Home

Besluit (EU) 2017/798 van de Raad van 25 april 2017 houdende machtiging tot het openen van onderhandelingen met de regering van Japan over een overeenkomst inzake samenwerking op het gebied van het mededingingsbeleid tussen de Europese Unie en de regering van Japan

Besluit (EU) 2017/798 van de Raad van 25 april 2017 houdende machtiging tot het openen van onderhandelingen met de regering van Japan over een overeenkomst inzake samenwerking op het gebied van het mededingingsbeleid tussen de Europese Unie en de regering van Japan

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name de artikelen 103 en 352, in samenhang met artikel 218, leden 3 en 4,

Gezien de aanbeveling van de Europese Commissie,

  1. Overwegende dat onderhandelingen moeten worden geopend met het oog op het sluiten van een overeenkomst tussen de Europese Unie en de regering van Japan inzake samenwerking op het gebied van het mededingingsbeleid,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

1.

De Commissie wordt gemachtigd onderhandelingen met de regering van Japan te openen over een overeenkomst waarbij bepalingen inzake de uitwisseling van bewijsstukken in onderzoeken in mededingingszaken op basis van wederkerigheid worden toegevoegd aan de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de regering van Japan betreffende samenwerking ter bestrijding van concurrentieverstorende activiteiten(1).

2.

De onderhandelingen worden gevoerd op basis van de onderhandelingsrichtsnoeren die zijn opgenomen in het addendum bij dit besluit.

Artikel 2

De Commissie wordt aangesteld als onderhandelaar van de Unie.

Artikel 3

De onderhandelingen worden gevoerd in overleg met de Groep mededinging van de Raad.

Artikel 4

Dit besluit is gericht tot de Commissie.