Home

Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1851 van de Commissie van 14 juni 2016 tot vaststelling van het programma van speciale modules voor de jaren 2019, 2020 en 2021 bij de steekproefenquête naar de arbeidskrachten overeenkomstig Verordening (EG) nr. 577/98 van de Raad (Voor de EER relevante tekst)

Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1851 van de Commissie van 14 juni 2016 tot vaststelling van het programma van speciale modules voor de jaren 2019, 2020 en 2021 bij de steekproefenquête naar de arbeidskrachten overeenkomstig Verordening (EG) nr. 577/98 van de Raad (Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 577/98 van de Raad van 9 maart 1998 betreffende de organisatie van een steekproefenquête naar de arbeidskrachten in de Gemeenschap(1), en met name artikel 7 bis, lid 4,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 577/98 moeten de elementen van het programma van speciale modules voor de jaren 2019, 2020 en 2021 worden vastgesteld.

 2. Er is behoefte aan een uitgebreide verzameling van vergelijkbare gegevens over werkorganisatie en werktijdregelingen, alsmede aan gedetailleerdere gegevens over arbeidsparticipatie, om de vooruitgang te volgen die wordt geboekt bij de verwezenlijking van de gemeenschappelijke doelstellingen van de strategie Europa 2020.

 3. In het licht van het lopende debat over flexizekerheid(2) en de geuite behoefte aan een groter aanpassingsvermogen van zowel ondernemingen als werknemers in Europa, een belangrijk punt dat in de Europese werkgelegenheidsstrategie en de werkgelegenheidsrichtsnoeren(3) naar voren is gebracht, is het nodig gegevens te verzamelen in een grootschalige Europese enquête naar de mate van toepassing van diverse nieuwe praktijken op het gebied van werkorganisatie en werktijdregelingen en naar de ervaringen die de werknemers daarmee hebben opgedaan.

 4. De Commissie heeft in haar mededeling inzake een strategisch EU-kader voor gezondheid en veiligheid op het werk 2014-2020(4) gewezen op het belang van betere statistieken over arbeidsgerelateerde ongevallen en ziekten, beroepsmatige blootstelling en arbeidsgerelateerde gezondheidsproblemen. Een nieuwe speciale module over arbeidsongevallen en werkgerelateerde gezondheidsproblemen moet het mogelijk maken gegevens die de lidstaten in het kader van het project voor Europese statistiek inzake arbeidsongevallen indienen, te vergelijken met de situatie van mensen op de arbeidsmarkt en gegevens over arbeidsgerelateerde gezondheidsproblemen te verzamelen. Bovendien moet de module informatie verschaffen over de beroepsmatige blootstelling aan risicofactoren voor de lichamelijke gezondheid en het geestelijk welzijn.

 5. De Commissie heeft in haar mededeling Een Europese migratieagenda(5) erkend dat het noodzakelijk is structurele maatregelen in verband met migratie te ontwikkelen. Maatregelen voor de integratie van migranten moeten worden bevorderd, waaronder initiatieven om taal- en beroepsvaardigheden te verbeteren en de erkenning van kwalificaties en de toegang tot de arbeidsmarkt te vergemakkelijken. Een van de hoofdpunten van Aanbeveling (EU) 2015/1184 van de Raad(6) is bovendien gericht op het wegnemen van belemmeringen voor arbeidsparticipatie en het verkleinen van de werkgelegenheidskloof voor mensen in een achterstandspositie, waaronder die tussen EU-burgers en niet-EU-burgers. In dit verband zijn gedetailleerde gegevens over de arbeidssituatie van migranten nodig, zodat de besluitvorming op betrouwbare gegevens kan worden gebaseerd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Het in de bijlage opgenomen programma van speciale modules voor de jaren 2019, 2020 en 2021 bij de steekproefenquête naar de arbeidskrachten, wordt vastgesteld.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 14 juni 2016.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude Juncker

BIJLAGE

Referentieperiode: 2019

Submodules (gebieden waarvoor gedetailleerdere informatie moet worden verstrekt):

 • Submodule 1: Flexibiliteit van werktijden

   Doel:
   toelichting geven over de wijze waarop werknemers kunnen beslissen over hun werktijden en afwezigheid, maar ook over de frequentie van situaties waarin werknemers hun werktijden moeten wijzigen.

 • Submodule 2: Methoden op het werk

   Doel:
   informatie verzamelen over tijdsdruk, rechtstreeks management en autonomie in de werkomgeving.

 • Submodule 3: Werkomgeving

   Doel:
   toelichting geven over de werkomgeving en over de reistijd van en naar het werk.

Referentieperiode: 2020

Submodules (gebieden waarvoor gedetailleerdere informatie moet worden verstrekt):

 • Submodule 1: Arbeidsongevallen

   Doel:
   arbeidsongevallen met letsel registreren, alsmede het type en de gevolgen ervan, uitgedrukt in verloren werkdagen of arbeidsongeschiktheid.

 • Submodule 2: Werkgerelateerde gezondheidsproblemen

   Doel:
   lichamelijke of geestelijke gezondheidsproblemen registreren die door het werk zijn veroorzaakt of verergerd, alsmede het type en de gevolgen ervan, uitgedrukt in verloren werkdagen of arbeidsongeschiktheid.

 • Submodule 3: Risicofactoren voor lichamelijke gezondheid en/of geestelijk welzijn

   Doel:
   analyseren of werknemers zijn blootgesteld aan risicofactoren die van invloed kunnen zijn op hun lichamelijke en/of geestelijke gezondheid.

Referentieperiode: 2021

Submodules (gebieden waarvoor gedetailleerdere informatie moet worden verstrekt):

 • Submodule 1: Achtergrondinformatie

   Doel:
   toelichting geven over migranten en hun directe nakomelingen(1), namelijk over de onderwijsachtergrond van de ouders en over de belangrijkste reden voor migratie.

 • Submodule 2: Taalvaardigheid

   Doel:
   informatie verzamelen over de zelfbeoordeelde taalvaardigheid van migranten.

 • Submodule 3: Belemmeringen en ondersteuning voor arbeidsparticipatie

   Doel:
   informatie vergaren over de belemmeringen voor arbeidsparticipatie (bijvoorbeeld erkenning van in het buitenland verkregen kwalificaties of belemmeringen in verband met buitenlandse origine) en over de persoonlijke aanpak om werk te vinden.