Home

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1796 van de Commissie van 5 oktober 2017 tot vaststelling van de toewijzingscoëfficiënt die moet worden toegepast op aanvragen van certificaten voor de uitvoer, in 2018, van kaas naar de Verenigde Staten van Amerika in het kader van de in Verordening (EG) nr. 1187/2009 bedoelde contingenten

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1796 van de Commissie van 5 oktober 2017 tot vaststelling van de toewijzingscoëfficiënt die moet worden toegepast op aanvragen van certificaten voor de uitvoer, in 2018, van kaas naar de Verenigde Staten van Amerika in het kader van de in Verordening (EG) nr. 1187/2009 bedoelde contingenten

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad(1), en met name artikel 188,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. In hoofdstuk III, afdeling 2, van Verordening (EG) nr. 1187/2009 van de Commissie(2) is de procedure vastgesteld voor de toewijzing van certificaten voor de uitvoer van kaas naar de Verenigde Staten van Amerika in het kader van de in artikel 21 van die verordening bedoelde contingenten.

  2. De hoeveelheden waarop de uitvoercertificaataanvragen betrekking hebben, zijn voor bepaalde productgroepen en contingenten hoger dan de voor het contingentjaar 2018 beschikbare hoeveelheden. Bijgevolg dient te worden bepaald in hoeverre uitvoercertificaten kunnen worden afgegeven, door de overeenkomstig artikel 23, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1187/2009 berekende toewijzingscoëfficiënten vast te stellen die op de gevraagde hoeveelheden moeten worden toegepast.

  3. De hoeveelheden waarop de uitvoercertificaataanvragen betrekking hebben, zijn voor bepaalde productgroepen en contingenten lager dan de voor het contingentjaar 2018 beschikbare hoeveelheden. Het is derhalve dienstig de resterende hoeveelheden over de aanvragers te verdelen naar evenredigheid van de aangevraagde hoeveelheden door een overeenkomstig artikel 23, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1187/2009 berekende toewijzingscoëfficiënt vast te stellen.

  4. Rekening houdend met de in artikel 23, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1187/2009 vastgestelde termijn voor de vaststelling van de toewijzingscoëfficiënt, is het dienstig te bepalen dat de onderhavige verordening in werking treedt op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Op de hoeveelheden waarop de overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1187/2009 ingediende uitvoercertificaataanvragen voor de in de bijlage bij de onderhavige verordening vermelde productgroepen en de in kolom 3 daarvan met „16-Tokyo en 16-, 17-, 18-, 20- en 21-Uruguay” aangeduide contingenten betrekking hebben, worden de in kolom 5 van de bijlage aangegeven toewijzingscoëfficiënten toegepast.

Artikel 2

De overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1187/2009 ingediende uitvoercertificaataanvragen voor de in de bijlage bij de onderhavige verordening vermelde productgroepen en de in kolom 3 daarvan met „22- en 25-Tokyo en 22- en 25-Uruguay” aangeduide contingenten worden aanvaard voor de aangevraagde hoeveelheden.

Er kunnen uitvoercertificaten worden afgegeven voor extra hoeveelheden die onder de aanvragers worden verdeeld door toepassing van de in kolom 6 van de bijlage aangegeven toewijzingscoëfficiënten, op voorwaarde dat de marktdeelnemer deze binnen een week na bekendmaking van de onderhavige verordening aanvaardt en dat hij de vereiste zekerheid stelt.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 5 oktober 2017.

Voor de Commissie,

namens de voorzitter,

Jerzy Plewa

Directeur-generaal

Directoraat-generaal Landbouw en Plattelandsontwikkeling

BIJLAGE