Home

Verordening (EU) 2017/658 van de Raad van 6 april 2017 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 329/2007 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van de Democratische Volksrepubliek Korea

Verordening (EU) 2017/658 van de Raad van 6 april 2017 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 329/2007 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van de Democratische Volksrepubliek Korea

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 215,

Gezien Besluit (GBVB) 2016/849 van de Raad van 27 mei 2016 betreffende beperkende maatregelen tegen de Democratische Volksrepubliek Korea en tot intrekking van Besluit 2013/183/GBVB(1),

Gezien het gezamenlijke voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. Verordening (EG) nr. 329/2007 van de Raad(2) geeft uitvoering aan de maatregelen waarin is voorzien bij Besluit (GBVB) 2016/849 tot intrekking en vervanging van Besluit 2013/183/GBVB.

 2. Besluit (GBVB) 2017/666 van de Raad(3) breidt het verbod op EU-investeringen in en met Noord-Korea uit tot de conventionelewapensindustrie, de metaalindustrie, de metaalbewerking en de ruimtevaart, en verbiedt het verlenen van bepaalde diensten aan entiteiten en burgers binnen Noord-Korea.

 3. Verordening (EG) nr. 329/2007 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 329/2007 wordt als volgt gewijzigd:

 1. In artikel 1 wordt het volgende punt toegevoegd:

   „16.„diensten die verband houden met”:
   diensten die voor een vast bedrag of op contractbasis worden verleend door eenheden die voornamelijk betrokken zijn bij de productie van roerende goederen, alsook diensten die specifiek samenhangen met de productie van die goederen.”.

 2. Het volgende artikel wordt ingevoegd:

  1.

  Er geldt een verbod op:

  1. het direct of indirect verlenen van diensten die verband houden met mijnbouw of met de maakindustrie in de chemische-, mijnbouw- of raffinagesector, als bedoeld in bijlage VIII, deel A, aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in, of voor gebruik in, Noord-Korea, alsmede

  2. het direct of indirect verlenen van computerdiensten en daarmee samenhangende diensten, als bedoeld in bijlage VIII, deel B, aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in, of voor gebruik in, Noord-Korea.

  2.

  In afwijking van lid 1, onder a), kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, als genoemd op de in bijlage II vermelde websites, goedkeuring verlenen voor het verlenen van diensten die verband houden met mijnbouw en met de maakindustrie in de chemische, mijnbouw- of raffinagesector, als die diensten bedoeld zijn om uitsluitend te worden gebruikt voor ontwikkelingsdoeleinden die rechtstreeks dienen ter leniging van de noden van de burgerbevolking of ter bevordering van de denuclearisering.

  3.

  De verbodsbepalingen van lid 1, onder b), zijn niet van toepassing op computerdiensten en daarmee samenhangende diensten als die diensten bedoeld zijn om uitsluitend te worden gebruikt voor de officiële doelen van een diplomatieke of consulaire missie of een internationale organisatie die in Noord-Korea immuniteiten geniet op grond van het internationaal recht.

  4.

  De verbodsbepalingen van lid 1, onder b), zijn niet van toepassing op het verlenen van computerdiensten en daarmee samenhangende diensten door overheidsinstanties of door rechtspersonen, entiteiten of lichamen die door de Unie of door lidstaten worden gefinancierd voor ontwikkelingsdoeleinden die rechtstreeks dienen ter leniging van de noden van de burgerbevolking of ter bevordering van de denuclearisering.

  5.

  In gevallen die niet onder lid 4 vallen en in afwijking van lid 1, onder b), kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, als genoemd op de in bijlage II vermelde websites, goedkeuring verlenen voor het verlenen van computerdiensten en daarmee samenhangende diensten als die diensten bedoeld zijn om uitsluitend te worden gebruikt voor ontwikkelingsdoeleinden die rechtstreeks dienen ter leniging van de noden van de burgerbevolking of ter bevordering van de denuclearisering.

  6.

  De verbodsbepalingen van lid 1 zijn niet van toepassing op het verlenen van diensten tot en met 9 juli 2017 die verschuldigd zijn uit hoofde van contracten, overeenkomsten of verplichtingen die zijn gesloten of ontstaan vóór 8 april 2017.”.

 3. In artikel 5 ter wordt lid 2 vervangen door:

  „2.

  Er geldt een verbod op:

  1. het oprichten van een joint venture met of het nemen of uitbreiden van een eigendomsbelang, inclusief door volledige verwerving of verwerving van aandelen of effecten die een deelnemingsrecht vertegenwoordigen, in de in lid 1, onder a) tot en met f), bedoelde rechtspersonen, entiteiten of lichamen die betrokken zijn bij activiteiten of programma's van Noord-Korea in verband met kernwapens, ballistische raketten of andere massavernietigingswapens of bij activiteiten in de mijnbouw, raffinage, chemische industrie, metaalindustrie en metaalbewerking, en ruimtevaartindustrie of conventionelewapensindustrie;

  2. het verlenen van financiering of financiële bijstand aan de in lid 1, onder d) tot en met f), bedoelde rechtspersonen, entiteiten of lichamen of het verlenen van financiering of financiële bijstand met het aantoonbare doel deze te financieren;

  3. het verlenen van investeringsdiensten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de onder a) en b) van dit lid bedoelde activiteiten.”.

 4. In artikel 13, lid 1, wordt het volgende punt ingevoegd:

  bijlage VIII te wijzigen om de daarin opgenomen lijst van goederen te verfijnen of aan te passen, rekening houdend met door de lidstaten verstrekte informatie en met eventuele omschrijvingen of richtsnoeren van de Statistische Commissie van de Verenigde Naties, of om referentienummers toe te voegen uit het systeem van centrale productenclassificatie voor goederen en diensten van de Statistische Commissie van de Verenigde Naties.”.

„Artikel 3 quater

1.

Er geldt een verbod op:

 1. het direct of indirect verlenen van diensten die verband houden met mijnbouw of met de maakindustrie in de chemische-, mijnbouw- of raffinagesector, als bedoeld in bijlage VIII, deel A, aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in, of voor gebruik in, Noord-Korea, alsmede

 2. het direct of indirect verlenen van computerdiensten en daarmee samenhangende diensten, als bedoeld in bijlage VIII, deel B, aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in, of voor gebruik in, Noord-Korea.

2.

In afwijking van lid 1, onder a), kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, als genoemd op de in bijlage II vermelde websites, goedkeuring verlenen voor het verlenen van diensten die verband houden met mijnbouw en met de maakindustrie in de chemische, mijnbouw- of raffinagesector, als die diensten bedoeld zijn om uitsluitend te worden gebruikt voor ontwikkelingsdoeleinden die rechtstreeks dienen ter leniging van de noden van de burgerbevolking of ter bevordering van de denuclearisering.

3.

De verbodsbepalingen van lid 1, onder b), zijn niet van toepassing op computerdiensten en daarmee samenhangende diensten als die diensten bedoeld zijn om uitsluitend te worden gebruikt voor de officiële doelen van een diplomatieke of consulaire missie of een internationale organisatie die in Noord-Korea immuniteiten geniet op grond van het internationaal recht.

4.

De verbodsbepalingen van lid 1, onder b), zijn niet van toepassing op het verlenen van computerdiensten en daarmee samenhangende diensten door overheidsinstanties of door rechtspersonen, entiteiten of lichamen die door de Unie of door lidstaten worden gefinancierd voor ontwikkelingsdoeleinden die rechtstreeks dienen ter leniging van de noden van de burgerbevolking of ter bevordering van de denuclearisering.

5.

In gevallen die niet onder lid 4 vallen en in afwijking van lid 1, onder b), kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, als genoemd op de in bijlage II vermelde websites, goedkeuring verlenen voor het verlenen van computerdiensten en daarmee samenhangende diensten als die diensten bedoeld zijn om uitsluitend te worden gebruikt voor ontwikkelingsdoeleinden die rechtstreeks dienen ter leniging van de noden van de burgerbevolking of ter bevordering van de denuclearisering.

6.

De verbodsbepalingen van lid 1 zijn niet van toepassing op het verlenen van diensten tot en met 9 juli 2017 die verschuldigd zijn uit hoofde van contracten, overeenkomsten of verplichtingen die zijn gesloten of ontstaan vóór 8 april 2017.”.

Artikel 2

De bijlage bij deze verordening wordt als bijlage VIII aan Verordening (EG) nr. 329/2007 toegevoegd.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

BIJLAGE

„BIJLAGE VIII