Home

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/533 van de Commissie van 31 maart 2016 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/533 van de Commissie van 31 maart 2016 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief(1), en met name artikel 9, lid 1, onder a),

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 is een goederennomenclatuur ingesteld (hierna de „gecombineerde nomenclatuur” genoemd), die in bijlage I bij die verordening is opgenomen.

  2. Omwille van de rechtszekerheid moet worden verduidelijkt hoe het eiwitgehalte in dranken op basis van soja die onder de onderverdelingen 2202 90 11 en 2202 90 15 van de gecombineerde nomenclatuur zijn ingedeeld, wordt bepaald.

  3. De in Verordening (EG) nr. 152/2009 van de Commissie(2) vastgestelde kjeldahlmethode moet worden toegepast voor de bepaling van het gehalte aan ruw eiwit. Door haar universele karakter, precisie en reproduceerbaarheid is de kjeldahlmethode de internationaal erkende methode voor het ramen van het eitwitgehalte in levensmiddelen. De conversiefactor voor de bepaling van het eiwitgehalte op basis van het totale stikstofgehalte hangt af van het in het monster aanwezige type eiwit. Aangezien in dit geval het soja-eiwitgehalte dient te worden bepaald, moet een conversiefactor van 6,25 worden toegepast.

  4. Daarom moet een nieuwe aanvullende aantekening (GN) aan hoofdstuk 22 van deel twee van de gecombineerde nomenclatuur worden toegevoegd om een uniforme uitlegging overal in de Unie te garanderen.

  5. Verordening (EEG) nr. 2658/87 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

  6. De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité douanewetboek,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In hoofdstuk 22 van deel twee van de gecombineerde nomenclatuur, die is opgenomen in bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87, wordt de volgende aanvullende aantekening (GN) 13 toegevoegd:

Het bij de onderverdelingen 2202 90 11 en 2202 90 15 bedoelde eiwitgehalte wordt vastgesteld door het totale stikstofgehalte, dat wordt berekend volgens de methode van de punten 2 tot en met 8 van deel C van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 152/2009 van de Commissie(*), te vermenigvuldigen met factor 6,25.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 31 maart 2016.

Voor de Commissie,

namens de voorzitter,

Stephen Quest

Directeur-generaal Belastingen en Douane-unie