Home

Besluit (EU) 2017/1335 van de Raad van 11 juli 2017 tot benoeming van een plaatsvervangend lid van het Comité van de Regio's, voorgedragen door het Koninkrijk der Nederlanden

Besluit (EU) 2017/1335 van de Raad van 11 juli 2017 tot benoeming van een plaatsvervangend lid van het Comité van de Regio's, voorgedragen door het Koninkrijk der Nederlanden

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 305,

Gezien de voordracht van de Nederlandse regering,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Op 26 januari 2015, 5 februari 2015 en 23 juni 2015 heeft de Raad de Besluiten (EU) 2015/116(1), (EU) 2015/190(2) en (EU) 2015/994(3) houdende benoeming van de leden en plaatsvervangende leden van het Comité van de Regio's voor de periode van 26 januari 2015 tot en met 25 januari 2020 vastgesteld.

  2. In het Comité van de Regio's is een zetel van plaatsvervangend lid vrijgekomen vanwege het einde van de ambtstermijn van mevrouw Ingrid VAN ENGELSHOVEN,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In het Comité van de Regio's wordt voor de resterende duur van de ambtstermijn, dat wil zeggen tot en met 25 januari 2020, tot plaatsvervangend lid benoemd:

  • mevrouw S. (Saskia) BRUINES, wethouder van de gemeente 's-Gravenhage.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Brussel, 11 juli 2017.

Voor de Raad

De voorzitter

T. Tõniste