Home

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1467 van de Commissie van 11 augustus 2017 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1255/2010 wat betreft het tariefcontingent voor de invoer van „baby beef”-producten van oorsprong uit Kosovo(*)

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1467 van de Commissie van 11 augustus 2017 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1255/2010 wat betreft het tariefcontingent voor de invoer van „baby beef”-producten van oorsprong uit Kosovo(*)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad(2), en met name artikel 187, eerste alinea, onder b),

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Bij Verordening (EU) nr. 1255/2010 van de Commissie(3) zijn bepalingen vastgesteld voor het beheer van tariefcontingenten voor de invoer van „baby beef”-producten.

  2. Verordening (EG) nr. 1215/2009 van de Raad(4) voorziet in een jaarlijks invoertariefcontingent van 475 ton „baby beef”-producten van oorsprong uit het douanegebied van Kosovo(****).

  3. De Commissie heeft Uitvoeringsverordening (EU) nr. 374/2012(5) houdende wijziging van Verordening (EU) nr. 1255/2010 aangenomen om het jaarlijkse tariefcontingent voor de invoer van „baby beef”-producten van oorsprong uit Kosovo(*****) te openen en de wijze van beheer ervan vast te stellen.

  4. De stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en Kosovo(*****), anderzijds (hierna „de overeenkomst” genoemd) is bij Besluit (EU) 2016/342(6) namens de Unie door de Raad gesloten en is het nieuwe instrument inzake de handelsbetrekkingen met Kosovo(******). Artikel 28, lid 3, van de overeenkomst voorziet in een tariefcontingent van 475 ton voor „baby beef”-producten van oorsprong uit het douanegebied van Kosovo(******). Bijgevolg is het tariefcontingent voor „baby beef”-producten, waarin is voorzien in artikel 3, lid 2, eerste alinea, van Verordening (EG) nr. 1215/2009, bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/1464 van de Commissie(7) vastgesteld op 0 ton.

  5. Verordening (EU) nr. 1255/2010 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

  6. De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In bijlage VII bis bij Verordening (EU) nr. 1255/2010, wordt vak 8 vervangen door:

Ondergetekende, …, handelend namens de bevoegde instantie van afgifte (vak 9), verklaart dat de bovenomschreven goederen een keuring hebben ondergaan te …volgens bijgevoegd veterinair certificaat van …, van oorsprong en herkomst zijn uit Kosovo(********) en nauwkeurig beantwoorden aan de omschrijving die vervat is in bijlage II bij de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en Kosovo(********), anderzijds (PB L 71 van 16.3.2016, blz. 3).”.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 11 augustus 2017.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude Juncker