Home

Verordening (EU) 2017/237 van de Commissie van 10 februari 2017 tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende cosmetische producten (Voor de EER relevante tekst)

Verordening (EU) 2017/237 van de Commissie van 10 februari 2017 tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende cosmetische producten (Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2009 betreffende cosmetische producten(1), en met name artikel 31, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. Naar aanleiding van de publicatie van de wetenschappelijke studie „Use of permanent hair dyes and bladder cancer risk” in 2001 concludeerde het Wetenschappelijk Comité voor cosmetische producten en voor consumenten bestemde niet-voedingsproducten, dat nadien bij Besluit 2004/210/EG van de Commissie(2) door het Wetenschappelijk Comité voor consumentenproducten (WCC) werd vervangen, dat de mogelijke risico's van het gebruik van haarkleurmiddelen tot bezorgdheid stemmen. Het WCC adviseerde de Commissie om verdere maatregelen te treffen om het gebruik van haarkleurstoffen te reguleren.

 2. Voorts beval het WCC een algemene veiligheidsbeoordelingsstrategie voor haarkleurstoffen aan, met voorschriften voor het testen van in haarkleurmiddelen gebruikte stoffen op hun mogelijke genotoxiciteit of carcinogeniteit.

 3. Naar aanleiding van de adviezen die het WCC heeft uitgebracht, is de Commissie met de lidstaten en de belanghebbende partijen een algemene strategie overeengekomen voor de regulering van stoffen die in haarkleurmiddelen worden gebruikt, die inhoudt dat de bedrijfstak dossiers met bijgewerkte wetenschappelijke gegevens over de veiligheid van haarkleurstoffen voor een risicobeoordeling aan het WCC moet voorleggen.

 4. Het WCC, dat nadien bij Besluit 2008/721/EG van de Commissie(3) door het Wetenschappelijk Comité voor consumentenveiligheid (WCCV) werd vervangen, heeft de veiligheid beoordeeld van afzonderlijke haarkleurstoffen waarvoor door de industrie bijgewerkte dossiers waren ingediend.

 5. Wat betreft de evaluatie van de mogelijke gezondheidsrisico's voor de consument als gevolg van reactieproducten die tijdens het haarkleuringsproces door oxidatieve haarkleurstoffen worden gevormd, heeft het WCCV op grond van de tot dusverre beschikbare gegevens in zijn advies van 21 september 2010 geen aanleiding tot grote bezorgdheid gezien ten aanzien van de genotoxiciteit en carcinogeniteit van de momenteel in de Unie gebruikte haarkleurmiddelen en hun reactieproducten.

 6. Om de veiligheid van haarkleurmiddelen voor de volksgezondheid te waarborgen is het wenselijk de maximumconcentraties van tien beoordeelde haarkleurstoffen vast te stellen, rekening houdend met de definitieve adviezen van het WCCV over de veiligheid ervan.

 7. Aangezien de stoffen N,N′-Bis(2-Hydroxyethyl)-2-Nitro-p-Phenylenediamine en 2,6-Dihydroxyethylaminotoluene op het ogenblik door middel van algemene vermeldingen zijn opgenomen onder de referentienummers 8 en 9 van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1223/2009, moeten die stoffen onder aparte referentienummers worden ondergebracht, rekening houdend met de conclusies over de veiligheid ervan in de WCCV-adviezen SCCS/1572/16 en SCCCS/1563/15.

 8. De definitie van een haarproduct in Verordening (EG) nr. 1223/2009 sluit de toepassing van haarkleurstoffen op wimpers uit. Deze uitsluiting werd ingegeven door het feit dat de omvang van het risico anders is wanneer cosmetische producten toegepast worden op het hoofdhaar dan wel op de wimpers. Het was derhalve noodzakelijk om de toepassing van haarkleurstoffen op wimpers aan een specifieke veiligheidsbeoordeling te onderwerpen.

 9. In zijn advies van 25 maart 2015 (SCCS/1553/15) inzake oxidatieve haarkleurstoffen en waterstofperoxide die in producten om de wimpers te kleuren worden gebruikt, concludeerde het WCCV dat de in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 opgenomen en voor gebruik in haarkleurmiddelen veilig bevonden oxidatieve haarkleurstoffen Toluene-2,5-Diamine, p-Aminophenol, 2-Methylresorcinol, Tetraaminopyrimidine Sulfate, Hydroxyethyl-p-Phenylenediamine Sulfate en 2-Amino-3-Hydroxypyridine beroepsmatig veilig gebruikt kunnen worden in voor het kleuren van de wimpers bestemde producten.

 10. Op basis van de wetenschappelijke beoordeling van deze stoffen moet het gebruik ervan worden toegestaan in voor het kleuren van de wimpers bestemde producten. Om echter elk risico te voorkomen dat verbonden is aan het zelf toepassen door de consument van voor het kleuren van de wimpers bestemde producten, mogen zij alleen voor professioneel gebruik worden toegestaan. Om professionele gebruikers in staat te stellen de consumenten te informeren over de mogelijke schadelijke gevolgen van de toepassing van voor het kleuren van de wimpers bestemde producten en het risico op huidsensibilisering voor die producten te verkleinen, moeten er passende waarschuwingen op de etiketten worden vermeld.

 11. Verordening (EG) nr. 1223/2009 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

 12. De bedrijfstak moet voldoende tijd krijgen om zich aan de nieuwe voorschriften aan te passen en om de betrokken producten die niet aan deze voorschriften voldoen geleidelijk uit de productie te nemen.

 13. De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor cosmetische producten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 10 februari 2017.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude Juncker

BIJLAGE

Bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 wordt als volgt gewijzigd:

 1. De volgende vermelding wordt ingevoegd als referentienummer 8c:

  Referentienummer

  Identiteit van de stof

  Beperkingen

  Te vermelden gebruiksvoorwaarden en waarschuwingen

  Chemische benaming/INN

  Naam volgens de woordenlijst van gemeenschappelijke benamingen van ingrediënten

  CAS-nummer

  EG-nummer

  Producttype, lichaamsdelen

  Maximumconcentratie in het gebruiksklare product

  Andere

  a

  b

  c

  d

  e

  f

  g

  h

  i

  „8c

  Ethanol, 2,2′-[(2-nitro-1,4-fenyleen)diimino]bis-(9CI)

  N,N′-Bis(2-Hydroxyethyl)-2-Nitro-p-Phenylenediamine

  84041-77-0

  281-856-4

  Haarkleurstof in oxidatieve haarkleurmiddelen

  Met ingang van 3 september 2017 mag de op het haar aangebrachte maximumconcentratie na menging onder oxiderende omstandigheden niet meer bedragen dan 1,0 %

  Voor a) en b), met ingang van 3 september 2017:

  • Niet gebruiken samen met nitroserende agentia

  • Maximaal gehalte aan nitrosamine: 50 μg/kg

  • Bewaren in nitrietvrije recipiënten

  Met ingang van 3 maart 2018 te vermelden op het etiket:

  De mengverhouding

  L_2017036NL.01001402.png
  Haarkleurstoffen kunnen ernstige allergische reacties veroorzaken.

  Volg de instructies.

  Dit product is niet bestemd voor gebruik bij personen jonger dan 16 jaar.

  Tijdelijke tatoeages met „zwarte henna” kunnen leiden tot een verhoogd risico op een allergische reactie.

  Kleur uw haar niet als:

  • u last heeft van uitslag in het gezicht of van een gevoelige, geïrriteerde of beschadigde hoofdhuid,

  • u eerder een reactie na een haarkleuring heeft gehad,

  • u in het verleden een reactie heeft gehad na een tijdelijke tatoeage met „zwarte henna”.””

  Haarkleurstof in niet-oxidatieve haarkleurmiddelen

  Met ingang van 3 september 2017: 1,5 %

 2. De tekst in vermelding 9, kolom b, wordt vervangen door:

  „Methylfenyleendiaminen, N-gesubstitueerde derivaten en zouten (1) daarvan, met uitzondering van de stoffen onder de referentienummers 9a en 9b van deze bijlage en de stoffen onder de referentienummers 364, 1310 en 1313 van bijlage II”.

 3. Vermelding 9a wordt vervangen door:

  Referentienummer

  Identiteit van de stof

  Beperkingen

  Te vermelden gebruiksvoorwaarden en waarschuwingen

  Chemische benaming/INN

  Naam volgens de woordenlijst van gemeenschappelijke benamingen van ingrediënten

  CAS-nummer

  EG-nummer

  Producttype, lichaamsdelen

  Maximumconcentratie in het gebruiksklare product

  Andere

  a

  b

  c

  d

  e

  f

  g

  h

  i

  „9a

  1,4-Benzeendiamine, 2-methyl-

  2,5-Diaminotolueensulfaat

  Toluene-2,5-Diamine

  Toluene-2,5-Diamine Sulfate (1)

  95-70-5

  615-50-9

  202-442-1

  210-431-8

  Haarkleurstof in oxidatieve haarkleurmiddelen

  Algemeen gebruik

  Professioneel gebruik

  Te vermelden op het etiket: De mengverhouding

  L_2017036NL.01001501.png
  Haarkleurstoffen kunnen ernstige allergische reacties veroorzaken. Volg de instructies. Dit product is niet bestemd voor gebruik bij personen jonger dan 16 jaar. Tijdelijke tatoeages met „zwarte henna” kunnen leiden tot een verhoogd risico op een allergische reactie.

  Kleur uw haar niet als:

  • u last heeft van uitslag in het gezicht of van een gevoelige, geïrriteerde of beschadigde hoofdhuid,

  • u eerder een reactie na een haarkleuring heeft gehad,

  • u in het verleden een reactie heeft gehad na een tijdelijke tatoeage met „zwarte henna”.

  Bevat fenyleendiaminen (tolueendiaminen).”

  „Niet gebruiken voor het kleuren van wimpers.”

  „Geschikte handschoenen dragen.

  Alleen voor professioneel gebruik.”

  Met ingang van 3 maart 2018 te vermelden op het etiket: De mengverhouding

  L_2017036NL.01001502.png
  Dit product kan ernstige allergische reacties veroorzaken. Volg de instructies.

  Dit product is niet bestemd voor gebruik bij personen jonger dan 16 jaar. Tijdelijke tatoeages met „zwarte henna” kunnen leiden tot een verhoogd risico op een allergische reactie.

  De wimpers dienen niet te worden gekleurd wanneer de consument:

  • last heeft van uitslag in het gezicht of van een gevoelige, geïrriteerde of beschadigde hoofdhuid,

  • eerder een reactie na haarkleuring of wimperkleuring heeft gehad,

  • in het verleden een reactie heeft gehad na een tijdelijke tatoeage met „zwarte henna”.

  Bij contact met de ogen onmiddellijk uitspoelen.

  Bevat fenyleendiaminen (tolueendiaminen).

  Draag geschikte handschoenen.

  Alleen voor professioneel gebruik.””

  Voor het kleuren van de wimpers bestemde producten

  Professioneel gebruik

  Voor a) en b): Na menging onder oxiderende omstandigheden mag de op het haar of de wimpers aangebrachte maximumconcentratie niet meer bedragen dan 2,0 % (berekend als vrije base) of 3,6 % (berekend als sulfaat)

 4. De volgende vermelding wordt ingevoegd als referentienummer 9b:

  Referentienummer

  Identiteit van de stof

  Beperkingen

  Te vermelden gebruiksvoorwaarden en waarschuwingen

  Chemische benaming/INN

  Naam volgens de woordenlijst van gemeenschappelijke benamingen van ingrediënten

  CAS-nummer

  EG-nummer

  Producttype, lichaamsdelen

  Maximumconcentratie in het gebruiksklare product

  Andere

  a

  b

  c

  d

  e

  f

  g

  h

  i

  „9b

  1-Methyl-2,6-bis-(2-hydroxyethylamino)-benzeen

  2,6-Dihydroxyethylaminotoluene

  149330-25-6

  443-210-1

  Haarkleurstof in oxidatieve haarkleurmiddelen

  Met ingang van 3 september 2017 mag de op het haar aangebrachte maximumconcentratie na menging onder oxiderende omstandigheden niet meer bedragen dan 1,0 %

  • Niet gebruiken samen met nitroserende agentia

  • Maximaal gehalte aan nitrosamine: 50 μg/kg

  • Bewaren in nitrietvrije recipiënten

  Met ingang van 3 maart 2018 te vermelden op het etiket:

  De mengverhouding

  L_2017036NL.01001801.png
  Haarkleurstoffen kunnen ernstige allergische reacties veroorzaken.

  Volg de instructies.

  Dit product is niet bestemd voor gebruik bij personen jonger dan 16 jaar.

  Tijdelijke tatoeages met „zwarte henna” kunnen leiden tot een verhoogd risico op een allergische reactie.

  Kleur uw haar niet als:

  • u last heeft van uitslag in het gezicht of van een gevoelige, geïrriteerde of beschadigde hoofdhuid,

  • u eerder een reactie na een haarkleuring heeft gehad,

  • u in het verleden een reactie heeft gehad na een tijdelijke tatoeage met „zwarte henna”.””

 5. De vermeldingen 200, 206, 211, 243 en 272 worden vervangen door:

  Referentienummer

  Identiteit van de stof

  Beperkingen

  Te vermelden gebruiksvoorwaarden en waarschuwingen

  Chemische benaming/INN

  Naam volgens de woordenlijst van gemeenschappelijke benamingen van ingrediënten

  CAS-nummer

  EG-nummer

  Producttype, lichaamsdelen

  Maximumconcentratie in het gebruiksklare product

  Andere

  a

  b

  c

  d

  e

  f

  g

  h

  i

  „200

  2,4,5,6-Tetraäminopyrimidinesulfaat

  Tetraaminopyrimidine Sulfate

  5392-28-9

  226-393-0

  Haarkleurstof in oxidatieve haarkleurmiddelen

  Na menging onder oxiderende omstandigheden mag de op het haar of de wimpers aangebrachte maximumconcentratie niet meer bedragen dan 3,4 % (berekend als sulfaat)

  Te vermelden op het etiket:

  De mengverhouding

  L_2017036NL.01001901.png
  Haarkleurstoffen kunnen ernstige allergische reacties veroorzaken.

  Volg de instructies.

  Dit product is niet bestemd voor gebruik bij personen jonger dan 16 jaar.

  Tijdelijke tatoeages met „zwarte henna” kunnen leiden tot een verhoogd risico op een allergische reactie.

  Kleur uw haar niet als:

  • u last heeft van uitslag in het gezicht of van een gevoelige, geïrriteerde of beschadigde hoofdhuid,

  • u eerder een reactie na een haarkleuring heeft gehad,

  • u in het verleden een reactie heeft gehad na een tijdelijke tatoeage met „zwarte henna”.”

  Met ingang van 3 maart 2018 te vermelden op het etiket:

  De mengverhouding

  L_2017036NL.01001902.png
  Dit product kan ernstige allergische reacties veroorzaken. Volg de instructies.

  Dit product is niet bestemd voor gebruik bij personen jonger dan 16 jaar. Tijdelijke tatoeages met „zwarte henna” kunnen leiden tot een verhoogd risico op een allergische reactie.

  De wimpers dienen niet te worden gekleurd wanneer de consument:

  • last heeft van uitslag in het gezicht of van een gevoelige, geïrriteerde of beschadigde hoofdhuid,

  • eerder een reactie na haarkleuring of wimperkleuring heeft gehad,

  • in het verleden een reactie heeft gehad na een tijdelijke tatoeage met „zwarte henna”.

  Alleen voor professioneel gebruik.

  Bij contact met de ogen onmiddellijk uitspoelen.””

  Haarkleurstof in niet-oxidatieve haarkleurmiddelen

  3,4 % (berekend als sulfaat)

  Voor het kleuren van de wimpers bestemde producten

  Professioneel gebruik

  „206

  3-(2-Hydroxyethyl)-p-fenyleendiammoniumsulfaat

  Hydroxyethyl-p- Phenylenediamine Sulfate

  93841-25-9

  298-995-1

  Haarkleurstof in oxidatieve haarkleurmiddelen

  Na menging onder oxiderende omstandigheden mag de op het haar aangebrachte maximumconcentratie niet meer bedragen dan 2,0 % (berekend als sulfaat)

  Te vermelden op het etiket: De mengverhouding

  L_2017036NL.01002101.png
  Haarkleurstoffen kunnen ernstige allergische reacties veroorzaken.

  Volg de instructies.

  Dit product is niet bestemd voor gebruik bij personen jonger dan 16 jaar.

  Tijdelijke tatoeages met „zwarte henna” kunnen leiden tot een verhoogd risico op een allergische reactie.

  Kleur uw haar niet als:

  • u last heeft van uitslag in het gezicht of van een gevoelige, geïrriteerde of beschadigde hoofdhuid,

  • u eerder een reactie na een haarkleuring heeft gehad,

  • u in het verleden een reactie heeft gehad na een tijdelijke tatoeage met „zwarte henna”.”

  Met ingang van 3 maart 2018 te vermelden op het etiket: De mengverhouding

  L_2017036NL.01002102.png
  Dit product kan ernstige allergische reacties veroorzaken. Volg de instructies.

  Dit product is niet bestemd voor gebruik bij personen jonger dan 16 jaar. Tijdelijke tatoeages met „zwarte henna” kunnen leiden tot een verhoogd risico op een allergische reactie.

  De wimpers dienen niet te worden gekleurd wanneer de consument:

  • last heeft van uitslag in het gezicht of van een gevoelige, geïrriteerde of beschadigde hoofdhuid,

  • eerder een reactie na haarkleuring of wimperkleuring heeft gehad,

  • in het verleden een reactie heeft gehad na een tijdelijke tatoeage met „zwarte henna”.

  Alleen voor professioneel gebruik.

  Bij contact met de ogen onmiddellijk uitspoelen.””

  Voor het kleuren van de wimpers bestemde producten

  Na menging onder oxiderende omstandigheden mag de op de wimpers aangebrachte maximumconcentratie niet meer bedragen dan 1,75 % (berekend als vrije base)

  Professioneel gebruik

  „211

  2-Aminopyridine-3-ol

  2-Amino-3- Hydroxypyridine

  16867-03-1

  240-886-8

  Haarkleurstof in oxidatieve haarkleurmiddelen

  Na menging onder oxiderende omstandigheden mag de op het haar aangebrachte maximumconcentratie niet meer bedragen dan 1,0 %

  Te vermelden op het etiket: De mengverhouding

  L_2017036NL.01002301.png
  Haarkleurstoffen kunnen ernstige allergische reacties veroorzaken.

  Volg de instructies.

  Dit product is niet bestemd voor gebruik bij personen jonger dan 16 jaar.

  Tijdelijke tatoeages met „zwarte henna” kunnen leiden tot een verhoogd risico op een allergische reactie.

  Kleur uw haar niet als:

  • u last heeft van uitslag in het gezicht of van een gevoelige, geïrriteerde of beschadigde hoofdhuid,

  • u eerder een reactie na een haarkleuring heeft gehad,

  • u in het verleden een reactie heeft gehad na een tijdelijke tatoeage met „zwarte henna”.”

  Met ingang van 3 maart 2018 te vermelden op het etiket: De mengverhouding

  L_2017036NL.01002302.png
  Dit product kan ernstige allergische reacties veroorzaken. Volg de instructies.

  Dit product is niet bestemd voor gebruik bij personen jonger dan 16 jaar. Tijdelijke tatoeages met „zwarte henna” kunnen leiden tot een verhoogd risico op een allergische reactie.

  De wimpers dienen niet te worden gekleurd wanneer de consument:

  • last heeft van uitslag in het gezicht of van een gevoelige, geïrriteerde of beschadigde hoofdhuid,

  • eerder een reactie na haarkleuring of wimperkleuring heeft gehad,

  • in het verleden een reactie heeft gehad na een tijdelijke tatoeage met „zwarte henna”.

  Alleen voor professioneel gebruik.

  Bij contact met de ogen onmiddellijk uitspoelen.””

  Voor het kleuren van de wimpers bestemde producten

  Na menging onder oxiderende omstandigheden mag de op de wimpers aangebrachte maximumconcentratie niet meer bedragen dan 0,5 %

  Professioneel gebruik

  „243

  1,3-Benzeendiol, 2-methyl

  2-Methylresorcinol

  608-25-3

  210-155-8

  Haarkleurstof in oxidatieve haarkleurmiddelen

  Na menging onder oxiderende omstandigheden mag de op het haar aangebrachte maximumconcentratie niet meer bedragen dan 1,8 %

  Te vermelden op het etiket:

  De mengverhouding

  L_2017036NL.01002501.png
  Haarkleurstoffen kunnen ernstige allergische reacties veroorzaken.

  Volg de instructies.

  Dit product is niet bestemd voor gebruik bij personen jonger dan 16 jaar.

  Tijdelijke tatoeages met „zwarte henna” kunnen leiden tot een verhoogd risico op een allergische reactie.

  Kleur uw haar niet als:

  • u last heeft van uitslag in het gezicht of van een gevoelige, geïrriteerde of beschadigde hoofdhuid,

  • u eerder een reactie na een haarkleuring heeft gehad,

  • u in het verleden een reactie heeft gehad na een tijdelijke tatoeage met „zwarte henna”.”

  Met ingang van 3 maart 2018 te vermelden op het etiket:

  De mengverhouding

  L_2017036NL.01002502.png
  Dit product kan ernstige allergische reacties veroorzaken. Volg de instructies.

  Dit product is niet bestemd voor gebruik bij personen jonger dan 16 jaar. Tijdelijke tatoeages met „zwarte henna” kunnen leiden tot een verhoogd risico op een allergische reactie.

  De wimpers dienen niet te worden gekleurd wanneer de consument:

  • last heeft van uitslag in het gezicht of van een gevoelige, geïrriteerde of beschadigde hoofdhuid,

  • eerder een reactie na haarkleuring of wimperkleuring heeft gehad,

  • in het verleden een reactie heeft gehad na een tijdelijke tatoeage met „zwarte henna”.

  Alleen voor professioneel gebruik.

  Bij contact met de ogen onmiddellijk uitspoelen.””

  Haarkleurstof in niet-oxidatieve haarkleurmiddelen

  1,8 %

  Voor het kleuren van de wimpers bestemde producten

  Na menging onder oxiderende omstandigheden mag de op de wimpers aangebrachte maximumconcentratie niet meer bedragen dan 1,25 %

  Professioneel gebruik

  „272

  4-Aminofenol

  p-Aminophenol

  123-30-8

  204-616-2

  Haarkleurstof in oxidatieve haarkleurmiddelen

  Na menging onder oxiderende omstandigheden mag de op het haar of de wimpers aangebrachte maximumconcentratie niet meer bedragen dan 0,9 %

  Te vermelden op het etiket: De mengverhouding

  L_2017036NL.01002701.png
  Haarkleurstoffen kunnen ernstige allergische reacties veroorzaken.

  Volg de instructies.

  Dit product is niet bestemd voor gebruik bij personen jonger dan 16 jaar.

  Tijdelijke tatoeages met „zwarte henna” kunnen leiden tot een verhoogd risico op een allergische reactie.

  Kleur uw haar niet als:

  • u last heeft van uitslag in het gezicht of van een gevoelige, geïrriteerde of beschadigde hoofdhuid,

  • u eerder een reactie na een haarkleuring heeft gehad,

  • u in het verleden een reactie heeft gehad na een tijdelijke tatoeage met „zwarte henna”.”

  Met ingang van 3 maart 2018 te vermelden op het etiket: De mengverhouding

  L_2017036NL.01002702.png
  Dit product kan ernstige allergische reacties veroorzaken. Volg de instructies.

  Dit product is niet bestemd voor gebruik bij personen jonger dan 16 jaar. Tijdelijke tatoeages met „zwarte henna” kunnen leiden tot een verhoogd risico op een allergische reactie.

  De wimpers dienen niet te worden gekleurd wanneer de consument:

  • last heeft van uitslag in het gezicht of van een gevoelige, geïrriteerde of beschadigde hoofdhuid,

  • eerder een reactie na haarkleuring of wimperkleuring heeft gehad,

  • in het verleden een reactie heeft gehad na een tijdelijke tatoeage met „zwarte henna”.

  Alleen voor professioneel gebruik.

  Bij contact met de ogen onmiddellijk uitspoelen.””

  Voor het kleuren van de wimpers bestemde producten

  Professioneel gebruik

 6. De volgende vermeldingen 298 tot en met 305 worden toegevoegd:

  Referentienummer

  Identiteit van de stof

  Beperkingen

  Te vermelden gebruiksvoorwaarden en waarschuwingen

  Chemische benaming/INN

  Naam volgens de woordenlijst van gemeenschappelijke benamingen van ingrediënten

  CAS-nummer

  EG-nummer

  Producttype, lichaamsdelen

  Maximumconcentratie in het gebruiksklare product

  Andere

  a

  b

  c

  d

  e

  f

  g

  h

  i

  „298

  Di[2-[4-[(E)-2-[4-[bis(2-hydroxyethyl)aminofenyl]vinyl]pyridine-1-ium] butanoyl]aminoethyl]di-sulfanyldichloride

  HC Red No. 17

  1449471-67-3

  Haarkleurstof in niet-oxidatieve haarkleurmiddelen

  Met ingang van 3 september 2017: 0,5 %

  Met ingang van 3 september 2017:

  • Niet gebruiken samen met nitroserende agentia

  • Maximaal gehalte aan nitrosamine: 50 μg/kg

  • Bewaren in nitrietvrije recipiënten

  299

  Di[2-[4-[(E)-2-[2,4,5-trimethoxyfenyl]vinyl]pyridinine-1-ium]butanoyl]aminoethyl]disulfanyldichloride

  HC Yellow No. 17

  1450801-55-4

  Haarkleurstof in niet-oxidatieve haarkleurmiddelen

  Met ingang van 3 september 2017: 0,5 %

  Met ingang van 3 maart 2018:

  L_2017036NL.01003001.png
  Haarkleurstoffen kunnen ernstige allergische reacties veroorzaken.

  Volg de instructies.

  Dit product is niet bestemd voor gebruik bij personen jonger dan 16 jaar.

  Tijdelijke tatoeages met „zwarte henna” kunnen leiden tot een verhoogd risico op een allergische reactie.

  Kleur uw haar niet als:

  • u last heeft van uitslag in het gezicht of van een gevoelige, geïrriteerde of beschadigde hoofdhuid,

  • u eerder een reactie na een haarkleuring heeft gehad,

  • u in het verleden een reactie heeft gehad na een tijdelijke tatoeage met „zwarte henna”.”

  300

  1H-Pyrazool-4,5-diamine, 1-hexyl-, sulfaat (2:1)

  1-Hexyl 4,5-Diamino Pyrazole Sulfate

  1361000-03-4

  Haarkleurstof in oxidatieve haarkleurmiddelen

  Met ingang van 3 september 2017 mag de op het haar aangebrachte maximumconcentratie na menging onder oxiderende omstandigheden niet meer bedragen dan 1,0 %

  Met ingang van 3 maart 2018 te vermelden op het etiket:

  De mengverhouding

  L_2017036NL.01003101.png
  Haarkleurstoffen kunnen ernstige allergische reacties veroorzaken.

  Volg de instructies.

  Dit product is niet bestemd voor gebruik bij personen jonger dan 16 jaar.

  Tijdelijke tatoeages met „zwarte henna” kunnen leiden tot een verhoogd risico op een allergische reactie.

  Kleur uw haar niet als:

  • u last heeft van uitslag in het gezicht of van een gevoelige, geïrriteerde of beschadigde hoofdhuid,

  • u eerder een reactie na een haarkleuring heeft gehad,

  • u in het verleden een reactie heeft gehad na een tijdelijke tatoeage met „zwarte henna”.”

  301

  4-Hydroxy-2,5,6-triaminopyrimidinesulfaat

  2,5,6-Triamino-4-Pyrimidinol Sulfate

  1603-02-7

  216-500-9

  Haarkleurstof in oxidatieve haarkleurmiddelen

  Met ingang van 3 september 2017 mag de op het haar aangebrachte maximumconcentratie na menging onder oxiderende omstandigheden niet meer bedragen dan 0,5 %

  Met ingang van 3 maart 2018 te vermelden op het etiket:

  De mengverhouding

  L_2017036NL.01003201.png
  Haarkleurstoffen kunnen ernstige allergische reacties veroorzaken.

  Volg de instructies.

  Dit product is niet bestemd voor gebruik bij personen jonger dan 16 jaar.

  Tijdelijke tatoeages met „zwarte henna” kunnen leiden tot een verhoogd risico op een allergische reactie.

  Kleur uw haar niet als:

  • u last heeft van uitslag in het gezicht of van een gevoelige, geïrriteerde of beschadigde hoofdhuid,

  • u eerder een reactie na een haarkleuring heeft gehad,

  • u in het verleden een reactie heeft gehad na een tijdelijke tatoeage met „zwarte henna”.”

  302

  2-[(3-Aminopyrazolo[1,5-a]pyridine-2-yl)oxy]ethanolhydrochloride

  Hydroxyethoxy Aminopyrazolopyridine HCl

  1079221-49-0

  695-745-7

  Haarkleurstof in oxidatieve haarkleurmiddelen

  Met ingang van 3 september 2017 mag de op het haar aangebrachte maximumconcentratie na menging onder oxiderende omstandigheden niet meer bedragen dan 2,0 %

  Met ingang van 3 maart 2018 te vermelden op het etiket:

  De mengverhouding

  L_2017036NL.01003301.png
  Haarkleurstoffen kunnen ernstige allergische reacties veroorzaken.

  Volg de instructies.

  Dit product is niet bestemd voor gebruik bij personen jonger dan 16 jaar.

  Tijdelijke tatoeages met „zwarte henna” kunnen leiden tot een verhoogd risico op een allergische reactie.

  Kleur uw haar niet als:

  • u last heeft van uitslag in het gezicht of van een gevoelige, geïrriteerde of beschadigde hoofdhuid,

  • u eerder een reactie na een haarkleuring heeft gehad,

  • u in het verleden een reactie heeft gehad na een tijdelijke tatoeage met „zwarte henna”.”

  303

  Fenol, 3-amino-2,6-dimethyl

  3-Amino-2,6-Dimethylphenol

  6994-64-5

  230-268-6

  Haarkleurstof in oxidatieve haarkleurmiddelen

  Met ingang van 3 september 2017 mag de op het haar aangebrachte maximumconcentratie na menging onder oxiderende omstandigheden niet meer bedragen dan 2,0 %

  Met ingang van 3 maart 2018 te vermelden op het etiket:

  De mengverhouding

  L_2017036NL.01003401.png
  Haarkleurstoffen kunnen ernstige allergische reacties veroorzaken.

  Volg de instructies.

  Dit product is niet bestemd voor gebruik bij personen jonger dan 16 jaar.

  Tijdelijke tatoeages met „zwarte henna” kunnen leiden tot een verhoogd risico op een allergische reactie.

  Kleur uw haar niet als:

  • u last heeft van uitslag in het gezicht of van een gevoelige, geïrriteerde of beschadigde hoofdhuid,

  • u eerder een reactie na een haarkleuring heeft gehad,

  • u in het verleden een reactie heeft gehad na een tijdelijke tatoeage met „zwarte henna”.”

  304

  2-Naftaleenaminium, 8-[(4-amino-3-nitrofenyl)azo]-7-hydroxy-N,N,N-trimethyl-, chloride

  Basic Brown 17

  68391-32-2

  269-944-0

  Haarkleurstof in niet-oxidatieve haarkleurmiddelen

  Met ingang van 3 september 2017: 2,0 %

  305

  3-Amino-7-(dimethylamino)-2-methoxyfenoxazine-5-iumchloride

  Basic Blue 124

  67846-56-4

  267-370-5

  Haarkleurstof in niet-oxidatieve haarkleurmiddelen

  Met ingang van 3 september 2017: 0,5 %

  Met ingang van 3 september 2017:

  • Niet gebruiken samen met nitroserende agentia

  • Maximaal gehalte aan nitrosamine: 50 μg/kg

  • Bewaren in nitrietvrije recipiënten

  Met ingang van 3 maart 2018:

  L_2017036NL.01003501.png
  Haarkleurstoffen kunnen ernstige allergische reacties veroorzaken.

  Volg de instructies.

  Dit product is niet bestemd voor gebruik bij personen jonger dan 16 jaar.

  Tijdelijke tatoeages met „zwarte henna” kunnen leiden tot een verhoogd risico op een allergische reactie.

  Kleur uw haar niet als:

  • u last heeft van uitslag in het gezicht of van een gevoelige, geïrriteerde of beschadigde hoofdhuid,

  • u eerder een reactie na een haarkleuring heeft gehad,

  • u in het verleden een reactie heeft gehad na een tijdelijke tatoeage met „zwarte henna”.””