Home

Verordening (EU) 2017/762 van de Raad van 25 april 2017 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 479/2013 betreffende de vrijstelling van de vereiste om summiere aangiften bij binnenbrengen en uitgaan in te dienen voor Uniegoederen die via de corridor van Neum worden vervoerd

Verordening (EU) 2017/762 van de Raad van 25 april 2017 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 479/2013 betreffende de vrijstelling van de vereiste om summiere aangiften bij binnenbrengen en uitgaan in te dienen voor Uniegoederen die via de corridor van Neum worden vervoerd

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien de Akte van toetreding van Kroatië, en met name artikel 43,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. Artikel 4, onder a), van Verordening (EU) nr. 479/2013 van de Raad(1) voorziet in een vrijstelling van de vereiste om summiere aangiften bij binnenbrengen en uitgaan in te dienen voor Uniegoederen die via de corridor van Neum worden vervoerd wanneer de totale waarde van de goederen niet meer dan 10 000 EUR bedraagt en wanneer de Uniegoederen vergezeld gaan van facturen of vervoersdocumenten die voldoen aan voorwaarden in artikel 4, onder b), van die verordening („de vrijstelling”).

 2. De drempel van 10 000 EUR is vastgesteld op basis van een gelijkwaardige drempel die in artikel 317, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie(2) is vastgelegd.

 3. Ingevolge de inwerkingtreding van het douanewetboek van de Unie bij Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad(3), is artikel 317, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 2454/93 vervangen door artikel 126, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446 van de Commissie(4), waarin een drempel van 15 000 EUR wordt vastgesteld. Om een eenvormige toepassing van de douanewetgeving van de Unie te garanderen, moet de reikwijdte van de vrijstelling tot die drempel worden beperkt.

 4. Om redenen van rechtszekerheid en juridische duidelijkheid moeten bepaalde verwijzingen in Verordening (EU) nr. 479/2013 worden bijgewerkt.

 5. Verordening (EU) nr. 479/2013 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EU) nr. 479/2013 wordt als volgt gewijzigd:

 1. In artikel 2 wordt punt 1 vervangen door:

   „1.„Uniegoederen”:
   de in artikel 5, punt 23, van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad omschreven goederen(*);

 2. Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

  1. in punt a) wordt „10 000 EUR” vervangen door „15 000 EUR”;

  2. punt b), onder i), wordt vervangen door:

   ten minste de gegevens bevatten als bedoeld in artikel 126, lid 2, eerste alinea, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446 van de Commissie(*),

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Luxemburg, 25 april 2017.

Voor de Raad

De voorzitter

I. Borg