Home

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2141 van de Commissie van 6 december 2016 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1238/95 wat het aan het Communautair Bureau voor plantenrassen te betalen jaarlijks recht en onderzoeksrecht betreft

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2141 van de Commissie van 6 december 2016 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1238/95 wat het aan het Communautair Bureau voor plantenrassen te betalen jaarlijks recht en onderzoeksrecht betreft

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 2100/94 van de Raad van 27 juli 1994 inzake het communautaire kwekersrecht(1), en met name artikel 113,

Na raadpleging van de raad van bestuur van het Communautair Bureau voor plantenrassen,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. Artikel 9, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1238/95 van de Commissie(2) bevat bepalingen betreffende het aan het Communautair Bureau voor plantenrassen („het Bureau”) te betalen recht voor elk jaar dat een communautair kwekersrecht geldt.

 2. Aangezien het Bureau over onvoldoende financiële reserves beschikt om zijn begroting sluitend te houden en de continuïteit van zijn werkzaamheden te waarborgen, moet dat jaarlijks recht worden verhoogd.

 3. In artikel 8, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1238/95 en bijlage I bij die verordening is het bedrag vastgesteld van de aan het Bureau te betalen rechten voor het uitvoeren en doen uitvoeren van het technisch onderzoek van een ras waarvoor een aanvraag voor een communautair kwekersrecht wordt ingediend, het „onderzoeksrecht”.

 4. Uit ervaring met het technisch onderzoek blijkt dat de onderzoeksrechten voor bepaalde kostengroepen mettertijd kunnen veranderen. De door het Bureau in rekening gebrachte rechten moeten worden afgestemd op het totaalbedrag van de kosten voor de kostengroepen die het Bureau aan de onderzoeksbureaus moet betalen. Daarom moeten de in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1238/95 opgenomen rechten voor de betrokken kostengroepen worden verhoogd.

 5. Verordening (EG) nr. 1238/95 moet bijgevolg dienovereenkomstig worden gewijzigd.

 6. Het is wenselijk dat de voorgestelde wijzigingen van toepassing worden met ingang van 1 januari 2017, zodat dit samenvalt met het begin van het nieuwe begrotingsjaar van het Bureau.

 7. De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor kwekersrechten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 1238/95 wordt als volgt gewijzigd:

 1. In artikel 9 wordt lid 1 vervangen door:

  „1.

  Het Bureau rekent de houder van een communautair kwekersrecht (hierna „de houder” genoemd) een recht aan van 330 EUR voor elk jaar dat dit communautaire kwekersrecht (hierna „jaarlijks recht” genoemd) geldt, zoals bedoeld in artikel 113, lid 2, onder d), van de basisverordening.”.

 2. Bijlage I wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2017.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 6 december 2016.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude Juncker

BIJLAGE

De rechten die voor het technisch onderzoek van een ras moeten worden betaald krachtens artikel 8 worden overeenkomstig de tabel vastgelegd:

Kostengroep

Recht

(in EUR)

Groep landbouwgewassen

1

Aardappel

1 760

2

Koolzaad

1 860

3

Grassen

2 430

4

Andere landbouwgewassen

1 530

Groep vruchtgewassen

5

Appelen

3 050

6

Aardbeien

2 920

7

Andere vruchtgewassen

2 810

Groep sierplanten

8

Sierplanten met levende referentieverzameling, in de kas getest

2 020

9

Sierplanten met levende referentieverzameling, getest in de open lucht

1 960

10

Sierplanten zonder levende referentieverzameling, in de kas getest

1 940

11

Sierplanten zonder levende referentieverzameling, in de open lucht getest

1 730

12

Sierplanten, speciale fytosanitaire voorwaarden

3 350

Groep groentegewassen

13

Groentegewassen, in de kas getest

2 360

14

Groentegewassen, in de open lucht getest

2 150 ”

„BIJLAGE I