Home

Besluit (EU) 2017/477 van de Raad van 3 maart 2017 betreffende het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in de Samenwerkingsraad die is ingesteld in het kader van de versterkte Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Kazachstan, anderzijds met betrekking tot de werkafspraken van de Samenwerkingsraad, het Samenwerkingscomité en de gespecialiseerde subcomités en andere organen

Besluit (EU) 2017/477 van de Raad van 3 maart 2017 betreffende het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in de Samenwerkingsraad die is ingesteld in het kader van de versterkte Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Kazachstan, anderzijds met betrekking tot de werkafspraken van de Samenwerkingsraad, het Samenwerkingscomité en de gespecialiseerde subcomités en andere organen

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 31, lid 1, en artikel 37,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 91, artikel 100, lid 2, en de artikelen 207 en209, in samenhang met artikel 218, lid 9,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie en de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. Artikel 281, lid 3, van de versterkte Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Kazachstan, anderzijds(1) („de overeenkomst”) voorziet in voorlopige volledige of gedeeltelijke toepassing van de overeenkomst.

 2. In artikel 3 van Besluit (EU) 2016/123 van de Raad(2) is bepaald welke onderdelen van de overeenkomst op voorlopige basis worden toegepast. Deze onderdelen van de overeenkomst zijn toegepast sinds 1 mei 2016.

 3. Volgens artikel 268, lid 7, van de overeenkomst stelt de Samenwerkingsraad zijn reglement van orde vast.

 4. Volgens artikel 268, lid 6, en artikel 269, lid 3, van de overeenkomst wordt het voorzitterschap van de Samenwerkingsraad en het Samenwerkingscomité bij toerbeurt bekleed door een vertegenwoordiger van de Europese Unie en een vertegenwoordiger van de Republiek Kazachstan.

 5. Volgens artikel 269, lid 1, van de overeenkomst wordt de Samenwerkingsraad bij het vervullen van zijn taken bijgestaan door een Samenwerkingscomité.

 6. Volgens artikel 269, lid 7, van de overeenkomst bepaalt de Samenwerkingsraad in zijn reglement van orde de taken en de werking van het Samenwerkingscomité en van elk ander subcomité of orgaan dat hij opricht.

 7. Volgens artikel 269, lid 5, van de overeenkomst kan het Samenwerkingscomité in een specifieke samenstelling bijeenkomen voor de bespreking van onderwerpen met betrekking tot titel III (Handel en zakelijke activiteiten). Volgens artikel 269, lid 6, kan de Samenwerkingsraad besluiten gespecialiseerde subcomités of andere organen in te stellen om hem bij de uitvoering van zijn taken bij te staan en bepaalt zij de samenstelling, de taken en de werking van dergelijke subcomités of organen.

 8. Volgens artikel 268, lid 1, van de overeenkomst houdt de Samenwerkingsraad toezicht op de overeenkomst en toetst hij regelmatig de uitvoering. Volgens artikel 268, lid 4, van de overeenkomst kan de Samenwerkingsraad bevoegdheden overdragen aan het Samenwerkingscomité, waaronder de bevoegdheid om bindende besluiten te nemen. Volgens artikel 268, lid 3, van de overeenkomst is de Samenwerkingsraad bevoegd om de bijlagen bij de overeenkomst te actualiseren of te wijzigen, op basis van een consensus tussen de partijen, zonder afbreuk te doen aan de specifieke bepalingen van titel III (Handel en zakelijke activiteiten).

 9. Volgens artikel 25, lid 3, van de overeenkomst stelt de Samenwerkingsraad een subcomité inzake douanesamenwerking in. Overeenkomstig artikel 25, lid 4 van de overeenkomst wordt over de vraagstukken die onder hoofdstuk 2 van de overeenkomst vallen, een regelmatige dialoog gevoerd. Het Samenwerkingscomité kan regels vaststellen voor het voeren van die dialoog, zoals bepaald in artikel 25, lid 4, van de overeenkomst.

 10. Met het oog op de daadwerkelijke tenuitvoerlegging van de overeenkomst dienen de reglementen van orde van de Samenwerkingsraad, het Samenwerkingscomité en de subcomités zo snel mogelijk te worden vastgesteld.

 11. Het standpunt van de Unie in de Samenwerkingsraad dient derhalve gebaseerd te zijn op de aan dit besluit gehechte ontwerpbesluiten,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

1.

Het namens de Unie in te nemen standpunt in de Samenwerkingsraad die is ingesteld bij artikel 268, lid 1 van de versterkte partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Kazachstan, anderzijds, wordt gebaseerd op de aan dit besluit gehechte ontwerpbesluiten van de Samenwerkingsraad inzake:

 • de goedkeuring van de reglementen van orde van de Samenwerkingsraad, het Samenwerkingscomité en de gespecialiseerde subcomités en andere organen,

 • de oprichting van een subcomité Justitie, vrijheid en veiligheid, een subcomité Energie, vervoer, milieu en klimaatverandering en een subcomité Douanesamenwerking.

2.

Kleine technische verbeteringen van de ontwerpbesluiten van de Samenwerkingsraad kunnen worden overeengekomen door de vertegenwoordigers van de Unie in de Samenwerkingsraad zonder dat daartoe een besluit van de Raad is vereist.

Artikel 2

De Samenwerkingsraad wordt namens de Unie voorgezeten door de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, overeenkomstig diens verantwoordelijkheden ingevolge de Verdragen en in diens hoedanigheid van voorzitter van de Raad Buitenlandse Zaken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Brussel, 3 maart 2017.

Voor de Raad

De voorzitter

M. Farrugia

Artikel 1

Artikel 2

BIJLAGE I

Artikel 1 Algemene bepalingen

Artikel 2 voorzitterschap

Artikel 3 Vergaderingen

Artikel 4 Vertegenwoordiging

Artikel 5 Delegaties

Artikel 6 Secretariaat

Artikel 7 Correspondentie

Artikel 8 Vertrouwelijkheid

Artikel 9 Agenda voor de vergaderingen

Artikel 10 Notulen

Artikel 11 Besluiten en aanbevelingen

Artikel 12 Talen

Artikel 13 Onkosten

Artikel 14 Samenwerkingscomité en gespecialiseerde subcomités

Artikel 15 Wijziging van het reglement van orde

BIJLAGE II

Artikel 1 Algemene bepalingen

Artikel 2 voorzitterschap

Artikel 3 Vergaderingen

Artikel 4 Delegaties

Artikel 5 Secretariaat

Artikel 6 Correspondentie

Artikel 7 Documenten

Artikel 8 Vertrouwelijkheid

Artikel 9 Agenda voor de vergaderingen

Artikel 10 Notulen en operationele conclusies

Artikel 11 Besluiten en aanbevelingen

Artikel 12 Rapportage

Artikel 13 Talen

Artikel 14 Onkosten

Artikel 15 Wijziging van het reglement van orde

Artikel 16 Gespecialiseerde subcomités of andere organen

Artikel 17

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

BIJLAGE