Home

Besluit (EU, Euratom) 2017/2461 van de Raad van 12 december 2017 tot wijziging van zijn reglement van orde

Besluit (EU, Euratom) 2017/2461 van de Raad van 12 december 2017 tot wijziging van zijn reglement van orde

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie,

Gezien artikel 11, lid 6, van het reglement van orde van de Raad(1),

Overwegende hetgeen volgt:

  1. In de gevallen waarin de Raad met gekwalificeerde meerderheid van stemmen een handeling vaststelt, wordt nagegaan of de lidstaten welke die gekwalificeerde meerderheid vormen, ten minste 65 % van de bevolking van de Unie vertegenwoordigen.

  2. Dat percentage wordt berekend op basis van de bevolkingscijfers vermeld in bijlage III bij het reglement van orde van de Raad („het reglement van orde”).

  3. In artikel 11, lid 6, van het reglement van orde is bepaald dat de Raad de in bijlage III vermelde cijfers met ingang van 1 januari van elk jaar wijzigt overeenkomstig de gegevens waarover het Bureau voor de Statistiek van de Europese Unie op 30 september van het voorgaande jaar beschikt.

  4. Het reglement van orde moet derhalve voor het jaar 2018 dienovereenkomstig worden aangepast,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage III bij het reglement van orde wordt vervangen door:

„”.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Het is van toepassing met ingang van 1 januari 2018.

Gedaan te Brussel, 12 december 2017.

Voor de Raad

De voorzitter

S. Mikser