Home

Besluit van de Raad van 17 februari 2017 houdende nieuwe samenstelling van de raad van bestuur van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding

Besluit van de Raad van 17 februari 2017 houdende nieuwe samenstelling van de raad van bestuur van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding

24.2.2017

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 60/1


BESLUIT VAN DE RAAD

van 17 februari 2017

houdende nieuwe samenstelling van de raad van bestuur van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding

(2017/C 60/01)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien Verordening (EEG) nr. 337/75 van de Raad van 10 februari 1975 houdende oprichting van een Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding(1), en met name artikel 4,

Gezien de voordracht van de Bulgaarse regering,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij zijn besluiten van 14 juli 2015(2) en 14 september 2015(3) heeft de Raad de leden van de raad van bestuur van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding benoemd voor het tijdvak van 18 september 2015 tot en met 17 september 2018.

(2)

In de categorie regeringsvertegenwoordigers van de raad van bestuur van bovengenoemd Centrum is voor Bulgarije een zetel van lid vrijgekomen door het aftreden van mevrouw Emilia VALCHOVSKA.

(3)

De leden van de raad van bestuur van bovengenoemd Centrum moeten worden benoemd voor de resterende duur van de ambtstermijn, dat wil zeggen tot en met 17 september 2018,

BESLUIT:

Artikel 1

Tot lid van de raad van bestuur van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding voor de resterende duur van de ambtstermijn, dat wil zeggen tot en met 17 september 2018, wordt benoemd:

REGERINGSVERTEGENWOORDIGERS:

BULGARIJE

Mevrouw Maria TODOROVA

Artikel 2

Dit besluit wordt ter kennisgeving in het Publicatieblad van de Europese Unie bekendgemaakt.

Gedaan te Brussel, 17 februari 2017.

Voor de Raad

De voorzitter

E. BARTOLO