Home

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/68 van de Commissie van 21 januari 2016 betreffende gemeenschappelijke procedures en specificaties die nodig zijn voor de onderlinge verbinding van elektronische registers van bestuurderskaarten

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/68 van de Commissie van 21 januari 2016 betreffende gemeenschappelijke procedures en specificaties die nodig zijn voor de onderlinge verbinding van elektronische registers van bestuurderskaarten

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 165/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 4 februari 2014 betreffende tachografen in het wegvervoer(1), en met name artikel 31, lid 5,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Volgens Verordening (EU) nr. 165/2014 moeten de lidstaten elektronisch gegevens uitwisselen om de uniciteit van de afgegeven bestuurderskaarten te verzekeren.

  2. Om de uitwisseling van elektronische gegevens van bestuurderskaarten door de lidstaten te vergemakkelijken, heeft de Commissie het TACHOnet-meldingssysteem opgezet, waarmee lidstaten onderling gegevens kunnen opvragen over de afgifte en de status van bestuurderskaarten.

  3. Volgens Verordening (EU) nr. 165/2014 moeten de nationale elektronische registers van bestuurderskaarten in de hele Unie met elkaar verbonden zijn door TACHOnet of een compatibel systeem. In geval van een compatibel systeem moeten de lidstaten echter elektronische gegevens kunnen uitwisselen via het TACHOnet-meldingssysteem.

  4. Daarom moeten verplichte gemeenschappelijke procedures en specificaties voor TACHOnet worden bepaald, onder meer het formaat van de uitgewisselde gegevens, de technische procedures voor elektronische raadpleging van de nationale elektronische registers, toegangsprocedures en beveiligingsmechanismen.

  5. De maatregelen van deze verordening zijn in overeenstemming met het advies van het in artikel 42, lid 3, van Verordening (EU) nr. 165/2014 bedoelde comité,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1 Onderwerp

Bij deze verordening worden de vereisten vastgesteld voor de verplichte aansluiting van nationale elektronische registers van bestuurderskaarten op het TACHOnet-meldingssysteem als bedoeld in artikel 31 van Verordening (EU) nr. 165/2014.

Artikel 2 Definities

Behalve de definities die in artikel 2 van Verordening (EU) nr. 165/2014 zijn opgenomen, zijn de volgende definities van toepassing:

a) „asynchrone interface” :
een proces waarbij een bericht als antwoord op een verzoek wordt verstuurd via een nieuwe HTTP-verbinding;
b) „algemene zoekopdracht” :
een vraag van een lidstaat die gericht is tot alle andere lidstaten;
c) „autoriteit die de kaarten afgeeft” :
de instantie van een lidstaat die bevoegd is voor de afgifte en het beheer van tachograafkaarten;
d) „centraal knooppunt” :
het informatiesysteem waarmee TACHOnet-berichten tussen de lidstaten kunnen worden verstuurd;
e) „nationaal systeem” :
het informatiesysteem dat door elke lidstaat is opgezet voor het versturen, verwerken en beantwoorden van TACHOnet-berichten;
f) „synchrone interface” :
een proces waarbij een bericht als antwoord op een verzoek wordt verstuurd via dezelfde HTTP-verbinding langs welke het verzoek is verstuurd;
g) „verzoekende lidstaat” :
de lidstaat die een vraag of mededeling verstuurt, welke vervolgens wordt verzonden naar de geschikte antwoordende lidstaat of lidstaten;
h) „antwoordende lidstaat” :
de lidstaat waaraan de vraag of mededeling via TACHOnet is gericht;
i) „gerichte zoekopdracht” :
een vraag van een lidstaat die gericht is tot een bepaalde lidstaat;
j) „tachograafkaart” :
een bestuurderskaart of een werkplaatskaart in de zin van artikel 2, onder f) en k), van Verordening (EU) nr. 165/2014.

Artikel 3 Verplichte aansluiting op TACHOnet

De lidstaten sluiten hun nationale elektronische registers als bedoeld in artikel 31, lid 1, van Verordening (EU) nr. 165/2014 aan op het TACHOnet-meldingssysteem.

Artikel 4 Technische specificaties

Het TACHOnet-meldingssysteem voldoet aan de technische specificaties die zijn opgenomen in de bijlagen I tot en met VII.

Artikel 5 Gebruik van TACHOnet

Artikel 6 Inwerkingtreding

BIJLAGE I

BIJLAGE II

Aanhangsel

BIJLAGE III

Aanhangsel

BIJLAGE IV

BIJLAGE V

BIJLAGE VI

BIJLAGE VII

BIJLAGE VIII