Home

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2107 van de Commissie van 1 december 2016 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 669/2009 wat betreft de lijst van diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong die aan meer uitgebreide officiële controles op de invoer worden onderworpen (Voor de EER relevante tekst)

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2107 van de Commissie van 1 december 2016 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 669/2009 wat betreft de lijst van diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong die aan meer uitgebreide officiële controles op de invoer worden onderworpen (Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn(1), en met name artikel 15, lid 5,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Verordening (EG) nr. 669/2009 van de Commissie(2) bevat voorschriften voor de meer uitgebreide officiële controles die moeten worden uitgevoerd op de invoer van diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong die zijn opgenomen in de lijst van bijlage I bij die Verordening (hierna „de lijst” genoemd) op de punten van binnenkomst op de in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 882/2004 vermelde grondgebieden.

  2. In artikel 2 van Verordening (EG) nr. 669/2009 is bepaald dat de lijst regelmatig en ten minste halfjaarlijks moet worden herzien, waarbij ten minste rekening wordt gehouden met de in dat artikel vermelde informatiebronnen.

  3. Uit de frequentie en de relevantie van de recente incidenten met levensmiddelen die via het systeem voor snelle waarschuwingen voor levensmiddelen en diervoeders zijn gemeld, de bevindingen van de controles in derde landen door het directoraat Audits en analyse inzake gezondheid en voedsel van het directoraat-generaal Gezondheid en Voedselveiligheid van de Commissie en de door de lidstaten overeenkomstig artikel 15 van Verordening (EG) nr. 669/2009 bij de Commissie ingediende verslagen over zendingen van diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong blijkt dat de lijst moet worden gewijzigd.

  4. Met name voor zendingen van grondnoten en afgeleide producten van oorsprong uit Bolivia, sesamzaad en aubergines uit Oeganda, ananassen uit Benin, tafeldruiven uit Egypte en granaatappels uit Turkije blijkt uit de desbetreffende informatiebronnen dat zich nieuwe risico's voordoen die de invoering van meer uitgebreide officiële controles rechtvaardigen. Daarom moeten in de lijst vermeldingen betreffende die zendingen worden opgenomen.

  5. Tevens moet in de lijst de frequentie van de officiële controles worden verhoogd voor goederen waarvoor uit de beschikbare informatiebronnen blijkt dat de desbetreffende EU-wetgeving minder goed wordt nageleefd, hetgeen uitbreiding van de officiële controles rechtvaardigt. De vermelding op de lijst betreffende citroenen uit Turkije moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

  6. Bovendien moet de lijst worden gewijzigd door de frequentie van de officiële controles te verlagen voor goederen die, volgens die informatiebronnen, over het algemeen in toenemende mate aan de relevante veiligheidsvoorschriften van de EU-wetgeving voldoen en waarvoor het huidige aantal officiële controles bijgevolg niet langer nodig is. De vermeldingen op de lijst betreffende pistaches uit de Verenigde Staten en pitahaya's (drakenvruchten) uit Vietnam moeten daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

  7. Omwille van de samenhang en duidelijkheid moet bijlage I bij Verordening (EG) nr. 669/2009 worden vervangen door de bijlage bij deze verordening.

  8. Verordening (EG) nr. 669/2009 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

  9. De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 669/2009 wordt vervangen door de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2017.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 1 december 2016.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude Juncker

BIJLAGE

Diervoeders en levensmiddelen

(beoogd gebruik)

GN-code(1)

Taric-onderverdeling

Land van oorsprong

Risico

Frequentie van materiële en overeenstemmingscontroles (%)

Ananassen

(Levensmiddelen — vers of gekoeld)

0804 30 00

Benin (BJ)

Residuen van bestrijdingsmiddelen(2) (3)

20

Grondnoten in de dop

1202 41 00

Bolivia (BO)

Aflatoxinen

50

Grondnoten, gedopt

1202 42 00

Pindakaas

2008 11 10

Grondnoten, op andere wijze bereid of verduurzaamd

2008 11 91;

2008 11 96;

2008 11 98

(Diervoeders en levensmiddelen)

Kousenband

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex07082000;

ex07102200

10

10

Cambodja (KH)

Residuen van bestrijdingsmiddelen(2) (4)

50

Aubergines (Solanum melongena)

0709 30 00;

ex07108095

72

(Levensmiddelen — verse, gekoelde of bevroren groenten)

Chinese bleekselderij (Apium graveolens)

(Levensmiddelen — verse of gekoelde kruiden)

ex07094000

20

Cambodja (KH)

Residuen van bestrijdingsmiddelen(2) (5)

50

Brassica oleracea

(andere eetbare kool van het geslacht Brassica, „Chinese broccoli”)(6)

(Levensmiddelen — vers of gekoeld)

ex07049090

40

China (CN)

Residuen van bestrijdingsmiddelen(2)

50

Thee, ook indien gearomatiseerd

(Levensmiddelen)

0902

China (CN)

Residuen van bestrijdingsmiddelen(2) (7)

10

Kousenband

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex07082000;

ex07102200

10

10

Dominicaanse Republiek (DO)

Residuen van bestrijdingsmiddelen(2) (8)

20

Niet-scherpsmakende pepers (Capsicum annuum)

0709 60 10;

0710 80 51

Pepers (andere dan niet-scherpsmakende) (Capsicum spp.)

ex07096099;

ex07108059

20

20

(Levensmiddelen — vers, gekoeld of bevroren)

Aardbeien

(Levensmiddelen — vers of gekoeld)

0810 10 00

Egypte (EG)

Residuen van bestrijdingsmiddelen(2) (9)

10

Niet-scherpsmakende pepers (Capsicum annuum)

0709 60 10;

0710 80 51

Egypte (EG)

Residuen van bestrijdingsmiddelen(2) (10)

10

Pepers (andere dan niet-scherpsmakende) (Capsicum spp.)

ex07096099;

ex07108059

20

20

(Levensmiddelen — vers, gekoeld of bevroren)

Tafeldruiven

(Levensmiddelen — vers of gekoeld)

0806 10 10

Egypte (EG)

Residuen van bestrijdingsmiddelen(2) (3)

20

Grondnoten in de dop

1202 41 00

Gambia (GM)

Aflatoxinen

50

Grondnoten, gedopt

1202 42 00

Pindakaas

2008 11 10

Grondnoten, op andere wijze bereid of verduurzaamd

2008 11 91;

2008 11 96;

2008 11 98

(Diervoeders en levensmiddelen)

Hazelnoten, in de dop

0802 21 00

Georgië (GE)

Aflatoxinen

20

Hazelnoten, zonder dop

0802 22 00

(Levensmiddelen)

Palmolie

(Levensmiddelen)

1511 10 90;

1511 90 11;

Ghana (GH)

Soedan-kleurstoffen(11)

50

ex15119019;

1511 90 99

90

Sesamzaad

(Levensmiddelen — vers of gekoeld)

1207 40 90

India (IN)

Salmonella(12)

20

Enzymen; bereidingen van enzymen

(Diervoeders en levensmiddelen)

3507

India (IN)

Chlooramfenicol

50

Erwten met peul (niet gedopt)

(Levensmiddelen — vers of gekoeld)

ex07081000

40

Kenia (KE)

Residuen van bestrijdingsmiddelen(2) (13)

10

Grondnoten in de dop

1202 41 00

Madagaskar (MG)

Aflatoxinen

50

Grondnoten, gedopt

1202 42 00

Pindakaas

2008 11 10

Grondnoten, op andere wijze bereid of verduurzaamd

2008 11 91;

2008 11 96;

2008 11 98

(Diervoeders en levensmiddelen)

Frambozen

0811 20 31;

Servië (RS)

Norovirus

10

(Levensmiddelen — bevroren)

ex08112011;

ex08112019

10

10

Zaden van watermeloenen (Egusi, Citrullus spp.) en afgeleide producten

(Levensmiddelen)

ex12077000;

ex11063090;

ex20089999

10

30

50

Sierra Leone (SL)

Aflatoxinen

50

Grondnoten in de dop

1202 41 00

Soedan (SD)

Aflatoxinen

50

Grondnoten, gedopt

1202 42 00

Pindakaas

2008 11 10

Grondnoten, op andere wijze bereid of verduurzaamd

2008 11 91;

2008 11 96;

2008 11 98

(Diervoeders en levensmiddelen)

Pepers (andere dan niet-scherpsmakende) (Capsicum spp.)

(Levensmiddelen — vers of gekoeld)

ex07096099

20

Thailand (TH)

Residuen van bestrijdingsmiddelen(2) (14)

10

Kousenband

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

e07082000;

ex07102200

10

10

Thailand (TH)

Residuen van bestrijdingsmiddelen(2) (15)

20

Aubergines (Solanum melongena)

0709 30 00;

ex07108095

72

(Levensmiddelen — verse, gekoelde of bevroren groenten)

Gedroogde abrikozen

0813 10 00

Turkije (TR)

Sulfieten(16)

10

Abrikozen, op andere wijze bereid of verduurzaamd

2008 50 61

(Levensmiddelen)

Citroenen (Citrus limon, Citrus limonum)

(Levensmiddelen — vers, gekoeld of gedroogd)

0805 50 10

Turkije (TR)

Residuen van bestrijdingsmiddelen(2)

20

Niet-scherpsmakende pepers (Capsicum annuum)

(Levensmiddelen — vers, gekoeld of bevroren)

0709 60 10;

0710 80 51

Turkije (TR)

Residuen van bestrijdingsmiddelen(2) (17)

10

Wijnstokbladeren (druivenbladeren)

(Levensmiddelen)

ex20089999

11; 19

Turkije (TR)

Residuen van bestrijdingsmiddelen(2) (18)

50

Granaatappelen

(Levensmiddelen — vers of gekoeld)

ex08109075

30

Turkije (TR)

Residuen van bestrijdingsmiddelen(2) (19)

20

Aubergines (Solanum melongena)

0709 30 00;

ex07108095

72

Oeganda (UG)

Residuen van bestrijdingsmiddelen(2)

20

Ethiopische aubergine (Solanum aethiopicum)

ex07099990;

ex07108095

80

72

(Levensmiddelen — verse, gekoelde of bevroren groenten)

Sesamzaad

(Levensmiddelen — vers of gekoeld)

1207 40 90

Oeganda (UG)

Salmonella(12)

50

Pistaches in de dop

0802 51 00

Verenigde Staten (US)

Aflatoxinen

10

Pistaches zonder dop

0802 52 00

(Levensmiddelen)

Gedroogde abrikozen

0813 10 00

Oezbekistan (UZ)

Sulfieten(16)

50

Abrikozen, op andere wijze bereid of verduurzaamd

2008 50 61

(Levensmiddelen)

Korianderblad

ex07099990

72

Vietnam (VN)

Residuen van bestrijdingsmiddelen(2) (20)

50

Basilicum (heilig, zoet)

ex12119086

20

Munt

ex12119086

30

Peterselie

ex07099990

40

(Levensmiddelen — verse of gekoelde kruiden)

Okra's

ex07099990

20

Vietnam (VN)

Residuen van bestrijdingsmiddelen(2) (20)

50

Pepers (andere dan niet-scherpsmakende) (Capsicum spp.)

ex07096099

20

(Levensmiddelen — vers of gekoeld)

Pitahaya's (drakenvruchten)

(Levensmiddelen — vers of gekoeld)

ex08109020

10

Vietnam (VN)

Residuen van bestrijdingsmiddelen(2) (20)

10

„BIJLAGE I