Home

Verordening (EU) 2016/622 van de Commissie van 21 april 2016 tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende cosmetische producten (Voor de EER relevante tekst)

Verordening (EU) 2016/622 van de Commissie van 21 april 2016 tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende cosmetische producten (Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2009 betreffende cosmetische producten(1), en met name artikel 31, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. Op 27 maart 2014 heeft het Wetenschappelijk Comité voor consumentenveiligheid („WCCV”) een wetenschappelijk advies uitgebracht over kaliumhydroxide(2), waarin wordt geconcludeerd dat kaliumhydroxide tot een maximale concentratie van 1,5 % m/m veilig kan worden gebruikt voor het week maken/verwijderen van eelt.

 2. Het WCCV heeft tevens geconcludeerd dat het veilige gebruik van cosmetische producten die vrij kaliumhydroxide bevatten in concentraties van 0,5 % m/m of meer, afhangt van een verantwoord risicobeheer, onder meer door waarschuwingen en een uitgebreide gebruiksaanwijzing.

 3. Naar aanleiding van het wetenschappelijk advies van het WCCV stelt de Commissie zich op het standpunt dat kaliumhydroxide moet worden geacht tot een maximale concentratie van 1,5 % m/m veilig te kunnen worden gebruikt voor het week maken/verwijderen van eelt.

 4. Gezien de conclusie van het WCCV over verantwoord risicobeheer met betrekking tot producten die vrij kaliumhydroxide bevatten in concentraties van 0,5 % m/m of meer, is de Commissie van mening dat op cosmetische producten die kaliumhydroxide voor het week maken/verwijderen van eelt bevatten, een waarschuwing inzake raadpleging van de gebruiksaanwijzing moet worden vermeld.

 5. Verordening (EG) nr. 1223/2009 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

 6. De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor cosmetische producten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 21 april 2016.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude Juncker

BIJLAGE

Bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 wordt als volgt gewijzigd:

 1. Vermelding 15a wordt vervangen door:

  Ref. nr.

  Identiteit van de stof

  Beperkingen

  Te vermelden gebruiksvoorwaarden en waarschuwingen

  Chemische benaming/INN

  Naam volgens de woordenlijst van gemeenschappelijke benamingen van ingrediënten

  CAS-nummer

  EG-nummer

  Producttype, lichaamsdelen

  Maximumconcentratie in het gebruiksklare product

  Andere

  a

  b

  c

  d

  e

  f

  g

  h

  i

  „15a

  Kaliumhydroxide of natriumhydroxide(*)

  Potassiumhydroxide/sodiumhydroxide

  1310-58-3/1310-73-2

  215-181-3/215-185-5

  Oplosmiddel voor nagelriemen

  5 %(**)

  Bevat een alkalische stof

  Contact met de ogen vermijden

  Gevaar voor blindheid

  Buiten bereik van kinderen houden

  Ontkrullingsmiddelen

  2 %(**)

  Algemeen gebruik

  Bevat een alkalische stof

  Contact met de ogen vermijden

  Gevaar voor blindheid

  Buiten bereik van kinderen houden

  4,5 %(**)

  Professioneel gebruik

  Alleen voor professioneel gebruik

  Contact met de ogen vermijden

  Gevaar voor blindheid

  pH-regulator voor ontharingsmiddelen

  pH < 12,7

  Buiten bereik van kinderen houden

  Contact met de ogen vermijden

  Ander gebruik als pH-regulator

  pH < 11

 2. Vermelding 15d wordt ingevoegd:

  Ref. nr.

  Identiteit van de stof

  Beperkingen

  Te vermelden gebruiksvoorwaarden en waarschuwingen

  Chemische benaming/INN

  Naam volgens de woordenlijst van gemeenschappelijke benamingen van ingrediënten

  CAS-nummer

  EG-nummer

  Producttype, lichaamsdelen

  Maximumconcentratie in het gebruiksklare product

  Andere

  a

  b

  c

  d

  e

  f

  g

  h

  i

  „15d

  Kaliumhydroxide(*)

  Potassiumhydroxide

  1310-58-3

  215-181-3

  Product voor het week maken/verwijderen van eelt

  1,5 %(**)

  Bevat een alkalische stof

  Contact met de ogen vermijden

  Buiten bereik van kinderen houden

  Gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen