Home

Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/252 van de Commissie van 9 februari 2017 tot wijziging van bijlage II bij Beschikking 93/52/EEG wat betreft de erkenning dat de autonome gemeenschap Extremadura officieel vrij is van brucellose (B. melitensis) en tot wijziging van de bijlagen bij Beschikking 2003/467/EG wat betreft de verklaring dat bepaalde delen van Spanje officieel vrij zijn van tuberculose en brucellose ten aanzien van de rundveebeslagen en dat Jersey officieel vrij is van enzoötische boviene leukose (Kennisgeving geschied onder nummer C(2017) 691) (Voor de EER relevante tekst)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/252 van de Commissie van 9 februari 2017 tot wijziging van bijlage II bij Beschikking 93/52/EEG wat betreft de erkenning dat de autonome gemeenschap Extremadura officieel vrij is van brucellose (B. melitensis) en tot wijziging van de bijlagen bij Beschikking 2003/467/EG wat betreft de verklaring dat bepaalde delen van Spanje officieel vrij zijn van tuberculose en brucellose ten aanzien van de rundveebeslagen en dat Jersey officieel vrij is van enzoötische boviene leukose (Kennisgeving geschied onder nummer C(2017) 691) (Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 64/432/EEG van de Raad van 26 juni 1964 inzake veterinairrechtelijke vraagstukken op het gebied van het intracommunautaire handelsverkeer in runderen en varkens(1), en met name bijlage A, deel I, punt 4, bijlage A, deel II, punt 7, en bijlage D, hoofdstuk I, punt E,

Gezien Richtlijn 91/68/EEG van de Raad van 28 januari 1991 inzake veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer in schapen en geiten(2), en met name bijlage A, hoofdstuk 1, deel II,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. Bij Richtlijn 91/68/EEG zijn veterinairrechtelijke voorschriften voor het handelsverkeer in schapen en geiten binnen de Unie vastgesteld. Bij die richtlijn wordt bepaald onder welke voorwaarden de lidstaten of gebieden daarvan als officieel vrij van brucellose (B. melitensis) mogen worden erkend.

 2. In bijlage II bij Beschikking 93/52/EEG van de Commissie(3) zijn de regio's van de lidstaten vermeld die overeenkomstig Richtlijn 91/68/EEG als officieel vrij van brucellose (B. melitensis) zijn erkend.

 3. Spanje heeft bij de Commissie bewijsstukken ingediend waaruit blijkt dat voor de autonome gemeenschap Extremadura aan de voorwaarden van Richtlijn 91/68/EEG is voldaan om als officieel vrij van brucellose (B. melitensis) te worden erkend ten aanzien van de schapen- en geitenbeslagen.

 4. Na evaluatie van de door Spanje ingediende bewijsstukken moet de autonome gemeenschap Extremadura als officieel vrij van brucellose (B. melitensis) worden erkend ten aanzien van de schapen- en geitenbeslagen.

 5. In bijlage II bij Beschikking 93/52/EEG worden in de gegevens voor Spanje zowel de autonome gemeenschap van de Canarische Eilanden als de twee provincies daarvan (Santa Cruz de Tenerife en Las Palmas) vermeld. De autonome gemeenschap van de Canarische Eilanden heeft slechts die twee provincies; de vermelding van de provincies Santa Cruz de Tenerife en Las Palmas is dus overbodig en moet worden geschrapt.

 6. De gegevens betreffende Spanje in bijlage II bij Beschikking 93/52/EEG moeten daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

 7. Richtlijn 64/432/EEG is van toepassing op het handelsverkeer in runderen en varkens binnen de Unie. Bij die richtlijn is bepaald onder welke voorwaarden een gebied van een lidstaat officieel tuberculosevrij, officieel brucellosevrij of officieel vrij van endemische runderleukose kan worden verklaard ten aanzien van de rundveebeslagen.

 8. Hoofdstuk 2 van bijlage I bij Beschikking 2003/467/EG van de Commissie(4) bevat een lijst van de delen van lidstaten die officieel tuberculosevrij zijn verklaard ten aanzien van de rundveebeslagen.

 9. Spanje heeft bij de Commissie bewijsstukken ingediend waaruit blijkt dat voor de autonome gemeenschap van de Canarische Eilanden aan de voorwaarden van Richtlijn 64/432/EEG is voldaan om als officieel tuberculosevrij te worden erkend ten aanzien van de rundveebeslagen. Bijgevolg moet dat deel in hoofdstuk 2 van bijlage I bij Beschikking 2003/467/EG worden opgenomen als officieel tuberculosevrij ten aanzien van de rundveebeslagen.

 10. Hoofdstuk 2 van bijlage II bij Beschikking 2003/467/EG bevat een lijst van de delen van lidstaten die officieel brucellosevrij zijn verklaard ten aanzien van de rundveebeslagen.

 11. Spanje heeft bij de Commissie bewijsstukken ingediend waaruit blijkt dat voor de autonome gemeenschap Asturias en de provincies Burgos, Soria en Valladolid van de autonome gemeenschap Castilla y León aan de voorwaarden van Richtlijn 64/432/EEG is voldaan om als officieel brucellosevrij te worden erkend ten aanzien van de rundveebeslagen. Bijgevolg moeten die delen in hoofdstuk 2 van bijlage II bij Beschikking 2003/467/EG worden opgenomen als officieel brucellosevrij ten aanzien van de rundveebeslagen.

 12. In hoofdstuk 2 van bijlage II bij Beschikking 2003/467/EG worden in de gegevens voor Spanje zowel de autonome gemeenschap van de Canarische Eilanden als de twee provincies daarvan (Santa Cruz de Tenerife en Las Palmas) vermeld. De autonome gemeenschap van de Canarische Eilanden heeft slechts die twee provincies; de vermelding van de provincies Santa Cruz de Tenerife en Las Palmas is dus overbodig en moet worden geschrapt.

 13. Hoofdstuk 2 van bijlage III bij Beschikking 2003/467/EG bevat een lijst van de delen van lidstaten die officieel vrij van enzoötische boviene leukose zijn verklaard ten aanzien van de rundveebeslagen.

 14. Bij Verordening (EEG) nr. 706/73 van de Raad(5) is vastgesteld dat voor de toepassing van de veterinaire wetgeving het Verenigd Koninkrijk en de Kanaaleilanden, met inbegrip van het eiland Jersey, als een enkele lidstaat moeten worden beschouwd.

 15. Het Verenigd Koninkrijk heeft bij de Commissie bewijsstukken ingediend waaruit blijkt dat voor Jersey aan de voorwaarden van Richtlijn 64/432/EEG is voldaan om als officieel vrij van endemische runderleukose te worden erkend ten aanzien van de rundveebeslagen. Bijgevolg moet Jersey in hoofdstuk 2 van bijlage III bij Beschikking 2003/467/EG worden opgenomen als officieel vrij van enzoötische boviene leukose ten aanzien van de rundveebeslagen.

 16. De bijlagen bij Beschikking 2003/467/EG moeten daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

 17. De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage II bij Beschikking 93/52/EEG wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage I bij dit besluit.

Artikel 2

De bijlagen bij Beschikking 2003/467/EG worden gewijzigd overeenkomstig bijlage II bij dit besluit.

Artikel 3

Dit besluit is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 9 februari 2017.

Voor de Commissie

Vytenis Andriukaitis

Lid van de Commissie

BIJLAGE I

BIJLAGE II