Home

Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/74 van de Commissie van 25 november 2016 tot vaststelling van een gemeenschappelijke merkstof voor gasolie en kerosine voor fiscale doeleinden (Kennisgeving geschied onder nummer C(2016) 7546)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/74 van de Commissie van 25 november 2016 tot vaststelling van een gemeenschappelijke merkstof voor gasolie en kerosine voor fiscale doeleinden (Kennisgeving geschied onder nummer C(2016) 7546)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 95/60/EG van de Raad van 27 november 1995 betreffende het merken van gasolie en kerosine voor fiscale doeleinden(1), en met name artikel 2, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Met het oog op de goede werking van de interne markt en met name ter voorkoming van belastingontduiking voorziet Richtlijn 95/60/EG in een gemeenschappelijk systeem voor het merken van gasolie van GN-code 2710 00 69 en kerosine van GN-code 2710 00 55 die tot verbruik zijn uitgeslagen met vrijstelling van accijns of tegen een verlaagd accijnstarief. De eerste code is opgesplitst in GN-codes 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17 en 2710 20 19 om rekening te houden met het zwavelgehalte van de gasolie en de aanwezigheid van biodiesel in de gasolie, terwijl de tweede code is omgezet in GN-code 2710 19 25(2).

  2. Bij Uitvoeringsbesluit 2011/544/EU van de Commissie(3) is het product met de wetenschappelijke naam N-Ethyl-N-[2-(1-isobutoxyethoxy)ethyl]-4-(fenylazo)aniline (Solvent Yellow 124) aangewezen als de in Richtlijn 95/60/EG bedoelde gemeenschappelijke merkstof voor fiscale doeleinden voor het merken van gasolie en kerosine die niet zijn belast tegen het normale tarief voor dergelijke als motorbrandstof gebruikte energieproducten.

  3. Overeenkomstig artikel 2 van Beschikking 2011/544/EU dient het uitvoeringsbesluit uiterlijk op 31 december 2016 te worden herzien in het licht van de technische ontwikkelingen op het gebied van merksystemen en rekening houdende met de noodzaak om het frauduleuze gebruik van minerale oliën waarvoor een vrijstelling of een verlaagd accijnstarief geldt, te bestrijden.

  4. In het kader van de herziening heeft de Commissie een oproep gedaan tot het indienen van blijken van belangstelling voor het voorstellen van producten die geschikt zijn voor gebruik als merkstof voor fiscale doeleinden in gasolie en kerosine(4). De Commissie wil een merkstof vinden die beter presteert ten aanzien van een aantal vooraf vastgestelde criteria dan de stof die momenteel in gebruik is.

  5. Aangezien de herziening nog niet is voltooid, moet Solvent Yellow 124 verder worden gebruikt als de gemeenschappelijke merkstof voor fiscale doeleinden in de zin van Richtlijn 95/60/EG, overeenkomstig de in die richtlijn vastgestelde voorwaarden.

  6. Ondernemingen worden door dit besluit niet vrijgesteld van hun verplichtingen uit hoofde van artikel 102 van het Verdrag.

  7. Er moet rekening worden gehouden met de mogelijkheden van de wetenschappelijke vooruitgang door een tijdstip vast te stellen waarop dit besluit uiterlijk moet worden herzien.

  8. Dit besluit dient evenwel eerder te worden herzien als blijkt dat Solvent Yellow 124 leidt tot belastingontduiking, gezondheids- of milieuschade veroorzaakt of als de Commissie een beter presterende stof dan Solvent Yellow 124 vindt.

  9. Uitvoeringsbesluit 2011/544/EU moet daarom worden vervangen.

  10. De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Accijnscomité,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De in Richtlijn 95/60/EG bedoelde gemeenschappelijke merkstof voor fiscale doeleinden voor het merken van alle soorten gasolie van de GN-codes 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17 en 2710 20 19 en van kerosine van GN-code 2710 19 25 is Solvent Yellow 124, als omschreven in de bijlage bij dit besluit.

De lidstaten stellen het gehalte aan merkstof vast op ten minste 6 mg doch niet meer dan 9 mg per liter minerale olie.

Artikel 2

Dit besluit wordt uiterlijk op 31 december 2021 herzien in het licht van de technische ontwikkelingen op het gebied van merksystemen en rekening houdende met de noodzaak om het frauduleuze gebruik van energieproducten waarvoor een vrijstelling of een verlaagd accijnstarief geldt, te bestrijden.

Dit besluit wordt eerder herzien als blijkt dat Solvent Yellow 124 leidt tot belastingontduiking, gezondheids- of milieuschade veroorzaakt of als de Commissie een beter presterende stof dan Solvent Yellow 124 vindt.

Artikel 3

Uitvoeringsbesluit 2011/544/EU wordt ingetrokken.

Artikel 4

Dit besluit is gericht tot de lidstaten.

BIJLAGE