Home

Besluit (GBVB) 2017/1174 van het Politiek en Veiligheidscomité van 13 juni 2017 tot verlenging van het mandaat van het hoofd van de GVDB-missie van de Europese Unie in Niger (EUCAP Sahel Niger) (EUCAP Sahel Niger/1/2017)

Besluit (GBVB) 2017/1174 van het Politiek en Veiligheidscomité van 13 juni 2017 tot verlenging van het mandaat van het hoofd van de GVDB-missie van de Europese Unie in Niger (EUCAP Sahel Niger) (EUCAP Sahel Niger/1/2017)

HET POLITIEK EN VEILIGHEIDSCOMITÉ,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 38, derde alinea,

Gezien Besluit 2012/392/GBVB van de Raad van 16 juli 2012 betreffende de GVDB-missie van de Europese Unie in Niger (EUCAP Sahel Niger)(1), en met name artikel 9, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Op grond van Besluit 2012/392/GBVB is het Politiek en Veiligheidscomité gemachtigd, overeenkomstig artikel 38 van het Verdrag, de nodige besluiten te nemen met het oog op de uitoefening van het politieke toezicht op en de strategische aansturing van de GVDB-missie van de Europese Unie in Niger (EUCAP Sahel Niger), met inbegrip van het besluit een hoofd van de missie te benoemen.

  2. Op 18 juli 2016 is bij Besluit 2016/1172/GBVB(2) het mandaat van de missie EUCAP Sahel Niger verlengd tot en met 15 juli 2018.

  3. Het PVC heeft op 26 juli 2016 Besluit (GBVB) 2016/1632(3), vastgesteld, waarbij mevrouw Kirsi HENRIKSSON werd benoemd tot hoofd van de missie EUCAP Sahel Niger voor de periode van 1 september 2016 tot en met 15 juli 2017.

  4. De hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid heeft voorgesteld het mandaat van mevrouw Kirsi HENRIKSSON als hoofd van de missie EUCAP Sahel Niger te verlengen van 16 juli 2017 tot en met 15 juli 2018,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Het mandaat van mevrouw Kirsi HENRIKSSON als hoofd van de missie EUCAP Sahel Niger wordt verlengd tot en met 15 juli 2018.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Brussel, 13 juni 2017.

Voor het Politiek en Veiligheidscomité

De voorzitter

W. Stevens