Home

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1096 van de Commissie van 6 juli 2016 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1251/2008 wat betreft de voorschriften voor het in de handel brengen van zendingen van bepaalde vissoorten bestemd voor lidstaten of delen daarvan waarvoor nationale maatregelen betreffende het salmonid alphavirus (SAV) zijn goedgekeurd bij Besluit 2010/221/EU (Voor de EER relevante tekst)

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1096 van de Commissie van 6 juli 2016 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1251/2008 wat betreft de voorschriften voor het in de handel brengen van zendingen van bepaalde vissoorten bestemd voor lidstaten of delen daarvan waarvoor nationale maatregelen betreffende het salmonid alphavirus (SAV) zijn goedgekeurd bij Besluit 2010/221/EU (Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2006/88/EG van de Raad van 24 oktober 2006 betreffende veterinairrechtelijke voorschriften voor aquacultuurdieren en de producten daarvan en betreffende de preventie en bestrijding van bepaalde ziekten bij waterdieren(1), en met name artikel 43 en artikel 61, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. Verordening (EG) nr. 1251/2008 van de Commissie(2) voorziet in voorwaarden en certificeringsvoorschriften voor het in de handel brengen en de invoer van aquacultuurdieren in lidstaten of delen daarvan waarvoor bij Besluit 2010/221/EU van de Commissie(3) goedgekeurde nationale maatregelen gelden.

 2. Besluit 2010/221/EU staat de in bijlage I of II bij dat besluit genoemde lidstaten toe voorschriften op te leggen voor het in de handel brengen en de invoer van vissoorten die vatbaar zijn voor het salmonid alphavirus (SAV) in gebieden die als vrij van die ziekte worden beschouwd of die aan een goedgekeurd bewakingsprogramma onderworpen zijn. Zendingen van voor SAV vatbare vissoorten bestemd voor de kweek, heruitzettingsgebieden, „put and take”-visbedrijven, open siervoorzieningen en heruitzetting in het wild die in die lidstaten of delen daarvan worden binnengebracht, moeten afkomstig zijn van gebieden met een gelijkwaardige gezondheidsstatus en moeten vergezeld gaan van een diergezondheidscertificaat waaruit blijkt dat aan de voorschriften is voldaan.

 3. Om ervoor te zorgen dat aan de voorschriften wordt voldaan, is het passend om SAV op te nemen in het modeldiergezondheidscertificaat van bijlage II, deel A, bij Verordening (EG) nr. 1251/2008.

 4. Bijlage II, deel C, bij Verordening (EG) nr. 1251/2008 bevat een lijst van soorten die vatbaar zijn voor ziekten waarvoor nationale maatregelen zijn goedgekeurd bij Besluit 2010/221/EU. Momenteel zijn de Atlantische zalm (Salmo salar), de regenboogforel (Oncorynchus mykiss) en de zeeforel (Salmo trutta) in de Aquatic Animal Health Code (Gezondheidscode voor waterdieren) en het Manual of Diagnostic Tests for Aquatic Animals (Handboek inzake normen voor diagnostische tests voor waterdieren) van de Wereldorganisatie voor diergezondheid (OIE) opgenomen als soorten die vatbaar zijn voor SAV. Omwille van de juridische duidelijkheid wat het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 1251/2008 betreft, moeten SAV en de vissoorten die er vatbaar voor zijn, worden opgenomen in bijlage II, deel C, bij die Verordening.

 5. Verordening (EG) nr. 1251/2008 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

 6. De lidstaten en het bedrijfsleven moeten voldoende tijd krijgen om de nodige maatregelen te nemen om aan de in deze verordening vastgestelde voorschriften te voldoen.

 7. De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De delen A en C van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1251/2008 worden vervangen door de tekst in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 oktober 2016.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 6 juli 2016.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude Juncker

BIJLAGE

Bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1251/2008 wordt als volgt gewijzigd:

 1. Deel A wordt vervangen door:

  L_2016182NL.01003002.png
  L_2016182NL.01003101.png
  L_2016182NL.01003201.png
  L_2016182NL.01003301.png
  L_2016182NL.01003401.png
  L_2016182NL.01003501.png

  L_2016182NL.01003601.png

 2. Deel C wordt vervangen door:

  Ziekte

  Vatbare soorten

  Voorjaarsviremie van de karper (SVC)

  Grootkopkarper (Aristichthys nobilis), goudvis (Carassius auratus), kroeskarper (Carassius carassius), graskarper (Ctenopharyngodon idellus), karper en koikarper (Cyprinus carpio), zilverkarper (Hypophthalmichthys molitrix), meerval (Silurus glanis), zeelt (Tinca tinca) en winde (Leuciscus idus)

  Bacterial kidney disease (BKD)

  Familie: Salmonidae

  Infectieuze pancreatische necrose (IPN)

  Regenboogforel (Oncorhynchus mykiss), bronforel (Salvelinus fontinalis), zeeforel (Salmo trutta), Atlantische zalm (Salmo salar), Pacifische zalm (Oncorhynchus spp.) en grote marene (Coregonus lavaretus)

  Besmetting met salmonid alphavirus (SAV)

  Atlantische zalm (Salmo salar), regenboogforel (Oncorhynchus mykiss) en zeeforel (Salmo trutta)

  Besmetting met Gyrodactylus salaris

  Atlantische zalm (Salmo salar), regenboogforel (Oncorhynchus mykiss), riddervis (Salvelinus alpinus), bronforel (Salvelinus fontinalis), vlagzalm (Thymallus thymallus), Amerikaanse meerforel (Salvelinus namaycush) en zeeforel (Salmo trutta)

  Ostreid herpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μνar)

  Japanse oester (Crassostrea gigas)”