Home

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2207 van de Commissie van 29 november 2017 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 412/2013 van de Raad tot instelling van een definitief antidumpingrecht en tot definitieve inning van het voorlopige recht op keuken- en tafelgerei van keramiek van oorsprong uit de Volksrepubliek China

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2207 van de Commissie van 29 november 2017 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 412/2013 van de Raad tot instelling van een definitief antidumpingrecht en tot definitieve inning van het voorlopige recht op keuken- en tafelgerei van keramiek van oorsprong uit de Volksrepubliek China

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2016/1036 van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Unie(1) („de basisverordening”),

Gezien Uitvoeringsverordening (EU) nr. 412/2013 van de Raad van 13 mei 2013 tot instelling van een definitief antidumpingrecht en tot definitieve inning van het voorlopige recht op keuken- en tafelgerei van keramiek van oorsprong uit de Volksrepubliek China(2), en met name artikel 3,

Overwegende hetgeen volgt:

  HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

  Artikel 1

  De volgende ondernemingen worden toegevoegd aan de lijst van producenten-exporteurs uit de Volksrepubliek China in bijlage I bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 412/2013:

  Onderneming

  Aanvullende Taric-code

  Fujian Dehua Huamao Ceramics Co., Ltd

  C303

  Fujian Dehua Jiawei Ceramics Co., Ltd

  C304

  Fujian Dehua New Qili Arts Co., Ltd

  C305

  Quanzhou Dehua Hengfeng Ceramics Co., Ltd

  C306

  Artikel 2

  Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

  Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

  Gedaan te Brussel, 29 november 2017.

  Voor de Commissie

  De voorzitter

  Jean-Claude Juncker