Home

Verordening (EU) 2017/1973 van de Commissie van 30 oktober 2017 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2074/2005 wat betreft de officiële controles van visserijproducten die zijn gevangen door vaartuigen die de vlag van een lidstaat voeren en in de Unie zijn binnengebracht na via derde landen te zijn vervoerd, en tot vaststelling van een modelcertificaat voor die producten (Voor de EER relevante tekst)

Verordening (EU) 2017/1973 van de Commissie van 30 oktober 2017 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2074/2005 wat betreft de officiële controles van visserijproducten die zijn gevangen door vaartuigen die de vlag van een lidstaat voeren en in de Unie zijn binnengebracht na via derde landen te zijn vervoerd, en tot vaststelling van een modelcertificaat voor die producten (Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong(1), en met name artikel 9, tweede alinea,

Gezien Verordening (EG) nr. 854/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke voorschriften voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong(2), en met name artikel 16, tweede alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. Om de volks- en de diergezondheid te beschermen, worden producten uit de Unie die, al dan niet met opslag, via derde landen worden vervoerd, geacht niet langer te voldoen aan de in de wetgeving van de Unie neergelegde vereisten voor die producten. In Richtlijn 97/78/EG van de Raad(3) is bijgevolg bepaald dat de lidstaten erop moeten toezien dat veterinaire controles worden verricht op partijen van dergelijke producten die uit derde landen in de Unie worden binnengebracht.

 2. Bij Verordening (EG) nr. 853/2004 zijn specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong vastgesteld voor exploitanten van levensmiddelenbedrijven, met inbegrip van voorschriften voor visserijproducten. Bovendien zijn bij Verordening (EG) nr. 854/2004 voorschriften vastgesteld voor de uitvoering van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong. Bij Verordening (EG) nr. 854/2004 is bepaald dat wanneer zendingen van producten van dierlijke oorsprong de Unie binnenkomen, deze vergezeld moeten gaan van een document dat aan bepaalde eisen voldoet, en dat de officiële controles van die producten moeten plaatsvinden in overeenstemming met die verordening.

 3. Verordening (EG) nr. 2074/2005 van de Commissie(4) voorziet in modelgezondheidscertificaten en documenten voor de invoer van bepaalde producten van dierlijke oorsprong voor de toepassing van de Verordeningen (EG) nr. 853/2004 en (EG) nr. 854/2004, waaronder een model voor de invoer van visserijproducten in bijlage VI.

 4. De lidstaten en organisaties van belanghebbenden hebben de Commissie verzocht een modelgezondheidscertificaat op te stellen voor zendingen van voor menselijke consumptie bestemde visserijproducten die zijn gevangen door vaartuigen die de vlag van een lidstaat voeren en die, al dan niet met opslag, via derde landen worden vervoerd, dat moet worden ondertekend door de bevoegde autoriteit van het derde land met het oog op het harmoniseren van de informatie die moet worden verstrekt wanneer dergelijke zendingen het grondgebied van de Unie binnenkomen.

 5. Het modelgezondheidscertificaat moet specifiek verwijzen naar de bepalingen betreffende het aanlanden, lossen en opslaan van visserijproducten neergelegd in de hoofdstukken II en VII van sectie VIII van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 853/2004.

 6. Het modelgezondheidscertificaat moet ook kunnen worden gebruikt met het elektronische Traces-systeem (Trade Control and Expert System)(5) dat wordt gebruikt voor de uitwisseling van gezondheidscertificaten tussen derde landen en de lidstaten.

 7. Het is daarom passend om een geharmoniseerd modelgezondheidscertificaat op te stellen dat moet worden ondertekend door de bevoegde autoriteit in het derde land waarin de visserijproducten worden vervoerd voordat zij naar de Unie worden verzonden.

 8. Verordening (EG) nr. 2074/2005 moet dienovereenkomstig worden gewijzigd.

 9. De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 2074/2005 wordt als volgt gewijzigd:

 1. Het volgende artikel 6 quater wordt ingevoegd:

  1.

  Voor menselijke consumptie bestemde visserijproducten die zijn gevangen door vaartuigen die de vlag van een lidstaat voeren en die, al dan niet met opslag, zijn gelost in derde landen vóór zij op een andere vervoerswijze in de Unie zijn binnengekomen, moeten vergezeld gaan van een gezondheidscertificaat dat is afgegeven door de bevoegde autoriteit van het betrokken derde land en is ingevuld overeenkomstig het modelgezondheidscertificaat in aanhangsel VIII van bijlage VI.

  2.

  Het derde land waar het vervoer plaatsvindt, moet zijn opgenomen in de in artikel 11, lid 1, van Verordening (EG) nr. 854/2004 bedoelde lijst.

  3.

  Indien de in lid 1 bedoelde visserijproducten worden gelost en vervoerd naar een opslaginstallatie in het in dat lid bedoelde derde land, moet die opslaginstallatie zijn opgenomen in de in artikel 12 van Verordening (EG) nr. 854/2004 bedoelde lijst.

  4.

  Indien de in lid 1 bedoelde visserijproducten worden geladen in een vaartuig dat de vlag van een derde land voert, moet dat derde land zijn opgenomen in de in artikel 11, lid 1, van Verordening (EG) nr. 854/2004 bedoelde lijst, en moet dat vaartuig zijn opgenomen in de in artikel 12 van Verordening (EG) nr. 854/2004 bedoelde lijst.

  Containerschepen die worden gebruikt voor het vervoeren van visserijproducten in containers, zijn van deze eis uitgesloten.”.

 2. Bijlage VI wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij de deze verordening.

„Artikel 6 quater Voorschriften betreffende de officiële controles van visserijproducten die zijn gevangen door vaartuigen die de vlag van een lidstaat voeren en de Unie binnenkomen na al dan niet met opslag via derde landen te zijn vervoerd

1.

Voor menselijke consumptie bestemde visserijproducten die zijn gevangen door vaartuigen die de vlag van een lidstaat voeren en die, al dan niet met opslag, zijn gelost in derde landen vóór zij op een andere vervoerswijze in de Unie zijn binnengekomen, moeten vergezeld gaan van een gezondheidscertificaat dat is afgegeven door de bevoegde autoriteit van het betrokken derde land en is ingevuld overeenkomstig het modelgezondheidscertificaat in aanhangsel VIII van bijlage VI.

2.

Het derde land waar het vervoer plaatsvindt, moet zijn opgenomen in de in artikel 11, lid 1, van Verordening (EG) nr. 854/2004 bedoelde lijst.

3.

Indien de in lid 1 bedoelde visserijproducten worden gelost en vervoerd naar een opslaginstallatie in het in dat lid bedoelde derde land, moet die opslaginstallatie zijn opgenomen in de in artikel 12 van Verordening (EG) nr. 854/2004 bedoelde lijst.

4.

Indien de in lid 1 bedoelde visserijproducten worden geladen in een vaartuig dat de vlag van een derde land voert, moet dat derde land zijn opgenomen in de in artikel 11, lid 1, van Verordening (EG) nr. 854/2004 bedoelde lijst, en moet dat vaartuig zijn opgenomen in de in artikel 12 van Verordening (EG) nr. 854/2004 bedoelde lijst.

Containerschepen die worden gebruikt voor het vervoeren van visserijproducten in containers, zijn van deze eis uitgesloten.”.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 juli 2018.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 30 oktober 2017.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude Juncker

BIJLAGE

Aanhangsel VIII van bijlage VI