Home

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/402 van de Raad van 7 maart 2017 tot uitvoering van artikel 20, lid 3, van Verordening (EU) 2015/735 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Zuid-Sudan

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/402 van de Raad van 7 maart 2017 tot uitvoering van artikel 20, lid 3, van Verordening (EU) 2015/735 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Zuid-Sudan

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 2015/735 van de Raad van 7 mei 2015 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Zuid-Sudan en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 748/2014(1), en met name artikel 20, lid 3,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. De Raad heeft op 7 mei 2015 Verordening (EU) 2015/735 vastgesteld.

  2. Het Comité van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, ingesteld krachtens Resolutie 2206 (2015) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, heeft op 12 januari 2017 de gegevens met betrekking tot zes personen die aan beperkende maatregelen onderworpen zijn, geactualiseerd.

  3. Bijlage I bij Verordening (EU) 2015/735 moet bijgevolg dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Verordening (EU) nr. 2015/735 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de datum van bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 7 maart 2017.

Voor de Raad

De voorzitter

L. Grech

BIJLAGE

De vermeldingen met betrekking tot de onderstaande personen worden vervangen door de volgende vermeldingen:

Titel: Luitenant-generaal

Hoedanigheid: Commandant van sector Een van het Sudanese Volksbevrijdingsleger (Sudan People's Liberation Army — SPLA)

Geboortedatum: 1966

Geboorteplaats: Bor, Sudan/Zuid-Sudan

Nationaliteit: Zuid-Sudan

Adres: a) deelstaat Unity, Zuid-Sudan b) Wau, deelstaat Western Bahr El Ghazal, Zuid-Sudan

Datum plaatsing op de VN-lijst: 1 juli 2015

Overige informatie: Voert sinds 2013 het commando over sector Een van het SPLA, die hoofdzakelijk binnen de deelstaat Unity opereert. In zijn positie als commandant van sector Een van het SPLA heeft hij het conflict in Zuid-Sudan uitgebreid of verlengd door middel van schendingen van het Akkoord over het staken van de vijandelijkheden. Het SPLA is een Zuid-Sudanese militaire entiteit die acties ontplooit waardoor het conflict in Zuid-Sudan is verlengd, waaronder schendingen van het Akkoord over het staken van de vijandelijkheden van januari 2014 en het Akkoord over de oplossing van de crisis in Zuid-Sudan van 9 mei 2014, waarbij de partijen zich opnieuw tot het Akkoord over het staken van de vijandelijkheden committeerden, en heeft de activiteiten van het mechanisme voor toezicht en verificatie van de IGAD belemmerd. Weblink speciale kennisgeving van Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5879060

Informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Gabriel Jok Riak is op 1 juli 2015 op grond van de punten 7, a), 7, f) en 8 van Resolutie 2206 (2015) op de lijst geplaatst vanwege acties of beleid met als doel of gevolg de uitbreiding of verlenging van het conflict in Zuid-Sudan of de belemmering van de verzoening of vredesbesprekingen of -processen, met inbegrip van schendingen van het Akkoord over het staken van de vijandelijkheden; de belemmering van de activiteiten van internationale vredes-, diplomatieke of humanitaire missies in Zuid-Sudan, waaronder het mechanisme voor toezicht en verificatie van de IGAD, of van de levering of distributie van, of toegang tot, humanitaire bijstand; en als leider van een entiteit, onder meer elke Zuid-Sudanese regering, oppositie, militie of andere groepering, die heeft, c.q. waarvan de leden hebben deelgenomen aan een van de activiteiten beschreven in de punten 6 en 7. en als leider van een entiteit, onder meer elke Zuid-Sudanese regering, oppositie, militie of andere groepering, die heeft, c.q. waarvan de leden hebben deelgenomen aan een van de activiteiten beschreven in de punten 6 en 7.

Gabriel Jok Riak is commandant van sector Een van het Sudanese Volksbevrijdingsleger (SPLA), een Zuid-Sudanese militaire entiteit die acties heeft ontplooid die het conflict in Zuid-Sudan hebben verlengd, waaronder schendingen van het Akkoord over het staken van de vijandelijkheden van januari 2014 (CoHA) en het Akkoord over de oplossing van de crisis in Zuid-Sudan van 9 mei 2014 (mei-akkoord), waarbij de partijen zich opnieuw tot het CoHA committeerden.

Jok Riak voert sinds 2013 het commando over sector Een van het SPLA, dat hoofdzakelijk binnen de deelstaat Unity opereert. De SPLA-divisies Drie, Vier en Vijf zijn ondergeschikt aan sector Een en de commandant daarvan, Jok Riak.

Jok Riak en de troepen van de SPLA-sectoren Een en Drie onder zijn algemeen commando hebben verscheidene, hieronder nader beschreven, acties uitgevoerd, die schendingen vormden van de toezeggingen in het CoHA van januari 2014 om een eind te maken aan alle militaire acties gericht tegen de tegenpartij en andere provocerende acties, de troepen op hun huidige locaties te bevriezen, en zich te onthouden van activiteiten zoals verplaatsing van troepen of nieuwe aanvoer van munitie die tot een militaire confrontatie zouden kunnen leiden.

De SPLA-troepen onder algemeen commando van Jok Riak hebben het CoHA verscheidene malen geschonden met onmiskenbare vijandelijkheden.

Op 10 januari 2014 heeft een SPLA-troepenmacht onder algemeen commando van commandant Jok Riak van sector Een Bentiu ingenomen, dat voorheen, sinds 20 december 2013, onder gezag stond van het Sudanese Volksbevrijdingsleger in oppositie (Sudan People's Liberation Movement in Opposition (SPLM-IO)). Divisie Drie van het SPLA heeft SPLM-IO-strijders kort na de ondertekening van het CoHA van januari 2014 nabij Leer vanuit een hinderlaag aangevallen en beschoten, en medio april 2014 Mayom ingenomen en meer dan 300 SPLM-IO-strijders gedood.

Op 4 mei 2014 heeft een door Jok Riak geleide SPLA-troepenmacht Bentiu opnieuw ingenomen. Op de staatstelevisie in Juba heeft een SPA-woordvoerder gezegd dat het regeringsleger onder commando van Jok Riak Bentiu om 4 uur 's middags Bentiu had ingenomen, en daaraan toegevoegd dat divisie Drie en een speciale SPLA-taskforce hierbij betrokken waren. Enkele uren nadat het mei-akkoord was afgekondigd, hebben troepen van de SPLA-divisies Drie en Vier gevochten tegen oppositiestrijders die eerder SPLA-posities bij Bentiu en in de noordelijke oliegebieden van Zuid-Sudan hadden aangevallen, en deze afgeslagen.

Ook hebben strijders van SPLA-divisie Drie na de ondertekening van het mei-akkoord Wang Kai heroverd en heeft divisiecommandant Santino Deng Wol zijn troepen toestemming gegeven om iedereen te doden die wapens droeg of zich in woningen schuilhield, en opdracht gegeven woningen waarin zich oppositiestrijders bevonden, in brand te steken.

Eind april en mei 2015 hebben door Jok Riak geleide strijders van SPLA-sector Een vanuit de deelstaat Lakes een militair totaaloffensief tegen oppositietroepen in de deelstaat Unity gevoerd.

Met schending van de voorwaarden van het bovengenoemde CoHA heeft Jok Riak begin september 2014 naar verluidt getracht tanks te laten repareren en aanpassen voor gebruik tegen oppositietroepen. Eind oktober 2014 zijn ten minste 7 000 SPLA-strijders en zware wapens van de Derde en de Vijfde divisie verplaatst ter versterking van de Vierde divisie, die het zwaar te verduren had bij een aanval van de oppositie bij Bentiu. In november 2014 heeft het SPLA nieuwe militaire uitrusting en wapens, waaronder gepantserde personeelsvoertuigen, helikopters, geschut en munitie naar het gebied gebracht waarvoor sector Een verantwoordelijk was, waarschijnlijk ter voorbereiding op gevechten tegen de oppositie. Begin februari 2015 heeft Jok Riak naar verluidt opdracht gegeven om gepantserde personeelsvoertuigen naar Bentiu te sturen, mogelijk om te reageren op recente verrassingsaanvallen van de oppositie.

Na het offensief in de deelstaat Unity van april en mei 2015 heeft SPLA-sector Een verzoeken van het toezicht- en verificatieteam van de Intergouvernementele Ontwikkelingsautoriteit (IGAD-MVM) in Bentiu om deze schending van het CoHA te onderzoeken geweigerd, en aldus het IGAD-MVM de bewegingsvrijheid om zijn mandaat uit te voeren ontzegd.

Daarnaast heeft Jok Riak in april 2014 het conflict in Zuid-Sudan uitgebreid door naar verluidt te helpen bij het bewapenen en mobiliseren van 1 000 Dinka-jongeren als aanvulling op de traditionele SPLA-strijders.

Titel: Generaal-majoor

Hoedanigheid: Algemeen stafchef, SPLA in oppositie

Geboortedatum: 1953

Geboorteplaats: a) Akobo, deelstaat Jonglei, Sudan/Zuid-Sudan b) district Uror, deelstaat Jonglei, Sudan/Zuid-Sudan

Adres: Deelstaat Jonglei, Sudan/Zuid-Sudan

Datum plaatsing op de VN-lijst: 1 juli 2015

Overige informatie: Is algemeen stafchef van de SPLM-IO en was voorheen commandant van de oppositietroepen in de deelstaat Jonglei. Zijn troepen hebben begin februari 2015 een aanval uitgevoerd in de deelstaat Jonglei, en sinds maart 2015 heeft hij getracht de vrede in de deelstaat Jonglei door middel van aanvallen op de burgerbevolking ongedaan te maken. Foto beschikbaar voor opname in de speciale kennisgeving van Interpol/VN-Veiligheidsraad. Weblink speciale kennisgeving van Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5879066

Informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Simon Gatwech Dual is op 1 juli 2015 op de lijst geplaatst uit hoofde van de punten 7, a), 7, d), en 8 van Resolutie 2206 (2015) als verantwoordelijk voor of medeplichtig aan, of direct of indirect hebbende deelgenomen aan, acties of beleid die de vrede, veiligheid of stabiliteit in Zuid-Sudan bedreigen; acties of beleid met als doel of gevolg de uitbreiding of verlenging van het conflict in Zuid-Sudan of de belemmering van de verzoening of vredesbesprekingen of -processen, met inbegrip van schendingen van het Akkoord over het staken van de vijandelijkheden; het tot doelwit maken van burgers, met inbegrip van vrouwen en kinderen, door het plegen van gewelddaden (waaronder moord, verminking, foltering, of verkrachting of ander seksueel geweld) ontvoering, gedwongen verdwijning, gedwongen ontheemding, aanvallen op scholen, ziekenhuizen, religieuze locaties, of plaatsen waar burgers toevlucht zoeken, of door gedrag dat een ernstige schending van de mensenrechten of een schending van het internationaal humanitair recht inhoudt; en als leider van een entiteit, onder meer elke Zuid-Sudanese regering, oppositie, militie of andere groepering, die heeft, c.q. waarvan de leden hebben deelgenomen aan een van de activiteiten beschreven in de punten 6 en 7.

Simon Gatwech Dual (Gatwech Dual) heeft zich beziggehouden met acties of beleidsdaden die de vrede, veiligheid of stabiliteit in Zuid-Sudan bedreigen en is een leider van de Sudanese Volksbevrijdingsbeweging in oppositie (SPLM-IO), een entiteit die acties heeft uitgevoerd die de vrede, veiligheid of stabiliteit in Zuid-Sudan bedreigen, en heeft gewelddaden gepleegd tegen burgers, met inbegrip van vrouwen en kinderen.

Gatwech Dual is algemeen stafchef van de SPLM-IO en was voorheen commandant van de oppositietroepen in de deelstaat Jonglei.

In 2014 tot 2015 had Gatwech Dual een groot aantal troepen onder zijn commando en opereerde hij enigszins autonoom bij het leiden van aanvallen. Gatwech Dual ziet toe op het inzetten van de SPLM-IO en waarschijnlijk ook op het inzetten van enkele strijders van het Witte Leger (een Nuer-jongerenmilitie).

Eind april 2014 wonnen de troepen onder algemeen commando van Gatwech Dual terrein in de deelstaat Jonglei toen zij optrokken naar Bor, de hoofdstad van de deelstaat. Gatwech Dual heeft mogelijk het nieuws van de aanval van 17 april 2014 op de intern ontheemde Nuer in het VN-kamp in Bor gebruikt om zijn troepen aan te sporen wraak te nemen. Het mechanisme voor toezicht en verificatie van de IGAD in de deelstaten Boven-Nijl, Unity en Jonglei heeft in zijn samenvatting van schendingen van het staakt-het-vuren van 14 augustus 2014 ook de troepen onder gezag van Gatwech Dual genoemd.

De troepen van Gatwech Dual hebben begin februari 2015 een aanval uitgevoerd in de deelstaat Jonglei. Vanaf maart 2015 heeft Gatwech Dual getracht de vrede in de deelstaat Jonglei door middel van aanvallen op de burgerbevolking ongedaan te maken.

Eind april 2015 was Gatwech Dual betrokken bij het plannen en coördineren van verrassingsaanvallen op Zuid-Sudanese regeringstroepen in de deelstaat Boven-Nijl. In het samenvattend verslag over de schendingen van het staken van de vijandelijkheden van 12 tot en met 31 mei 2015 van het mechanisme voor toezicht en verificatie van de IGAD worden inbreuken door de oppositietroepen onder gezag van Gatwech genoemd, waaronder een aanval op regeringstroepen in Ayod.

De acties van de SPLM-IO-troepen onder commando van Gatwech Dual waren gericht tegen vrouwen, kinderen en burgers. Naar verluidt heeft Gatwech Dual eenheden onder zijn gezag opdracht gegeven Dinka-krijgsgevangenen, -vrouwen en -kinderen te doden, en hebben officieren onder zijn commando verklaard dat oppositietroepen geen onderscheid dienen te maken tussen de verschillende Dinka-stammen en iedereen moeten doden.

Titel: Generaal-majoor

Geboortedatum: 1961

Nationaliteit: Zuid-Sudan Paspoortnr.: R00012098, Zuid-Sudan

Datum plaatsing op de VN-lijst: 1 juli 2015

Overige informatie: In december 2014 benoemd tot commandant van de speciale divisie van het Sudanese Volksbevrijdingsleger in oppositie (Sudan People's Liberation Army in Opposition (SPLAIO)). Zijn troepen hebben aanvallen op burgers uitgevoerd. In februari 2014 hebben troepen onder zijn commando kampen van de Verenigde Naties, ziekenhuizen, kerken en scholen aangevallen en zich aan wijdverbreide verkrachting, foltering en vernieling van eigendommen schuldig gemaakt, in een poging om regeringsgezinde burgers, soldaten en politiefunctionarissen te verjagen. Weblink speciale kennisgeving van Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5879069

Informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:

James Koang Chuol (Koang) is op 1 juli 2015 op de lijst geplaatst uit hoofde van de punten 6, 7, a), 7, d), en 8 van Resolutie 2206 (2015) als verantwoordelijk voor of medeplichtig aan, of direct of indirect hebbende deelgenomen aan, acties of beleid die de vrede, veiligheid of stabiliteit in Zuid-Sudan bedreigen; acties of beleid met als doel of gevolg de uitbreiding of verlenging van het conflict in Zuid-Sudan of de belemmering van de verzoening of vredesbesprekingen of -processen, met inbegrip van schendingen van het Akkoord over het staken van de vijandelijkheden; het tot doelwit maken van burgers, met inbegrip van vrouwen en kinderen, door het plegen van gewelddaden (waaronder moord, verminking, foltering, of verkrachting of ander seksueel geweld) ontvoering, gedwongen verdwijning, gedwongen ontheemding, aanvallen op scholen, ziekenhuizen, religieuze locaties, of plaatsen waar burgers toevlucht zoeken, of door gedrag dat een ernstige schending van de mensenrechten of een schending van het internationaal humanitair recht inhoudt; en als leider van een entiteit, onder meer elke Zuid-Sudanese regering, oppositie, militie of andere groepering, die heeft, c.q. waarvan de leden hebben deelgenomen aan een van de activiteiten beschreven in de punten 6 en 7.

James Koang Chuol (Koang) heeft de vrede, veiligheid of stabiliteit van Zuid-Sudan bedreigd in zijn hoedanigheid van leider van anti-regeringstroepen in de deelstaat Unity, Zuid-Sudan, waarvan de leden burgers, waaronder vrouwen en kinderen, tot doelwit maakten, met moorden, seksueel geweld, en aanvallen uitvoerden op scholen, hospitalen, religieuze sites en locaties waar burgers toevlucht zochten.

Koang liep over in december 2013, toen hij bevelhebber van de Vierde divisie van het Sudanese Volksbevrijdingsleger (SPLA) was. Op bevel van Koang executeerden overlopende soldaten tot 260 van hun collega's in de basis, alvorens zich in de deelstaathoofdstad Bentiu tegen burgers te keren en hen te doden.

Koang werd in december 2014 benoemd tot commandant van de speciale divisie van het Sudanese Volksbevrijdingsleger in oppositie (Sudan People's Liberation Army in Opposition (SPLA-IO)). In zijn nieuwe functie leidde Koang in januari 2015 aanvallen op regeringstroepen in de districten Renk en Maban van de deelstaat Boven-Nijl, die door het toezicht- en verificatiemechanisme van de Intergouvernementele Ontwikkelingsautoriteit als schendingen van het Akkoord over het staken van de vijandelijkheden werden aangehaald.

In februari 2014, nadat Kong de leiding had gekregen over anti-regeringstroepen in de deelstaat Unity, vielen die troepen VN-kampen, hospitalen, kerken en scholen aan, waarbij zij op grote schaal verkrachtten, folterden en eigendommen vernietigden, in een poging om regeringsgezinde burgers, soldaten en politiemannen te verdrijven. Op 14 en 15 april 2014 veroverden de troepen van Koang Bentiu na zware gevechten, en vielen zij burgers aan. Bij afzonderlijke incidenten in een moskee, een kerk en een verlaten voedselopslagplaats in Bentiu, scheidden de troepen burgers die daar een onderkomen hadden gezocht, op basis van hun etnische groep en nationaliteit, om daarna over te gaan tot gerichte moordpartijen, met tenminste 200 doden en 400 gewonden tot gevolg. Medio september 2014 zou Koang zijn troepen naar verluidt hebben bevolen zich tegen Dinka-burgers te richten tijdens een aanval in de deelstaat Boven-Nijl.

Titel: Generaal-majoor

Hoedanigheid: Commandant van de Derde Divisie van het SPLA

Geboortedatum: 9 november 1962

Geboorteplaats: Aweil, Sudan/Zuid-Sudan

Datum plaatsing op de VN-lijst: 1 juli 2015

Overige informatie: Heeft militaire acties tegen de oppositietroepen geleid en georkestreerd, en op confrontatie gerichte troepenbewegingen uitgevoerd, in strijd met het Akkoord over het staken van de vijandelijkheden. In de loop van mei 2015 vermoordden troepen onder zijn bevel kinderen, vrouwen en oude mannen, verbrandden zij eigendommen en stalen zij vee op hun doortocht door de deelstaat Unity, op weg naar het olieveld van Thorjath. Weblink speciale kennisgeving van Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5879071

Informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Santino Deng Wol is op 1 juli 2015 op de lijst geplaatst uit hoofde van de punten 7, a), 7, d), en 8 van Resolutie 2206 (2015) voor acties of beleid met als doel of gevolg de uitbreiding of verlenging van het conflict in Zuid-Sudan of de belemmering van de verzoening of vredesbesprekingen of -processen, met inbegrip van schendingen van het Akkoord over het staken van de vijandelijkheden; het tot doelwit maken van burgers, met inbegrip van vrouwen en kinderen, door het plegen van gewelddaden (waaronder moord, verminking, foltering, of verkrachting of ander seksueel geweld) ontvoering, gedwongen verdwijning, gedwongen ontheemding, aanvallen op scholen, ziekenhuizen, religieuze locaties, of plaatsen waar burgers toevlucht zoeken, of door gedrag dat een ernstige schending van de mensenrechten of een schending van het internationaal humanitair recht inhoudt; en als leider van een entiteit, onder meer elke Zuid-Sudanese regering, oppositie, militie of andere groepering, die heeft, c.q. waarvan de leden hebben deelgenomen aan een van de activiteiten beschreven in de punten 6 en 7.

Santino Deng Wol (Deng Wol) is generaal-majoor van het Sudanese Volksbevrijdingsleger (SPLA) en commandant van de Derde divisie van het SPLA, een Zuid-Sudanese militaire entiteit die acties heeft ontplooid die het conflict in Zuid-Sudan hebben verlengd, waaronder schendingen van het Akkoord over het staken van de vijandelijkheden van januari 2014 (CoHA) en het Akkoord over de oplossing van de crisis in Zuid-Sudan van 9 mei 2014 (mei-akkoord), waarbij de partijen zich opnieuw tot het CoHA committeerden.

Deng Wol heeft militaire acties tegen de oppositietroepen geleid en georkestreerd, en op confrontatie gerichte troepenbewegingen uitgevoerd, in strijd met het Akkoord over het staken van de vijandelijkheden.

Kort nadat de onderhandelaars van beide partijen overeenkwamen de vijandelijkheden te staken, maakte DENG WOL zijn troepen klaar om op te trekken naar de stad Leer in de deelstaat Unity. Vervolgens hebben zij in de buurt van Leer rebellen vanuit een hinderlaag aangevallen en beschoten.

Medio april 2014 hebben de troepen van Deng Wol zich naar verluidt voorbereid om Bentiu op de antiregeringsstrijdkrachten te heroveren. Later die maand hebben de strijders van Deng Wol Mayom ingenomen na een felle strijd waarin zij meer dan 300 oppositiestrijders doodden. Begin mei 2014 namen de strijders van Deng Wol Tor Abyad in en doodden daarbij oppositiestrijders. Kort daarna vielen SPLA-troepen, waaronder strijders van Deng Wol, de stad Wang Kai in de deelstaat Unity aan en namen deze in. Deng Wol gaf zijn troepen toestemming om iedereen te doden die wapens droeg of zich in woningen schuilhield, en gaf opdracht woningen waarin zich aanhangers van de oppositie bevonden, in brand te steken.

De Derde SPLA-divisie van Deng Wol heeft deelgenomen aan het offensief van april-mei 2015 in de deelstaat Unity, waar het SPLA een gecoördineerd offensief begon om machtsbases van de oppositie in de districten Mayom, Guit, Koch, Mayendit en Leer in te nemen. Op hun doortocht door de deelstaat Unity op weg naar het olieveld van Thorjath in mei 2015 hebben de troepen onder gezag van Deng Wol kinderen, vrouwen en oude mannen gedood, eigendommen verbrand en vee gestolen. Bovendien heeft Deng Wol naar verluidt aan het begin van die maand aangedrongen op de executie van gevangengenomen oppositiesoldaten.

Hoedanigheid: a) generaal-majoor van het Sudanese Volksbevrijdingsleger (SPLA); b) commandant, presidentiële garde

Geboortedatum: 1 januari 1960

Geboorteplaats: Yirol, deelstaat Lakes

Nationaliteit: Zuid-Sudan Paspoortnr.: R00005943,Zuid-Sudan

Datum plaatsing op de VN-lijst: 1 juli 2015

Overige informatie: Zijn Presidentiële garde gaf leiding aan de slachting onder Nuer-burgers in en rond Juba; velen van hen werden in massagraven begraven. Een van die graven zou de resten van 200 à 300 burgers bevatten. Weblink speciale kennisgeving van Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/72684667

Informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Marial Chanuong Yol Mangok is op 1 juli 2015 op de lijst geplaatst uit hoofde van de punten 7, a), 7, c), 7, d), en 8 van Resolutie 2206 (2015) voor acties of beleid met als doel of gevolg de uitbreiding of verlenging van het conflict in Zuid-Sudan of de belemmering van de verzoening of vredesbesprekingen of -processen, met inbegrip van schendingen van het Akkoord over het staken van de vijandelijkheden; planning, aansturing of uitvoering van handelingen die een schending vormen van de toepasselijke internationale mensenrechtenwetgeving of het internationale humanitaire recht, of een inbreuk op de mensenrechten vormen, in Zuid-Sudan; het tot doelwit maken van burgers, met inbegrip van vrouwen en kinderen, door het plegen van gewelddaden (waaronder moord, verminking, foltering, of verkrachting of ander seksueel geweld) ontvoering, gedwongen verdwijning, gedwongen ontheemding, aanvallen op scholen, ziekenhuizen, religieuze locaties, of plaatsen waar burgers toevlucht zoeken, of door gedrag dat een ernstige schending van de mensenrechten of een schending van het internationaal humanitair recht inhoudt; en als leider van een entiteit, onder meer elke Zuid-Sudanese regering, oppositie, militie of andere groepering, die heeft, c.q. waarvan de leden hebben deelgenomen aan een van de activiteiten beschreven in de punten 6 en 7.

Mangok is commandant van de presidentiële garde van de Zuid-Sudanese regering, die leiding gaf aan de operaties in Juba naar aanleiding van de gevechten die op 15 december 2013 waren begonnen. Hij voerde orders uit om Nuer-soldaten te ontwapenen en gelastte vervolgens het gebruik van tanks voor gerichte aanvallen op politici in Juba, waarbij 22 ongewapende lijfwachten van oppositieleider Riek Machar en 7 lijfwachten van voormalig minister van Binnenlandse Zaken Gier Chuang Aluong om het leven kwamen.

Bij de initiële operaties in Juba gaf de presidentiële garde van Mangok, volgens talrijke en geloofwaardige meldingen, leiding aan de slachting onder Nuer-burgers in en rond Juba, van wie velen zijn begraven in massagraven. Een van die graven zou de resten van 200 à 300 burgers bevatten.

Titel: a) Generaal b) Generaal-majoor

Geboortedatum: tussen 1957 en 1959

Geboorteplaats: a) district Mayom, deelstaat Unity b) Mayan, deelstaat Unity

Datum plaatsing op de VN-lijst: 1 juli 2015

Overige informatie: Op 21 december 2014 benoemd tot adjunct-stafchef operaties van het SPLA-IO. Troepen onder zijn bevel voerden acties uit tegen burgers, waaronder vrouwen, in april 2014 tijdens een aanval op Bentiu, onder meer met gerichte moorden op grond van het behoren tot een etnische groep. Weblink speciale kennisgeving van Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5879076

Peter Gadet is op 1 juli 2015 op de lijst geplaatst uit hoofde van de punten 7, a), 7, d), 7, e), en 8 van Resolutie 2206 (2015) voor acties of beleid met als doel of gevolg de uitbreiding of verlenging van het conflict in Zuid-Sudan of de belemmering van de verzoening of vredesbesprekingen of -processen, met inbegrip van schendingen van het Akkoord over het staken van de vijandelijkheden; het tot doelwit maken van burgers, met inbegrip van vrouwen en kinderen, door het plegen van gewelddaden (waaronder moord, verminking, foltering, of verkrachting of ander seksueel geweld) ontvoering, gedwongen verdwijning, gedwongen ontheemding, aanvallen op scholen, ziekenhuizen, religieuze locaties, of plaatsen waar burgers toevlucht zoeken, of door gedrag dat een ernstige schending van de mensenrechten of een schending van het internationaal humanitair recht inhoudt; de rekrutering van kinderen door gewapende groepen en strijdkrachten in het kader van het gewapende conflict in Zuid-Sudan; en als leider van een entiteit, onder meer elke Zuid-Sudanese regering, oppositie, militie of andere groepering, die heeft, c.q. waarvan de leden hebben deelgenomen aan een van de activiteiten beschreven in de punten 6 en 7.

Aanvullende informatie

Peter Gadet is commandant van de troepen van het Sudanese Volksbevrijdingsleger in oppositie (SPLA-IO) die betrokken zijn bij acties die het conflict in Zuid-Sudan hebben verlengd, met inbegrip van schendingen van het Akkoord over het staken van de vijandelijkheden van januari 2014 (CoHA).

De troepen onder leiding van Gadet hebben Kaka, deelstaat Boven-Nijl, eind maart 2014 aangevallen en op het Sudanese Volksbevrijdingsleger (Sudan People's Liberation Army (SPLA)) heroverd. Gadet is daarna van de deelstaat Jonglei overgeplaatst naar Bentiu, waar hij werd benoemd tot militair gouverneur van de deelstaat Unity, teneinde de regeringsvijandige troepen bij te staan bij hun inspanningen om de voornamelijk Bol Nuer-bevolking te mobiliseren. Vervolgens heeft Gadet de aanvallen van het SPLA-IO in de deelstaat Unity geleid. De troepen van Gadet waren verantwoordelijk voor beschadiging van een gedeeltelijk aangelegde olieraffinaderij in de deelstaat Unity die door een Russische onderneming wordt gebouwd. De strijdkrachten van Gadet namen ook de controle over de gebieden Tor Abyad en Kilo 30 in de olievelden van de deelstaat Unity.

Medio april 2014 hebben 50 000 antiregeringsstrijders Malakal omsingeld als voorbereiding op een aanval op Bentiu. Op 15 april 2014 hebben de troepen van Gadet Bentiu aangevallen en het gezag over Bentiu overgenomen, en vervolgens de controle over de stad weer verloren. Troepen onder zijn bevel voerden acties uit tegen burgers, waaronder vrouwen, in april 2014 tijdens een aanval op Bentiu, onder meer met gerichte moorden op grond van het behoren tot een etnische groep.

In juni 2014 gaf Peter Gadet de SPLA-IO-commandanten de opdracht om jongeren te rekruteren in alle districten die onder controle van de rebellen stonden.

Van 25 tot en met 29 oktober 2014 hebben troepen onder gezag van Gadet Bentiu en Rubkona omsingeld en aangevallen, en op 29 oktober kort de stad Bentiu ingenomen voordat zij zich terugtrokken.

Op 21 december 2014 is Gadet benoemd tot adjunct-stafchef operaties van het SPLA-IO. Na deze benoeming zijn de troepen van het SPLA-IO door het mechanisme voor toezicht en verificatie van de Intergouvernementele Ontwikkelingsautoriteit (IGAD) genoemd vanwege vele schendingen van het CoHA in de deelstaten Unity, Boven-Nijl en Jonglei.