Home

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1486 van de Commissie van 10 juli 2017 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2070 wat betreft benchmarkingportefeuilles en rapportage-instructies (Voor de EER relevante tekst)

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1486 van de Commissie van 10 juli 2017 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2070 wat betreft benchmarkingportefeuilles en rapportage-instructies (Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende toegang tot het bedrijf van kredietinstellingen en het prudentieel toezicht op kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, tot wijziging van Richtlijn 2002/87/EG en tot intrekking van de Richtlijnen 2006/48/EG en 2006/49/EG(1), en met name artikel 78, lid 8, derde alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. In Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2070 van de Commissie(2) worden rapportage-instructies voor instellingen gespecificeerd, aan de hand waarvan de Europese Bankautoriteit (hierna „EBA” genoemd) en bevoegde autoriteiten de kwaliteit van de interne benaderingen van instellingen kunnen beoordelen in overeenstemming met artikel 78 van Richtlijn 2013/36/EU.

 2. Op grond van artikel 78, lid 1, van Richtlijn 2013/36/EU moeten instellingen de berekeningen van hun interne benaderingen ten minste eenmaal per jaar indienen. Aangezien de focus van de beoordeling van de bevoegde autoriteiten en van de verslagen van de EBA mettertijd kan veranderen, dienen blootstellingen of posities die zijn opgenomen in de benchmarkingportefeuilles — en dus in de rapportagevereisten — dienovereenkomstig te worden gewijzigd. Daarom dienen de bijlagen I tot en met VI bij Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2070 te worden gewijzigd.

 3. Het is passend om instellingen en bevoegde autoriteiten voldoende tijd te geven om de wijzigingen te implementeren.

 4. Instellingen dienen vanaf de datum van inwerkingtreding van deze verordening voldoende tijd te krijgen om over de uitkomsten van de benchmarkingexercitie te rapporteren aan de bevoegde autoriteiten. Bijgevolg dient van de in artikel 4, lid 2, van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2070 bedoelde datum te worden afgeweken wat betreft de rapportage in 2017.

 5. Deze verordening is gebaseerd op de ontwerpen van technische uitvoeringsnormen die de EBA aan de Commissie heeft voorgelegd.

 6. De wijzigingen aan Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2070 zijn beperkt in omvang en effect. In overeenstemming met artikel 15, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1093/2010 van het Europees Parlement en de Raad(3) heeft de EBA daarom geen open publieke consultatie gehouden.

 7. Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2070 dient dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2070 wordt als volgt gewijzigd:

 1. in artikel 2 wordt punt d) geschrapt;

 2. bijlage I wordt vervangen door de tekst van bijlage I bij deze verordening;

 3. bijlage II wordt vervangen door de tekst van bijlage II bij deze verordening;

 4. bijlage III wordt vervangen door de tekst van bijlage III bij deze verordening;

 5. bijlage IV wordt vervangen door de tekst van bijlage IV bij deze verordening;

 6. bijlage V wordt vervangen door de tekst van bijlage V bij deze verordening;

 7. bijlage VI wordt vervangen door de tekst van bijlage VI bij deze verordening.

Artikel 2

In afwijking van artikel 4, lid 2, van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2070 dient een instelling de informatie als bedoeld in de artikelen 2 en 3 van die verordening tegen 30 september 2017 bij de bevoegde autoriteiten in.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 10 juli 2017.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude Juncker

BIJLAGE I

BIJLAGE I

BIJLAGE II

BIJLAGE II

BIJLAGE III

BIJLAGE III

BIJLAGE IV

BIJLAGE IV

BIJLAGE V

BIJLAGE V

BIJLAGE VI

BIJLAGE VI