Home

Besluit (EU) 2017/1441 van de Commissie van 30 juni 2017 inzake de door Polen aangemelde steunregeling „Steunregeling voor melkproducenten” (SA.45447 (2016/C) (ex 2016/N)) (Kennisgeving geschied onder nummer C(2017) 4359) (Slechts de tekst in de Poolse taal is authentiek)

Besluit (EU) 2017/1441 van de Commissie van 30 juni 2017 inzake de door Polen aangemelde steunregeling „Steunregeling voor melkproducenten” (SA.45447 (2016/C) (ex 2016/N)) (Kennisgeving geschied onder nummer C(2017) 4359) (Slechts de tekst in de Poolse taal is authentiek)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 108, lid 2, eerste alinea,

Na de belanghebbenden overeenkomstig het bovengenoemde artikel te hebben uitgenodigd hun opmerkingen kenbaar te maken,

Overwegende hetgeen volgt:

  HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

  Artikel 1

  De door Polen op 23 mei 2016 aangemelde steunregeling voor melkproducenten vormt staatssteun in de zin van artikel 107, lid 1, VWEU. Deze staatssteun is onverenigbaar met de interne markt. Bijgevolg mogen de Poolse autoriteiten deze steunmaatregel niet ten uitvoer leggen.

  Artikel 2

  Polen deelt de Commissie binnen twee maanden vanaf de kennisgeving van dit besluit mee welke maatregelen het heeft genomen om aan het besluit te voldoen.

  Artikel 3

  Dit besluit is gericht tot de Republiek Polen.

  Gedaan te Brussel, 30 juni 2017.

  Voor de Commissie

  Phil Hogan

  Lid van de Commissie