Home

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1728 van de Commissie van 27 september 2016 tot vaststelling van de toewijzingscoëfficiënt die moet worden toegepast op de hoeveelheden waarop de invoercertificaataanvragen betrekking hebben die van 8 tot en met 14 september 2016 zijn ingediend in het kader van de tariefcontingenten die in de suikersector zijn geopend bij Verordening (EG) nr. 891/2009

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1728 van de Commissie van 27 september 2016 tot vaststelling van de toewijzingscoëfficiënt die moet worden toegepast op de hoeveelheden waarop de invoercertificaataanvragen betrekking hebben die van 8 tot en met 14 september 2016 zijn ingediend in het kader van de tariefcontingenten die in de suikersector zijn geopend bij Verordening (EG) nr. 891/2009

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad(1), en met name artikel 188, leden 1 en 3,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Bij Verordening (EG) nr. 891/2009 van de Commissie(2) zijn jaarlijkse tariefcontingenten geopend voor de invoer van producten van de suikersector.

  2. De hoeveelheden waarop de invoercertificaataanvragen betrekking hebben die van 8 tot en met 14 september 2016 voor de deelperiode van 1 tot en met 31 oktober 2016 zijn ingediend, zijn voor de volgnummers 09.4320 en 09.4321 groter dan de beschikbare hoeveelheden. Bijgevolg dient te worden bepaald in hoeverre invoercertificaten kunnen worden afgegeven door de op de gevraagde hoeveelheden toe te passen toewijzingscoëfficiënt vast te stellen, berekend overeenkomstig artikel 7, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1301/2006 van de Commissie(3). De indiening van nieuwe aanvragen voor deze volgnummers moet worden geschorst tot het einde van de contingentperiode.

  3. De hoeveelheden waarop de invoercertificaataanvragen betrekking hebben die van 8 tot en met 14 september 2016 voor de deelperiode van 1 tot en met 31 oktober 2016 zijn ingediend, zijn voor het volgnummer 09.4319 gelijk aan de beschikbare hoeveelheden. De indiening van nieuwe aanvragen voor dat volgnummer moet worden geschorst tot het einde van de contingentperiode.

  4. Met het oog op de efficiëntie van de maatregel dient deze verordening in werking te treden op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1.

Op de hoeveelheden waarop de invoercertificaataanvragen betrekking hebben die op grond van Verordening (EG) nr. 891/2009 van 8 tot en met 14 september 2016 zijn ingediend, wordt de in de bijlage bij de onderhavige verordening vastgestelde toewijzingscoëfficiënt toegepast.

2.

De indiening van nieuwe invoercertificaataanvragen is voor de in de bijlage vermelde volgnummers geschorst tot het einde van de contingentperiode 2016/2017.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 27 september 2016.

Voor de Commissie,

namens de voorzitter,

Jerzy Plewa

Directeur-generaal Landbouw en Plattelandsontwikkeling

BIJLAGE

Suiker CXL-concessies

Contingentperiode 2016/2017

In de periode van 8 tot en met 14 september 2016 ingediende aanvragen

Volgnummer

Land

Toewijzingscoëfficiënt (%)

Nieuwe aanvragen

09.4317

Australië

09.4318

Brazilië

09.4319

Cuba

Geschorst

09.4320

Alle derde landen

4,79785

Geschorst

09.4321

India

3,118762

Geschorst

„Balkansuiker”

Contingentperiode 2016/2017

In de periode van 8 tot en met 14 september 2016 ingediende aanvragen

Volgnummer

Land

Toewijzingscoëfficiënt (%)

Nieuwe aanvragen

09.4324

Albanië

09.4325

Bosnië en Herzegovina

09.4326

Servië

09.4327

voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië

„Suiker voor uitzonderlijke invoer” en „industriële suiker”

Contingentperiode 2016/2017

In de periode van 8 tot en met 14 september 2016 ingediende aanvragen

Volgnummer

Type invoer

Toewijzingscoëfficiënt (%)

Nieuwe aanvragen

09.4380

Uitzonderlijke invoer

09.4390

Industriële invoer