Home

Besluit van de Autoriteit voor Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen van 13 november 2017 om Identités & traditions européennes niet te registreren

Besluit van de Autoriteit voor Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen van 13 november 2017 om Identités & traditions européennes niet te registreren

21.3.2018

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 106/7


Besluit van de Autoriteit voor Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen

van 13 november 2017

om Identités & traditions européennes niet te registreren

(Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

(2018/C 106/06)

DE AUTORITEIT VOOR EUROPESE POLITIEKE PARTIJEN EN EUROPESE POLITIEKE STICHTINGEN,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 betreffende het statuut en de financiering van Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen(1), en met name artikel 9,

Gezien de aanvraag van de vzw Identités & traditions européennes,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Autoriteit voor Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen („de Autoriteit”) heeft op 28 september 2017 van de vzw Identités & traditions européennes („ITE”) een aanvraag ontvangen voor registratie als een Europese politieke stichting (de „aanvraag”).

(2)

Bij de aanvraag was een brief gevoegd, medeondertekend door de voorzitter van ITE en de voorzitter van de Alliantie van Europese Nationale Bewegingen („AENM”), de vereniging waar ITE formeel bij is aangesloten krachtens artikel 16 bis van haar statuten.

(3)

De Autoriteit stuurde op 4 oktober 2017 naar ITE een voorlopige beoordeling, waarin zij tot de voorlopige vaststelling kwam dat de aanvraag, onverminderd de vraag of deze een verzoek vormde overeenkomstig Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014, onontvankelijk was of, subsidiair, niet voldeed aan ten minste één van de voorwaarden van artikel 3, lid 2, van Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014.

(4)

De Autoriteit verzocht ITE de schriftelijke opmerkingen die zij wenste in te dienen, uiterlijk op vrijdag 20 oktober 2017 te doen toekomen.

(5)

ITE heeft geen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid en heeft tot op heden geen opmerkingen ingediend.

(6)

De Autoriteit heeft de ontvankelijkheid en de gegrondheid van de aanvraag onderzocht, onverminderd de vraag of de aanvraag een verzoek vormt overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014.

(7)

De Autoriteit meent dat de aanvraag, ook al zou deze worden beschouwd als een verzoek overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014, niet ontvankelijk zou zijn omdat overeenkomstig artikel 8, lid 1, van deze verordening een verzoek tot registratie als Europese politieke stichting alleen kan worden ingediend via de Europese politieke partij waar de verzoekende partij formeel bij is aangesloten.

(8)

ITE is formeel aangesloten bij de AENM, die geen Europese politieke partij is die geregistreerd is overeenkomstig de in Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014 vastgestelde voorwaarden en procedures.

(9)

De aanvraag voldoet dus niet aan het formeel vereiste dat wordt vastgelegd in artikel 8, lid 1, van Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014.

(10)

Bovendien is de Autoriteit van mening dat de aanvraag, ook al zou deze ontvankelijk worden beschouwd overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014, niet gegrond kan worden beschouwd omdat overeenkomstig punt a) van artikel 3, lid 2, van deze verordening, een van de voorwaarden voor registratie is dat de verzoekende partij is aangesloten bij een overeenkomstig de voorwaarden en procedures van deze verordening geregistreerde politieke partij.

(11)

Zoals uiteengezet in overweging 8, is de AENM niet een Europese politieke partij die geregistreerd is overeenkomstig de in Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014 vastgestelde voorwaarden en procedures.

(12)

De aanvraag voldoet dus niet aan een van de in artikel 3, lid 2, van Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014 vastgestelde voorwaarden, en met name de voorwaarde in artikel 3, lid 2, onder a), van deze verordening,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De door Identités & traditions européennes ingediende aanvraag tot registratie als een Europese politieke stichting wordt hierbij afgewezen.

Artikel 2

Dit besluit wordt van kracht op de dag van kennisgeving.

Artikel 3

Dit besluit is gericht tot:

Identités & traditions européennes

Rue des Alliés 15

6044 Roux (Charleroi)

BELGIË

Gedaan te Brussel, 13 november 2017.

Voor de Autoriteit voor Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen

De directeur

M. ADAM