Home

Besluit (GBVB) 2018/280 van de Raad van 23 februari 2018 tot wijziging van Besluit 2012/642/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Belarus

Besluit (GBVB) 2018/280 van de Raad van 23 februari 2018 tot wijziging van Besluit 2012/642/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Belarus

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 29,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. De Raad heeft op 15 oktober 2012 Besluit 2012/642/GBVB(1) vastgesteld.

 2. Op basis van een evaluatie van dat Besluit .moeten de beperkende maatregelen tegen Belarus worden verlengd tot en met 28 februari 2019.

 3. Voorts is de Raad overeengekomen dat de uitvoer van bepaalde types kleinkaliber sportgeweren, kleinkaliber sportpistolen en kleinkaliber munitie uitsluitend voor gebruik bij sportevenementen of sporttraining, of technische bijstand of tussenhandeldiensten, financieringsmiddelen of financiële bijstand die daarmee verband houden door de lidstaten kan worden toegestaan mits de aantallen beperkt worden, onverminderd de toepasselijke licentiebepalingen.

 4. Besluit 2012/642/GBVB moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

 5. Teneinde de effectiviteit van de maatregelen waarin dit besluit voorziet te waarborgen, dient dit besluit onmiddellijk in werking te treden,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Besluit 2012/642/GBVB wordt als volgt gewijzigd:

 1. Aan artikel 2 worden de volgende leden toegevoegd:

  „4.

  In afwijking van artikel 1 kunnen de lidstaten de verkoop, de levering, de overdracht of de uitvoer toestaan van kleinkaliber sportgeweren, kleinkaliber sportpistolen en kleinkaliber munitie die uitsluitend bestemd zijn voor gebruik bij sportevenementen en sporttraining, of technische bijstand of tussenhandeldiensten, financieringsmiddelen of financiële bijstand die daarmee verband houden.

  De Unie neemt de nodige maatregelen om te bepalen welke voorwerpen onder dit lid vallen.

  5.

  De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie ten minste één week voordat hij toestemming verleent, ervan in kennis dat hij voornemens is overeenkomstig dit artikel toestemming te verlenen, met inbegrip van het type en de betrokken hoeveelheid uitrusting en de bestemming ervan, of de aard van de bijstand of diensten die daarmee verband houden.”.

 2. Artikel 8 wordt vervangen door:

  1.

  Dit besluit is van toepassing tot en met 28 februari 2019.

  2.

  Dit besluit wordt voortdurend geëvalueerd en wordt zo nodig verlengd of gewijzigd, indien de Raad van oordeel is dat de doelstellingen ervan niet zijn verwezenlijkt.”.

„Artikel 8

1.

Dit besluit is van toepassing tot en met 28 februari 2019.

2.

Dit besluit wordt voortdurend geëvalueerd en wordt zo nodig verlengd of gewijzigd, indien de Raad van oordeel is dat de doelstellingen ervan niet zijn verwezenlijkt.”.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 23 februari 2018.

Voor de Raad

De voorzitter

E. Zaharieva