Home

Advies van de Commissie van 27 september 2017 betreffende het plan voor de lozing van radioactieve afvalstoffen van de nationale bergingsfaciliteit Radiana, gelegen naast de locatie van de kerncentrale van Kozloduy in Bulgarije

Advies van de Commissie van 27 september 2017 betreffende het plan voor de lozing van radioactieve afvalstoffen van de nationale bergingsfaciliteit Radiana, gelegen naast de locatie van de kerncentrale van Kozloduy in Bulgarije

28.9.2017

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 321/3


ADVIES VAN DE COMMISSIE

van 27 september 2017

betreffende het plan voor de lozing van radioactieve afvalstoffen van de nationale bergingsfaciliteit Radiana, gelegen naast de locatie van de kerncentrale van Kozloduy in Bulgarije

(Slechts de tekst in de Bulgaarse taal is authentiek)

(2017/C 321/02)

De onderstaande evaluatie is uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van het Euratom-Verdrag, onverminderd eventuele aanvullende beoordelingen op grond van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en de verplichtingen die daaruit en uit het afgeleide recht voortvloeien(1).

Op 6 april 2017 heeft de Europese Commissie overeenkomstig artikel 37 van het Euratom-Verdrag van de Bulgaarse regering algemene gegevens ontvangen betreffende het plan voor de lozing van radioactieve afvalstoffen(2) van de nationale bergingsfaciliteit Radiana.

Op basis van deze gegevens en de aanvullende informatie, die op 22 mei 2017 door de Commissie is aangevraagd en op 21 juni 2017 door de Bulgaarse autoriteiten is verstrekt, brengt de Commissie, na raadpleging van de groep van deskundigen, het volgende advies uit:

1.

De afstand tussen de bergingsfaciliteit en het meest nabije punt in een andere lidstaat, in dit geval Roemenië, bedraagt 5 km.

2.

Gedurende de exploitatieperiode van de faciliteit:

zal het radioactieve afval worden opgeslagen zonder dat het de bedoeling is het terug te halen;

zal de faciliteit niet onderworpen zijn aan een vergunning voor de lozing van door de lucht verspreide of vloeibare radioactieve effluenten. Onder normale bedrijfsomstandigheden zullen uit de bergingsfaciliteit geen door de lucht verspreide of vloeibare radioactieve effluenten vrijkomen;

in het geval van niet-geplande lozingen van radioactieve effluenten ten gevolge van ongevallen van het type en de omvang als bedoeld in de algemene gegevens, resulteren de door andere lidstaten ontvangen stralingsdoses naar verwachting niet in schadelijke effecten voor de volksgezondheid, rekening houdend met de in de basisnormenrichtlijnen vastgestelde referentieniveaus(3).

3.

Na de exploitatieperiode van de faciliteit:

zullen de in de algemene gegevens omschreven maatregelen die gepland zijn voor de definitieve sluiting van de faciliteit, de zekerheid bieden dat de conclusies van het bovenstaande punt 2 op lange termijn geldig blijven.

Concluderend is de Commissie van mening dat de uitvoering van het plan voor de lozing van radioactieve afvalstoffen, in welke vorm dan ook, die vrijkomen uit de nationale bergingsfaciliteit Radiana, gelegen naast de locatie van de kerncentrale van Kozloduy in Bulgarije, zowel gedurende de normale exploitatieperiode als na de definitieve sluiting, alsook bij een ongeval van het type en de omvang als bedoeld in de algemene gegevens, waarschijnlijk geen radioactieve besmetting tot gevolg heeft die voor de volksgezondheid, het water, de bodem of het luchtruim van een andere lidstaat significant is, overeenkomstig de in de basisnormenrichtlijnen vastgestelde bepalingen.

Gedaan te Brussel, 27 september 2017.

Voor de Commissie

Miguel ARIAS CAÑETE

Lid van de Commissie