defensieacademie (EVDA) opgericht.

De EVDA verstrekt onderwijs en opleiding in het kader van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid van de Unie (GVDB), zulks in de bredere context van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB) op Europees niveau, teneinde bij militair en burgerpersoneel een gemeenschappelijke inzicht in het GVDB en het GBVB te ontwikkelen en te bevorderen, en door middel van haar onderwijs- en opleidingsactiviteiten („EVDA-onderwijs- en opleidingsactiviteiten”) beste praktijken inzake diverse GVDB- en GVDB-thema's in kaart te brengen en te verspreiden.

De doelstellingen van de EVDA zijn:

 1. de gemeenschappelijke Europese veiligheids- en defensiecultuur verder versterken binnen de Unie en de beginselen in artikel 21, lid 1, VEU propageren buiten de Unie;

 2. een beter inzicht in het GVDB als essentieel onderdeel van het GBVB bevorderen;

 3. de instanties van de Unie de beschikking geven over deskundig personeel dat efficiënt kan werken op alle GVDB en GBVB-gebieden;

 4. de administraties en de staven van de lidstaten de beschikking geven over deskundig personeel dat vertrouwd is met het beleid, de instellingen en de procedures van de Unie op GVDB- en GBVB-gebied;

 5. het personeel van GVDB-missies en -operaties voorzien van een gemeenschappelijk inzicht in de functioneringsbeginselen van de GVDB-missies en -operaties, en van een gemeenschappelijk Europees identiteitsgevoel;

 6. onderwijs en opleiding op maat van de onderwijs- en opleidingsbehoeften van GVDB-missies en -operaties verstrekken;

 7. Unie-partnerschappen op het gebied van het GVDB en het GBVB ondersteunen, met name partnerschappen met de landen die deelnemen aan GVDB-missies;

 8. civiele crisisbeheersing ondersteunen, onder meer op het gebied van conflictpreventie, en voorwaarden voor duurzame ontwikkeling vaststellen of handhaven;

 9. het Europees initiatief voor de uitwisseling van jonge officieren bevorderen;

 10. professionele contacten en contacten tussen de deelnemers aan de onderwijs- en opleidingsactiviteiten helpen bevorderen;

Waar dit van toepassing is wordt gestreefd naar samenhang met andere activiteiten van de Unie.

1.

Overeenkomstig de opdracht en de doelstellingen bestaan de voornaamste taken van de EVDA in het organiseren en uitvoeren van EVDA-onderwijs- en -opleidingsactiviteiten op het gebied van het GVDB en het GBVB.

2.

De onderwijs- en opleidingsactiviteiten van de EVDA omvatten:

 1. cursussen op basis- en gevorderd niveau ter bevordering van het inzicht in het GVDB en het GBVB;

 2. cursussen ter ontwikkeling van leiderschap;

 3. cursussen die rechtstreeks dienen ter ondersteuning van GVDB-missies en -operaties, onder meer onderwijs en opleiding voorafgaand aan de uitzending en tijdens de missies of operaties;

 4. cursussen ter ondersteuning van EU-partnerschappen en landen die aan GVDB-missies en -operaties deelnemen;

 5. Modules ter ondersteuning van civiele en militaire opleiding en scholing op het gebied van het GVDB en het GBVB;

 6. GVDB en GBVB-cursussen, -seminars, -programma's en -conferenties voor een gespecialiseerd publiek of met een specifiek aandachtsveld;

 7. gemeenschappelijke modules in het kader van het Europees initiatief voor de uitwisseling van jonge officieren, dat op het Erasmus-programma is geïnspireerd.

Hoewel deze formeel niet tot de onderwijs- en opleidingsactiviteiten van het EVDA behoren, zal het EVDA ook Europese semesters en gezamenlijke masterdiploma's die gebruikmaken van de in de eerste alinea genoemde gemeenschappelijke modules steunen en bevorderen.

Andere onderwijs- en opleidingsactiviteiten vinden plaats telkens als het in artikel 9 bedoelde bestuur („de stuurgroep”) daartoe besluit.

3.

Naast de in lid 2 bedoelde activiteiten doet de EDVA met name het volgende:

 1. ondersteuning van de betrekkingen die tussen de in artikel 5, lid 1, bedoelde instituten die in het in dat lid bedoelde netwerk („het netwerk”) betrokken zijn, moeten worden aangeknoopt;

 2. beheer en nadere uitwerking van een e-learningsysteem om de GVDB- en GBVB-onderwijs- en -opleidingsactiviteiten te ondersteunen of, in uitzonderlijke omstandigheden, om gebruikt te worden als zelfstandige onderwijs- en opleidingsactiviteit;

 3. onderwijs- en opleidingsmateriaal voor Unie-opleidingen op GVDB- en GBVB-gebied ontwikkelen en vervaardigen, met gebruikmaking van bestaand toepasselijk materiaal;

 4. een alumnivereniging voor voormalige deelnemers aan opleidingen steunen;

 5. ondersteuning van uitwisselingsprogramma's op het gebied van GVDB en GBVB tussen de onderwijs- en opleidingsinstituten van de lidstaten;

 6. optreden als afdelingsbeheerder van de Schoolmastermodule van het Goalkeeperproject en via deze module bijdragen leveren voor het jaarlijkse opleidingsprogramma van de Unie inzake GVDB;

 7. ondersteuning verlenen bij het beheer van onderwijs en opleiding op het gebied van conflictpreventie, civiele crisisbeheersing, het vaststellen of handhaven van voorwaarden voor duurzame ontwikkeling en initiatieven tot hervorming van de veiligheidssector, alsmede bevordering van de voorlichting over cyberveiligheid en hybride dreigingen;

 8. jaarlijks een netwerkconferentie beleggen waarbij civiele en militaire experts inzake onderwijs en opleiding in GVDB-aangelegenheden uit onderwijs- en opleidingsinstituten en ministeries van de lidstaten en, waar dit aangewezen is, relevante externe onderwijs- en opleidingsactoren bij elkaar worden gebracht, en

 9. de betrekkingen onderhouden met relevante actoren op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht, op het gebied van ontwikkeling en samenwerking, en met relevante internationale organisaties.

Artikel 1 Oprichting

Hierbij wordt een Europese Veiligheids- en defensieacademie (EVDA) opgericht.

Artikel 2 Opdracht

De EVDA verstrekt onderwijs en opleiding in het kader van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid van de Unie (GVDB), zulks in de bredere context van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB) op Europees niveau, teneinde bij militair en burgerpersoneel een gemeenschappelijke inzicht in het GVDB en het GBVB te ontwikkelen en te bevorderen, en door middel van haar onderwijs- en opleidingsactiviteiten („EVDA-onderwijs- en opleidingsactiviteiten”) beste praktijken inzake diverse GVDB- en GVDB-thema's in kaart te brengen en te verspreiden.

Artikel 3 Doelstellingen

De doelstellingen van de EVDA zijn:

 1. de gemeenschappelijke Europese veiligheids- en defensiecultuur verder versterken binnen de Unie en de beginselen in artikel 21, lid 1, VEU propageren buiten de Unie;

 2. een beter inzicht in het GVDB als essentieel onderdeel van het GBVB bevorderen;

 3. de instanties van de Unie de beschikking geven over deskundig personeel dat efficiënt kan werken op alle GVDB en GBVB-gebieden;

 4. de administraties en de staven van de lidstaten de beschikking geven over deskundig personeel dat vertrouwd is met het beleid, de instellingen en de procedures van de Unie op GVDB- en GBVB-gebied;

 5. het personeel van GVDB-missies en -operaties voorzien van een gemeenschappelijk inzicht in de functioneringsbeginselen van de GVDB-missies en -operaties, en van een gemeenschappelijk Europees identiteitsgevoel;

 6. onderwijs en opleiding op maat van de onderwijs- en opleidingsbehoeften van GVDB-missies en -operaties verstrekken;

 7. Unie-partnerschappen op het gebied van het GVDB en het GBVB ondersteunen, met name partnerschappen met de landen die deelnemen aan GVDB-missies;

 8. civiele crisisbeheersing ondersteunen, onder meer op het gebied van conflictpreventie, en voorwaarden voor duurzame ontwikkeling vaststellen of handhaven;

 9. het Europees initiatief voor de uitwisseling van jonge officieren bevorderen;

 10. professionele contacten en contacten tussen de deelnemers aan de onderwijs- en opleidingsactiviteiten helpen bevorderen;

Waar dit van toepassing is wordt gestreefd naar samenhang met andere activiteiten van de Unie.

Artikel 4 Taken van de EVDA

HOOFDSTUK II ORGANISATIE

Artikel 5 Netwerk

Artikel 6 De rol van het Instituut voor veiligheidsstudies van de Europese Unie

Artikel 7 Handelingsbevoegdheid

Artikel 8 Structuur

Artikel 9 Stuurgroep

Artikel 10 De uitvoerende academische raad

Artikel 11 Het hoofd van de EVDA

Artikel 12 Het secretariaat van de EVDA

Artikel 13 EVDA-personeel

HOOFDSTUK III FINANCIERING

Artikel 14 Bijdragen in natura aan de onderwijs- en opleidingsactiviteiten

Artikel 15 Ondersteuning door de EDEO

Artikel 16 Bijdrage uit de begroting van de Unie

Artikel 17 Vrijwillige bijdragen

Artikel 18 Uitvoering van de projecten

Artikel 19 Financiële regeling

HOOFDSTUK IV DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 20 Deelname aan EVDA-onderwijs- en opleidingsactiviteiten

Artikel 21 Samenwerking

Artikel 22 Beveiligingsvoorschriften

HOOFDSTUK V SLOTBEPALINGEN

Artikel 23 Continuïteit

Artikel 24 Intrekking

Artikel 25 Inwerkingtreding en einde geldigheid

BIJLAGE

Artikel 1 Beginselen met betrekking tot de begroting

Artikel 2 Vaststelling van begrotingen

Artikel 3 Kredietoverschrijvingen

Artikel 4 Overdracht van kredieten

Artikel 5 Uitvoering van de begroting en personeelsbeheer

Artikel 6 Bankrekeningen

Artikel 7 Betalingen

Artikel 8 Boekhouding

Artikel 9 Accountantscontrole

Artikel 10 Kwijting