Home

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/965 van de Raad van 8 juni 2017 tot uitvoering van artikel 2, lid 3, van Verordening (EG) nr. 2580/2001 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen het terrorisme, en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/150

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/965 van de Raad van 8 juni 2017 tot uitvoering van artikel 2, lid 3, van Verordening (EG) nr. 2580/2001 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen het terrorisme, en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/150

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 2580/2001 van de Raad van 27 december 2001 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen het terrorisme(1), en met name artikel 2, lid 3,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. De Raad heeft op 27 januari 2017 Uitvoeringsverordening (EU) 2017/150(2) tot uitvoering van artikel 2, lid 3, van Verordening (EG) nr. 2580/2001 vastgesteld, waarbij een geactualiseerde lijst van personen, groepen en entiteiten waarop Verordening (EG) nr. 2580/2001 van toepassing is (de „lijst”), wordt vastgesteld.

  2. De Raad heeft besloten dat er niet langer redenen zijn om één van deze entiteiten te handhaven op de lijst.

  3. De lijst moet derhalve dienovereenkomstig worden geactualiseerd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in artikel 2, lid 3, van Verordening (EG) nr. 2580/2001 bedoelde lijst wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Luxemburg, 8 juni 2017.

Voor de Raad

De voorzitter

U. Reinsalu

BIJLAGE

De volgende entiteit wordt geschrapt van de lijst bedoeld in artikel 2, lid 3, van Verordening (EG) nr. 2580/2001:

„Hofstadgroep”.