Home

Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2017/1429 van de Raad van 4 augustus 2017 tot uitvoering van Besluit (GBVB) 2015/1333 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Libië

Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2017/1429 van de Raad van 4 augustus 2017 tot uitvoering van Besluit (GBVB) 2015/1333 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Libië

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 31, lid 2,

Gezien Besluit (GBVB) 2015/1333 van de Raad van 31 juli 2015 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Libië en tot intrekking van Besluit 2011/137/GBVB(1), en met name artikel 12, lid 1,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. De Raad heeft op 31 juli 2015 Besluit (GBVB) 2015/1333 vastgesteld.

  2. Het Comité van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, ingesteld krachtens Resolutie 1970 (2011) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, heeft op 21 juli 2017 de toevoeging van één vaartuig goedgekeurd aan de lijst van vaartuigen die aan beperkende maatregelen onderworpen zijn.

  3. Bijlage V bij Besluit (GBVB) 2015/1333 moet bijgevolg dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage V bij Besluit (GBVB) 2015/1333 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 4 augustus 2017.

Voor de Raad

De voorzitter

M. Maasikas

BIJLAGE

Het hieronder vermelde vaartuig wordt toegevoegd aan de lijst van vaartuigen die onderworpen zijn aan beperkende maatregelen, als opgenomen in bijlage V bij Besluit (GBVB) 2015/1333:

Naam: CAPRICORN

Ook bekend als: n.v.t. Verder nog bekend als: n.v.t. Adres: n.v.t. Op de lijst geplaatst op:21 juli 2017

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 8900878. Op de lijst geplaatst uit hoofde van de punten 10 a) en 10 b) van Resolutie 2146 (2014), zoals verlengd en gewijzigd bij punt 2 van Resolutie 2362 (2017) (verboden te laden, te vervoeren of te lossen; verboden havens binnen te komen). Overeenkomstig punt 11 van Resolutie 2146 is deze vermelding geldig van 21 juli tot en met 21 oktober 2017, tenzij deze eerder wordt beëindigd door het Comité overeenkomstig punt 12 van Resolutie 2146. Vlaggenstaat: Tanzania. Op 16 juli 2017 bevond het vaartuig zich voor de kust van Cyprus.