Home

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1974 van de Commissie van 30 oktober 2017 tot wijziging van Verordening (EU) 2016/44 van de Raad betreffende beperkende maatregelen in verband met de situatie in Libië

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1974 van de Commissie van 30 oktober 2017 tot wijziging van Verordening (EU) 2016/44 van de Raad betreffende beperkende maatregelen in verband met de situatie in Libië

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Besluit (GBVB) 2015/1333 van de Raad van 31 juli 2015 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Libië en tot intrekking van Besluit 2011/137/GBVB(1),

Gezien Verordening (EU) 2016/44 van de Raad van 18 januari 2016 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Libië en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 204/2011(2), en met name artikel 20, onder b),

Overwegende hetgeen volgt:

  1. In bijlage V bij Verordening (EU) 2016/44 worden de vaartuigen opgesomd die door het Sanctiecomité van de Verenigde Naties zijn aangewezen als bedoeld in punt 11 van Resolutie 2146 (2014) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Op die vaartuigen zijn op grond van die verordening een aantal verbodsbepalingen van toepassing, waaronder een verbod op het laden, vervoeren of lossen van ruwe olie uit Libië en op toegang tot havens op het grondgebied van de Unie.

  2. Op 20 oktober 2017 heeft het Sanctiecomité van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties bepaald dat de vermelding van het vaartuig Capricorn op de lijst van vaartuigen waarop beperkende maatregelen van toepassing zijn, moet worden verlengd en gewijzigd. Bijlage V bij Verordening (EU) 2016/44 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

  3. Teneinde de effectiviteit van de maatregelen waarin deze verordening voorziet te waarborgen, moet deze verordening onmiddellijk in werking treden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage V bij Verordening (EU) 2016/44 van de Raad wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 30 oktober 2017.

Voor de Commissie,

namens de voorzitter,

Hoofd van de dienst Instrumenten voor het buitenlands beleid

BIJLAGE

Bijlage V bij Verordening (EU) 2016/44 van de Raad wordt als volgt gewijzigd:

De vermelding:

Naam: CAPRICORN

Op de lijst geplaatst uit hoofde van de punten 10 a) en 10 b) van Resolutie 2146 (2014), als uitgebreid en gewijzigd bij Resolutie 2362 (2017), lid 2 (verboden te laden, te vervoeren of te lossen; verboden havens binnen te komen). Overeenkomstig punt 11 van Resolutie 2146 is deze vermelding geldig van 21 juli tot 21 oktober 2017, tenzij deze eerder wordt beëindigd door het Comité overeenkomstig punt 12 van Resolutie 2146. Vlaggenstaat: Tanzania.

Aanvullende informatie

IMO: 8900878. Vanaf 16 juli 2017 bevond het vaartuig zich voor de kust van Cyprus.”,

wordt vervangen door:

Naam: CAPRICORN

Op de lijst geplaatst uit hoofde van punt 10, onder a) en b), van Resolutie 2146 (2014), als uitgebreid en gewijzigd bij punt 2 van Resolutie 2362 (2017) (verboden te laden, te vervoeren of te lossen; verboden havens binnen te komen). Overeenkomstig punt 11 van Resolutie 2146 is deze vermelding op 20 oktober 2017 door het Comité verlengd tot en met 18 januari 2018, tenzij deze eerder wordt beëindigd door het Comité overeenkomstig punt 12 van Resolutie 2146. Vlaggenstaat: Tanzania.

Aanvullende informatie

Op de lijst opgenomen op 21 juli 2017. IMO: 8900878. Vanaf 21 september 2017 bevond het vaartuig zich in internationale wateren ter hoogte van de Verenigde Arabische Emiraten.”.