Home

Besluit van de Commissie van 21 maart 2017 inzake de vervanging van een lid van de stakeholdersgroep van het Refit-platform

Besluit van de Commissie van 21 maart 2017 inzake de vervanging van een lid van de stakeholdersgroep van het Refit-platform

24.3.2017

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 92/7


BESLUIT VAN DE COMMISSIE

van 21 maart 2017

inzake de vervanging van een lid van de stakeholdersgroep van het Refit-platform

(2017/C 92/03)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Besluit C(2015) 3261 final van de Commissie van 19 mei 2015 tot oprichting van het Refit-platform, en met name artikel 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In artikel 4 van Besluit C(2015) 3261 final tot oprichting van het Refit-platform (hierna „het platform” genoemd) is bepaald dat het platform een overheidsgroep en een stakeholdersgroep omvat en dat deze laatste uit ten hoogste twintig deskundigen bestaat, van wie er twee het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s vertegenwoordigen en de overigen afkomstig zijn uit het bedrijfsleven, waaronder het mkb, en van sociale partners en maatschappelijke organisaties die rechtstreekse ervaring met de toepassing van Uniewetgeving hebben. De deskundigen van de stakeholdersgroep worden op persoonlijke titel benoemd of om een gemeenschappelijk belang van een aantal belanghebbenden te vertegenwoordigen.

(2)

In artikel 4, lid 4, van het besluit is bepaald dat de Commissie, op voorstel van de eerste vicevoorzitter van de Commissie, de leden van de stakeholdersgroep benoemt uit een groep kandidaten die directe ervaring met de toepassing van Uniewetgeving hebben en die op de oproep tot het indienen van sollicitaties hebben gereageerd. Daarbij moet in de mate van het mogelijke een evenwichtige vertegenwoordiging van de verschillende sectoren, belangen en regio’s van de Unie en van mannen en vrouwen worden gegarandeerd. In artikel 4, lid 5, van het besluit is bepaald dat de leden worden benoemd tot en met 31 oktober 2019. Op grond van artikel 4, lid 6, van het besluit kunnen leden die aftreden, voor de rest van hun mandaat worden vervangen.

(3)

In Besluit C(2015) 9063 final van de Commissie van 16 december 2015 inzake de benoeming van de leden van de stakeholdersgroep van het Refit-platform(1) is bepaald dat, als een lid van de stakeholdersgroep de groep verlaat tijdens het mandaat van het platform, de eerste vicevoorzitter een vervanger kan benoemen uit de oorspronkelijke lijst van kandidaten die hebben gereageerd op de oproep tot het indienen van sollicitaties om lid te worden van de stakeholdersgroep.

(4)

Naar aanleiding van het aftreden van de heer Pierre Baussand als lid van de stakeholdersgroep met ingang van 26 september 2016, heeft de eerste vicevoorzitter van de Commissie mevrouw Nina Renshaw benoemd als vervangster van de heer Baussand voor de rest van diens mandaat,

BESLUIT:

Enig artikel

Mevrouw Nina Renshaw wordt benoemd als lid van de stakeholdersgroep van het Refit-platform tot en met 31 oktober 2019.

Gedaan te Brussel, 21 maart 2017.

Voor de Commissie

Frans TIMMERMANS

Eerste vicevoorzitterBIJLAGE

Naam

Nationaliteit

Vertegenwoordigt een gemeenschappelijk belang van een groep belanghebbenden op een specifiek beleidsgebied

Huidige werkgever

Mevrouw Nina Renshaw

UK

JA

European Public Health Alliance (EPHA)