Home

Besluit van de Raad van 14 mei 2018 tot vaststelling van het standpunt van de Raad ten aanzien van ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018

Besluit van de Raad van 14 mei 2018 tot vaststelling van het standpunt van de Raad ten aanzien van ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018

15.5.2018

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 167/2


BESLUIT VAN DE RAAD

van 14 mei 2018

tot vaststelling van het standpunt van de Raad ten aanzien van ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018

(2018/C 167/02)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 314, in samenhang met het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name artikel 106 bis,

Gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002(1), en met name artikel 41,

Overwegende hetgeen volgt:

De begroting van de Unie voor het begrotingsjaar 2018 is definitief vastgesteld op 30 november 2017(2).

De Commissie heeft op 22 februari 2018 een voorstel ingediend met het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1 bij de algemene begroting voor het begrotingsjaar 2018,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Enig artikel

Het standpunt van de Raad betreffende het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018 is vastgesteld op 14 mei 2018.

De volledige tekst kan worden geraadpleegd op of gedownload van de website van de Raad: http://www.consilium.europa.eu/

Gedaan te Brussel, 14 mei 2018.

Voor de Raad

De voorzitster

E. ZAHARIEVA