Home

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2235 van de Commissie van 4 december 2017 tot afwijking van de Verordeningen (EG) nr. 2305/2003, (EG) nr. 969/2006 en (EG) nr. 1067/2008, de Uitvoeringsverordeningen (EU) 2015/2081 en (EU) 2017/2200, Verordening (EG) nr. 1964/2006, Uitvoeringsverordening (EU) nr. 480/2012 en Verordening (EG) nr. 1918/2006 wat betreft de voor 2018 geldende datums voor de indiening van invoercertificaataanvragen en de afgifte van invoercertificaten in het kader van de tariefcontingenten voor granen, rijst en olijfolie

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2235 van de Commissie van 4 december 2017 tot afwijking van de Verordeningen (EG) nr. 2305/2003, (EG) nr. 969/2006 en (EG) nr. 1067/2008, de Uitvoeringsverordeningen (EU) 2015/2081 en (EU) 2017/2200, Verordening (EG) nr. 1964/2006, Uitvoeringsverordening (EU) nr. 480/2012 en Verordening (EG) nr. 1918/2006 wat betreft de voor 2018 geldende datums voor de indiening van invoercertificaataanvragen en de afgifte van invoercertificaten in het kader van de tariefcontingenten voor granen, rijst en olijfolie

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1095/96 van de Raad van 18 juni 1996 betreffende de tenuitvoerlegging van de concessies in de lijst CXL die is opgesteld naar aanleiding van de voltooiing van de onderhandelingen in het kader van artikel XXIV, lid 6, van de GATT(1), en met name artikel 1,

Gezien Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad(2), en met name artikel 187, onder e),

Overwegende hetgeen volgt:

  1. De Verordeningen (EG) nr. 2305/2003(3), (EG) nr. 969/2006(4) en (EG) nr. 1067/2008(5) van de Commissie en de Uitvoeringsverordeningen (EU) 2015/2081(6) en (EU) 2017/2200(7) van de Commissie bevatten bijzondere bepalingen inzake de indiening van certificaataanvragen en de afgifte van certificaten voor de invoer van gerst in het kader van contingent 09.4126, van maïs in het kader van contingent 09.4131, van zachte tarwe van een andere dan van hoge kwaliteit in het kader van de contingenten 09.4123, 09.4124, 09.4125 en 09.4133 en van bepaalde granen van oorsprong uit Oekraïne in het kader van de contingenten 09.4306, 09.4307, 09.4308, 09.4277, 09.4278 en 09.4279.

  2. Verordening (EG) nr. 1964/2006 van de Commissie(8) en Uitvoeringsverordening (EU) nr. 480/2012 van de Commissie(9) bevatten bijzondere bepalingen inzake de indiening van certificaataanvragen en de afgifte van certificaten voor de invoer van rijst van oorsprong uit Bangladesh in het kader van contingent 09.4517 en van breukrijst in het kader van contingent 09.4079.

  3. Verordening (EG) nr. 1918/2006 van de Commissie(10) bevat bijzondere bepalingen inzake de indiening van certificaataanvragen en de afgifte van certificaten voor de invoer van olijfolie van oorsprong uit Tunesië in het kader van contingent 09.4032.

  4. Met het oog op de inachtneming van de betrokken contingenthoeveelheden moeten, in verband met de officiële feestdagen in 2018, voor bepaalde perioden datums voor de indiening van invoercertificaataanvragen en de afgifte van invoercertificaten worden vastgesteld die afwijken van de Verordeningen (EG) nr. 2305/2003, (EG) nr. 969/2006 en (EG) nr. 1067/2008, van de Uitvoeringsverordeningen (EU) 2015/2081 en (EU) 2017/2200, van Verordening (EG) nr. 1964/2006, Uitvoeringsverordening (EU) nr. 480/2012 en Verordening (EG) nr. 1918/2006.

  5. De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1 Granen

1.

In afwijking van artikel 3, lid 1, tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 2305/2003 mogen voor 2018 geen aanvragen voor invoercertificaten voor gerst in het kader van contingent 09.4126 meer worden ingediend na vrijdag 14 december 2018, om 13 uur Brusselse tijd.

2.

In afwijking van artikel 3, lid 4, eerste alinea, van Verordening (EG) nr. 2305/2003 worden voor 2018 de invoercertificaten voor gerst in het kader van contingent 09.4126 waarvoor de aanvragen in de in bijlage I bij de onderhavige verordening vermelde perioden worden ingediend, afgegeven op de in die bijlage vermelde overeenkomstige datum, onder voorbehoud van overeenkomstig artikel 7, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1301/2006 van de Commissie(11) genomen maatregelen.

3.

In afwijking van artikel 4, lid 1, tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 969/2006 mogen voor 2018 geen aanvragen voor invoercertificaten voor maïs in het kader van contingent 09.4131 meer worden ingediend na vrijdag 14 december 2018, om 13 uur Brusselse tijd.

4.

In afwijking van artikel 4, lid 4, eerste alinea, van Verordening (EG) nr. 969/2006 worden voor 2018 de invoercertificaten voor maïs in het kader van contingent 09.4131 waarvoor de aanvragen in de in bijlage I bij de onderhavige verordening vermelde perioden worden ingediend, afgegeven op de in die bijlage vermelde overeenkomstige datum, onder voorbehoud van overeenkomstig artikel 7, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1301/2006 genomen maatregelen.

5.

In afwijking van artikel 4, lid 1, tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 1067/2008 mogen voor 2018 geen aanvragen voor invoercertificaten voor zachte tarwe van een andere dan van hoge kwaliteit in het kader van de contingenten 09.4123, 09.4124, 09.4125 en 09.4133 meer worden ingediend na vrijdag 14 december 2018, om 13 uur Brusselse tijd.

6.

In afwijking van artikel 4, lid 4, eerste alinea, van Verordening (EG) nr. 1067/2008 worden voor 2018 de invoercertificaten voor zachte tarwe van een andere dan van hoge kwaliteit in het kader van de contingenten 09.4123, 09.4124, 09.4125 en 09.4133 waarvoor de aanvragen in de in bijlage I bij de onderhavige verordening vermelde perioden worden ingediend, afgegeven op de in die bijlage vermelde overeenkomstige datum, onder voorbehoud van overeenkomstig artikel 7, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1301/2006 genomen maatregelen.

7.

In afwijking van artikel 2, lid 1, tweede alinea, van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2081 mogen voor 2018 geen aanvragen voor invoercertificaten voor granen van oorsprong uit Oekraïne in het kader van de contingenten 09.4306, 09.4307 en 09.4308 meer worden ingediend na vrijdag 14 december 2018, om 13 uur Brusselse tijd.

8.

In afwijking van artikel 2, lid 3, van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2081 worden voor 2018 de invoercertificaten voor granen van oorsprong uit Oekraïne in het kader van de contingenten 09.4306, 09.4307 en 09.4308 waarvoor de aanvragen in de in bijlage I bij de onderhavige verordening vermelde perioden worden ingediend, afgegeven op de in die bijlage vermelde overeenkomstige datum, onder voorbehoud van overeenkomstig artikel 7, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1301/2006 genomen maatregelen.

9.

In afwijking van artikel 2, lid 1, tweede alinea, van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2200 mogen voor 2018 geen aanvragen voor invoercertificaten voor granen van oorsprong uit Oekraïne in het kader van de contingenten 09.4277, 09.4278 en 09.4279 meer worden ingediend na vrijdag 14 december 2018, om 13 uur Brusselse tijd.

10.

In afwijking van artikel 2, lid 3, van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2200 worden voor 2018 de invoercertificaten voor granen van oorsprong uit Oekraïne in het kader van de contingenten 09.4277, 09.4278 en 09.4279 waarvoor de aanvragen in de in bijlage I bij de onderhavige verordening vermelde perioden worden ingediend, afgegeven op de in die bijlage vermelde overeenkomstige datum, onder voorbehoud van overeenkomstig artikel 7, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1301/2006 genomen maatregelen.

Artikel 2 Rijst

1.

In afwijking van artikel 4, lid 3, eerste alinea, van Verordening (EG) nr. 1964/2006 mogen voor 2018 geen aanvragen voor invoercertificaten voor rijst van oorsprong uit Bangladesh in het kader van contingent 09.4517 meer worden ingediend na vrijdag 7 december 2018, om 13 uur Brusselse tijd.

2.

In afwijking van artikel 5, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1964/2006 worden voor 2018 de invoercertificaten voor rijst van oorsprong uit Bangladesh in het kader van contingent 09.4517 waarvoor de aanvragen in de in bijlage II bij de onderhavige verordening vermelde perioden worden ingediend, afgegeven op de in die bijlage vermelde overeenkomstige datum, onder voorbehoud van overeenkomstig artikel 7, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1301/2006 genomen maatregelen.

3.

In afwijking van artikel 2, lid 1, derde alinea, van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 480/2012 mogen voor 2018 geen aanvragen voor invoercertificaten voor breukrijst in het kader van contingent 09.4079 meer worden ingediend na 7 december 2018, om 13 uur Brusselse tijd.

4.

In afwijking van artikel 3, lid 2, van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 480/2012 worden voor 2018 de invoercertificaten voor breukrijst in het kader van contingent 09.4079 waarvoor de aanvragen in de in bijlage II bij de onderhavige verordening vermelde perioden worden ingediend, afgegeven op de in die bijlage vermelde overeenkomstige datum, onder voorbehoud van overeenkomstig artikel 7, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1301/2006 genomen maatregelen.

Artikel 3 Olijfolie

1.

In afwijking van artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1918/2006 mogen voor 2018 geen aanvragen voor invoercertificaten voor olijfolie van oorsprong uit Tunesië meer worden ingediend na dinsdag 11 december 2018.

2.

In afwijking van artikel 3, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1918/2006 worden de invoercertificaten voor olijfolie van oorsprong uit Tunesië waarvoor de aanvragen in de in bijlage III bij de onderhavige verordening vermelde perioden worden ingediend, afgegeven op de in die bijlage vermelde overeenkomstige datum, onder voorbehoud van overeenkomstig artikel 7, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1301/2006 genomen maatregelen.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij verstrijkt op 1 januari 2019.

BIJLAGE I

BIJLAGE II

BIJLAGE III