Home

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2243 van de Commissie van 13 december 2016 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 341/2007 wat betreft het invoertariefcontingent voor knoflook van oorsprong uit China

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2243 van de Commissie van 13 december 2016 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 341/2007 wat betreft het invoertariefcontingent voor knoflook van oorsprong uit China

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/1972, (EEG) nr. 234/1979, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad(1), en met name artikel 187, onder a),

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Verordening (EG) nr. 341/2007 van de Commissie(2) voorziet in de opening en de vaststelling van de wijze van beheer van tariefcontingenten voor knoflook van GN-code 0703 20 00 en bepaalde andere landbouwproducten die uit derde landen worden ingevoerd.

  2. De Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Volksrepubliek China uit hoofde van artikel XXIV, lid 6, en artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel (GATT) 1994 betreffende de wijziging van de concessies die vervat zijn in de lijst van verbintenissen van de Republiek Kroatië, in verband met haar toetreding tot de Europese Unie, die is goedgekeurd bij Besluit (EU) 2016/243 van de Raad(3), voorziet in een verhoging met 2 150 ton van het tariefcontingent van de Unie voor knoflook van oorsprong uit China.

  3. De verhoging van het tariefcontingent moet worden weergegeven in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 341/2007. Verordening (EG) nr. 341/2007 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

  4. Aangezien de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Volksrepubliek China op 18 oktober 2016 door de Raad is goedgekeurd(4), kunnen de importeurs toegang tot de verhoogde hoeveelheden hebben met ingang van de vierde deelperiode van de invoertariefcontingentperiode 2016/2017. In artikel 10, lid 1, van Verordening (EG) nr. 341/2007 is bepaald dat importeurs hun invoercertificaataanvragen voor de vierde deelperiode moeten indienen gedurende de eerste zeven kalenderdagen van januari. Deze verordening dient dan ook van toepassing te zijn met ingang van 1 januari 2017.

  5. De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1 Wijziging van Verordening (EG) nr. 341/2007

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 341/2007 wordt vervangen door de tekst in de bijlage bij de onderhavige verordening.

Artikel 2 Inwerkingtreding en toepassing

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2017.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 13 december 2016.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude Juncker

BIJLAGE

Oorsprong

Volgnummer

Contingent (in ton)

Eerste deelperiode (juni-augustus)

Tweede deelperiode (september-november)

Derde deelperiode (december-februari)

Vierde deelperiode (maart-mei)

Totaal

Argentinië

19 147

Traditionele importeurs

09.4104

9 590

3 813

Nieuwe importeurs

09.4099

4 110

1 634

Totaal

13 700

5 447

China

48 225

Traditionele importeurs

09.4105

8 664

8 664

7 548

8 884

Nieuwe importeurs

09.4100

3 713

3 713

3 233

3 806

Totaal

12 377

12 377

10 781

12 690

Andere derde landen

6 023

Traditionele importeurs

09.4106

941

1 960

929

386

Nieuwe importeurs

09.4102

403

840

398

166

Totaal

1 344

2 800

1 327

552

Totaal

13 721

15 177

25 808

18 689

73 395

„BIJLAGE I