Home

Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/2354 van de Commissie van 14 december 2017 tot verlening van een vergunning voor uitbreiding van het gebruik van chiazaad (Salvia hispanica) als nieuw voedselingrediënt krachtens Verordening (EG) nr. 258/97 van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2017) 8470) (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/2354 van de Commissie van 14 december 2017 tot verlening van een vergunning voor uitbreiding van het gebruik van chiazaad (Salvia hispanica) als nieuw voedselingrediënt krachtens Verordening (EG) nr. 258/97 van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2017) 8470) (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 258/97 van het Europees Parlement en de Raad van 27 januari 1997 betreffende nieuwe voedingsmiddelen en nieuwe voedselingrediënten(1), en met name artikel 7,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Bij Beschikking 2009/827/EG van de Commissie(2) is krachtens Verordening (EG) nr. 258/97 een vergunning verleend voor het in de handel brengen van chiazaad (Salvia hispanica) als nieuw voedselingrediënt voor gebruik in broodproducten.

  2. Bij Uitvoeringsbesluit 2013/50/EU van de Commissie(3) is krachtens Verordening (EG) nr. 258/97 een vergunning verleend voor uitbreiding van het gebruik van chiazaad (Salvia hispanica) als nieuw voedselingrediënt tot meer levensmiddelencategorieën, te weten gebakken producten; ontbijtgranen; mengsels van vruchten, noten en zaden, en voorverpakt chiazaad als zodanig.

  3. Op 18 september 2015 heeft de Ierse autoriteit voor voedselveiligheid (Food Safety Authority of Ireland) krachtens Verordening (EG) nr. 258/97 bij brief een vergunning verleend om het gebruik van chiazaad (Salvia hispanica) als nieuw voedselingrediënt tot meer levensmiddelencategorieën uit te breiden, te weten tot vruchtensap en mengsels van vruchtensap.

  4. Op 5 september 2016 heeft de onderneming MEGGLE Hrvatska d.o.o. bij de bevoegde autoriteit van Kroatië een verzoek ingediend om het gebruik van chiazaad (Salvia hispanica) als nieuw voedselingrediënt tot meer levensmiddelencategorieën uit te breiden, te weten tot yoghurt.

  5. Op 11 januari 2017 heeft de bevoegde Kroatische instantie haar verslag van de eerste beoordeling uitgebracht. In dat verslag kwam zij tot de conclusie dat de uitbreiding van het gebruik en de voorgestelde maximale gebruiksconcentraties van chiazaad (Salvia hispanica) voldoen aan de criteria voor nieuwe voedselingrediënten van artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 258/97.

  6. Op 16 januari 2017 heeft de Commissie het verslag van de eerste beoordeling doorgestuurd naar de overige lidstaten.

  7. Verschillende lidstaten hebben binnen de in artikel 6, lid 4, eerste alinea, van Verordening (EG) nr. 258/97 vastgestelde termijn van zestig dagen een met redenen omkleed bezwaar ingediend, met name wegens ontoereikende informatie. Nadere toelichtingen door de aanvrager hebben de bezwaren tot tevredenheid van de lidstaten en de Commissie weggenomen.

  8. De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Chiazaad (Salvia hispanica), zoals gespecificeerd in de bijlage bij dit besluit, mag in de Unie in de handel worden gebracht als nieuw voedselingrediënt voor gebruik in yoghurt met het maximumgehalte van 1,3 gram integraal chiazaad per 100 gram yoghurt of 4,3 gram integraal chiazaad per 330 gram yoghurt (portie).

Artikel 2

Chiazaad (Salvia hispanica) zoals toegelaten bij dit besluit, wordt bij de etikettering van levensmiddelen aangeduid als „chiazaad (Salvia hispanica)”.

Artikel 3

Dit besluit is gericht tot MEGGLE Hrvatska d.o.o., Zeleno polje 34, 31 000 Osijek, Kroatië.

Gedaan te Brussel, 14 december 2017.

Voor de Commissie

Vytenis Andriukaitis

Lid van de Commissie

BIJLAGE