Home

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/858 van de Commissie van 18 mei 2017 betreffende de minimumverkoopprijs voor mageremelkpoeder voor de negende deelinschrijving in het kader van de bij Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2080 geopende openbare inschrijving

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/858 van de Commissie van 18 mei 2017 betreffende de minimumverkoopprijs voor mageremelkpoeder voor de negende deelinschrijving in het kader van de bij Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2080 geopende openbare inschrijving

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad(1),

Gezien Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1240 van de Commissie van 18 mei 2016 houdende uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft openbare interventie en steun voor particuliere opslag(2), en met name artikel 32,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2080 van de Commissie(3) is de verkoop van mageremelkpoeder in het kader van een openbare inschrijving geopend.

  2. In het licht van de inschrijvingen die voor de negende deelinschrijving zijn ontvangen, dient geen minimumverkoopprijs te worden vastgesteld.

  3. De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor de negende deelinschrijving voor de verkoop van mageremelkpoeder in het kader van de bij Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2080 geopende openbare inschrijving, waarvoor de inschrijvingen uiterlijk op 16 mei 2017 moesten zijn ingediend, wordt geen minimumverkoopprijs vastgesteld.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 18 mei 2017.

Voor de Commissie,

namens de voorzitter,

Jerzy Plewa

Directeur-generaal

Directoraat-generaal Landbouw en Plattelandsontwikkeling