Home

Verordening (EU) 2017/1017 van de Commissie van 15 juni 2017 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 68/2013 betreffende de catalogus van voedermiddelen (Voor de EER relevante tekst)

Verordening (EU) 2017/1017 van de Commissie van 15 juni 2017 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 68/2013 betreffende de catalogus van voedermiddelen (Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 767/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende het in de handel brengen en het gebruik van diervoeders, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 79/373/EEG van de Raad, Richtlijn 80/511/EEG van de Commissie, Richtlijnen 82/471/EEG, 83/228/EEG, 93/74/EEG, 93/113/EG en 96/25/EG van de Raad en Beschikking 2004/217/EG van de Commissie(1), en met name artikel 26, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. De desbetreffende vertegenwoordigers van de verschillende sectoren van de Europese diervoederbranche hebben, in overleg met andere belanghebbende partijen, in samenwerking met de bevoegde nationale autoriteiten en met inachtneming van de ervaringen op dit gebied aan de hand van adviezen van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en van de ontwikkeling van de wetenschappelijke en technische kennis, wijzigingen voorgesteld van de in Verordening (EU) nr. 68/2013 van de Commissie(2) neergelegde catalogus van voedermiddelen. Deze wijzigingen hebben betrekking op verduidelijkingen van de algemene bepalingen, op nieuwe vermeldingen van behandelingsprocessen en voedermiddelen en op verbeteringen van de huidige vermeldingen. Voorts omvatten deze wijzigingen de vaststelling van maximumgehalten aan chemische onzuiverheden, de gehalten aan botanische zuiverheden of het vochtgehalte alsmede de vaststelling van verplichte vermeldingen voor de voedermiddelen.

  2. Aan de voorwaarden van artikel 26, lid 4, van Verordening (EG) nr. 767/2009 is voldaan.

  3. Gezien het zeer grote aantal wijzigingen in Verordening (EU) nr. 68/2013 is het om redenen van samenhang, duidelijkheid en vereenvoudiging gepast om de bijlage bij die verordening te vervangen.

  4. Om de administratieve lasten voor de exploitanten te verlichten, moet worden voorzien in een periode die een soepele verandering van de etikettering mogelijk maakt, zodat onnodige verstoring van het handelsverkeer wordt voorkomen.

  5. De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Verordening (EU) nr. 68/2013 wordt vervangen door de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Voedermiddelen die vóór 11 januari 2018 zijn geëtiketteerd overeenkomstig Verordening (EU) nr. 68/2013 in de versie die voor de wijziging uit hoofde van deze verordening van kracht was, mogen verder in de handel worden gebracht en gebruikt totdat de voorraden zijn uitgeput.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 15 juni 2017.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude Juncker

BIJLAGE

BIJLAGE