Home

Besluit (EU) 2017/1797 van de Commissie van 23 mei 2017 betreffende de steunregelingen SA.42393 (2016/C) (ex 2015/N) door Duitsland ten uitvoer gelegd voor bepaalde eindverbruikers (verlaagde WKK-heffing) en SA.47887 (2017/N) die Duitsland voornemens is ten uitvoer te leggen teneinde de WKK-steunregeling uit te breiden tot WKK-installaties die in gesloten netten worden gebruikt (Kennisgeving geschied onder nummer C(2017) 3400) (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek) (Voor de EER relevante tekst)

Besluit (EU) 2017/1797 van de Commissie van 23 mei 2017 betreffende de steunregelingen SA.42393 (2016/C) (ex 2015/N) door Duitsland ten uitvoer gelegd voor bepaalde eindverbruikers (verlaagde WKK-heffing) en SA.47887 (2017/N) die Duitsland voornemens is ten uitvoer te leggen teneinde de WKK-steunregeling uit te breiden tot WKK-installaties die in gesloten netten worden gebruikt (Kennisgeving geschied onder nummer C(2017) 3400) (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek) (Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 108, lid 2, eerste alinea,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, en met name artikel 62, lid 1, onder a),

Na de belanghebbenden te hebben verzocht hun opmerkingen te maken(1) en gezien deze opmerkingen,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 108, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

  HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

  Artikel 1

  De kortingen op de WKK-heffingen die Duitsland krachtens het KWKG 2016 heeft ten uitvoer gelegd in strijd met artikel 108, lid 3, VWEU, zijn verenigbaar met de interne markt op grond van artikel 107, lid 3, onder c), VWEU na de wijzigingen van 22 december 2016.

  Artikel 2

  Individuele steun die is toegekend op basis van de in artikel 1 bedoelde steunregelingen vormt geen staatssteun in de zin van artikel 107, lid 1, van het Verdrag indien deze op het moment van toekenning voldeed aan de voorwaarden die zijn vastgelegd in de verordening die is goedgekeurd op grond van artikel 2 van Verordening (EG) nr. 994/98 die van toepassing was op het moment dat de steun werd toegekend.

  Artikel 3

  De Commissie aanvaardt het aanpassingsplan voor de periode 2011-2019, zoals door Duitsland aangemeld. Duitsland dient de Commissie in kennis te stellen van de tenuitvoerlegging van het aanpassingsplan.

  Artikel 4

  De Commissie maakt geen bezwaar tegen de verlenging van de bij Besluit C(2016)6714 goedgekeurde steunregeling voor nieuwe hoogrenderende WKK-installaties die in gesloten distributienetten worden gebruikt, die Duitsland van plan is ten uitvoer te leggen op grond van paragraaf 33a, lid 2, onder b), bb), van het KWKG 2016, zoals gewijzigd bij de wet van 22 december 2016, op grond van het feit dat de verlenging van de steunregeling krachtens artikel 107, lid 3, onder c), van het Verdrag verenigbaar is met de interne markt.

  Artikel 5