Home

Verordening (EU) 2016/113 van de Commissie van 28 januari 2016 tot instelling van een voorlopig antidumpingrecht op staven betonstaal die zeer goed tegen metaalmoeheid zijn bestand, van oorsprong uit de Volksrepubliek China

Verordening (EU) 2016/113 van de Commissie van 28 januari 2016 tot instelling van een voorlopig antidumpingrecht op staven betonstaal die zeer goed tegen metaalmoeheid zijn bestand, van oorsprong uit de Volksrepubliek China

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1225/2009 van de Raad van 30 november 2009 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Gemeenschap(1) („de basisverordening”), en met name artikel 7, lid 4,

In overleg met de lidstaten,

Overwegende hetgeen volgt:

  HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

  Artikel 1

  1.

  Er wordt een voorlopig antidumpingrecht ingesteld op staven betonijzer of -staal die zeer goed tegen metaalmoeheid zijn bestand, gemaakt van ijzer, niet-gelegeerd staal of gelegeerd staal (maar niet van roestvrij staal, sneldraaistaal en siliciummangaanstaal), enkel warm gewalst, ook indien na het walsen getordeerd, voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen, of worden na het walsen getordeerd, in zeer goed tegen metaalmoeheid bestand metaal met als belangrijkste eigenschap het vermogen om herhaalde belasting te weerstaan zonder te breken en meer specifiek het vermogen meer dan 4,5 miljoen vermoeiingscycli te weerstaan bij een spanningsverhouding (min/max) van 0,2 en een spanningsbereik van meer dan 150 MPa, momenteel ingedeeld onder de GN-codes ex72142000, ex72283020, ex72283041, ex72283049, ex72283061, ex72283069, ex72283070 en ex72283089 (Taric-codes 7214200010, 7228302010, 7228304110, 7228304910, 7228306110, 7228306910, 7228307010 en 7228308910) en van oorsprong uit de Volksrepubliek China.

  2.

  Het voorlopige antidumpingrecht dat van toepassing is op de nettoprijs, franco grens Unie, vóór inklaring, van het in lid 1 omschreven en door de hieronder vermelde ondernemingen vervaardigde product is als volgt:

  Onderneming

  Recht (%)

  Aanvullende Taric-code

  Jiangyin Xicheng Steel Co., Ltd, Jiangyin

  9,2

  C060

  Jiangyin Ruihe Metal Products Co., Ltd, Jiangyin

  9,2

  C061

  Jiangsu Yonggang Group Co., Ltd, Zhangjiagang

  13,0

  C062

  Jiangsu Lianfeng Industrial Co., Ltd, Zhangjiagang

  13,0

  C063

  Zhangjiagang Hongchang High Wires Co., Ltd, Zhangjiagang

  13,0

  C064

  Zhangjiagang Shatai Steel Co., Ltd, Zhangjiagang

  13,0

  C065

  Alle andere ondernemingen

  13,0

  C999

  3.

  De toepassing van het individuele antidumpingrecht dat voor de in lid 2 vermelde ondernemingen werd vastgesteld, is afhankelijk van de overlegging aan de douaneautoriteiten van de lidstaten van een geldige handelsfactuur die een verklaring bevat die is gedateerd en ondertekend door een met naam en functie geïdentificeerde medewerker van de entiteit die deze factuur heeft opgesteld, en die luidt als volgt: „Ondergetekende verklaart dat de (hoeveelheid) (betrokken product) die naar de Europese Unie wordt uitgevoerd en waarop deze factuur betrekking heeft, is vervaardigd door (naam en adres van de onderneming) (aanvullende Taric-code) in de Volksrepubliek China. Ondergetekende verklaart dat de in deze factuur verstrekte informatie juist en volledig is.” Als een dergelijke factuur niet wordt overgelegd, wordt het antidumpingrecht voor alle andere ondernemingen toegepast.

  4.

  Bij het in het vrije verkeer brengen in de Unie van het in lid 1 genoemde product wordt een zekerheid gesteld die gelijk is aan het bedrag van het voorlopige recht.

  5.

  Tenzij anders vermeld, zijn de geldende bepalingen inzake douanerechten van toepassing.

  Artikel 2

  1.

  Binnen 25 kalenderdagen na de datum van inwerkingtreding van deze verordening kunnen belanghebbenden:

  1. verzoeken om mededeling van de belangrijkste feiten en overwegingen op grond waarvan deze verordening werd vastgesteld;

  2. hun schriftelijke opmerkingen indienen bij de Commissie, en

  3. een hoorzitting aanvragen met de Commissie en/of de raadadviseur-auditeur in handelsprocedures.

  2.

  Binnen 25 kalenderdagen na de datum van inwerkingtreding van deze verordening kunnen de partijen als bedoeld in artikel 21, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1225/2009 opmerkingen doen toekomen over de toepassing van de voorlopige maatregelen.

  Artikel 3

  1.

  De douaneautoriteiten wordt opgedragen de bij artikel 1 van Verordening (EU) 2015/2386 ingestelde registratie van de invoer te beëindigen.

  2.

  Gegevens die zijn verzameld met betrekking tot producten die ten hoogste 90 dagen vóór de datum van inwerkingtreding van deze verordening ten gebruike zijn aangegeven, dienen te worden bewaard tot eventuele definitieve maatregelen in werking treden of tot deze procedure is beëindigd.

  Artikel 4

  Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

  Artikel 1 van deze verordening is gedurende een periode van zes maanden van toepassing.