Home

Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/661 van de Commissie van 26 april 2018 tot wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/750 betreffende de harmonisering van de frequentieband 1 452-1 492 MHz voor terrestrische systemen die elektronischecommunicatiediensten kunnen verschaffen in de Unie wat betreft de uitbreiding ervan met de geharmoniseerde frequentiebanden 1 427-1 452 MHz en 1 492-1 517 MHz (Kennisgeving geschied onder nummer C(2018) 2286) (Voor de EER relevante tekst)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/661 van de Commissie van 26 april 2018 tot wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/750 betreffende de harmonisering van de frequentieband 1 452-1 492 MHz voor terrestrische systemen die elektronischecommunicatiediensten kunnen verschaffen in de Unie wat betreft de uitbreiding ervan met de geharmoniseerde frequentiebanden 1 427-1 452 MHz en 1 492-1 517 MHz (Kennisgeving geschied onder nummer C(2018) 2286) (Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Beschikking nr. 676/2002/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake een regelgevingskader voor het radiospectrumbeleid in de Europese Gemeenschap (radiospectrumbeschikking)(1), en met name artikel 4, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. In Besluit nr. 243/2012/EU van het Europees Parlement en de Raad(2) is een meerjarenprogramma voor het radiospectrumbeleid (Radio Spectrum Policy Programme — RSPP) vastgesteld met als doelstelling in de Unie uiterlijk in 2015 aan de hand van de inventaris van het spectrum ten minste 1 200 MHz voor draadloze breedband geschikt spectrum aan te wijzen, met inbegrip van reeds gebruikt spectrum.

 2. In het advies van de Beleidsgroep radiospectrum van 20 februari 2013 betreffende strategische uitdagingen voor Europa in het aanpakken van de groeiende vraag naar radiospectrum voor draadloze breedband(3) is aanbevolen om de frequentieband 1 427-1 452 MHz te evalueren met het oog op draadloos breedbandgebruik na 2015 als een uitbreiding van de frequentieband 1 452-1 492 MHz. Daarnaast is in het advies van de Beleidsgroep radiospectrum gewezen op de uitdagingen in verband met de mogelijke aanwijzing van de frequentiebanden 1 427-1 452 MHz en 1 492-1 518 MHz voor draadloos breedbandgebruik ten gevolge van het huidige gebruik voor militaire doeleinden en terrestrische vaste draadloze diensten. De Beleidsgroep radiospectrum heeft voorgesteld om de frequentieband 1 492-1 518 MHz nader te overwegen in het licht van het resultaat van de Wereldradiocommunicatieconferentie in 2015 (WRC-15).

 3. Tijdens de WRC-15 zijn de frequentiebanden 1 427-1 452 MHz en 1 492-1 518 MHz aangewezen voor internationale mobiele telecommunicatie wereldwijd. In regio 1 van de Internationale Telecommunicatie-unie, waartoe de Europese Unie behoort, worden respectievelijk deze frequentiebanden of delen ervan op coprimaire basis toegewezen aan mobiele diensten (met uitzondering van mobiele luchtvaartdiensten), vaste diensten en ruimtebedrijfdiensten aarde-ruimte. Daarnaast hebben sommige lidstaten de frequentieband 1 452-1 518 MHz aangewezen voor programmaproductie en speciale evenementen.

 4. Op 15 maart 2017 heeft de Commissie overeenkomstig artikel 4, lid 2, van de radiospectrumbeschikking de Europese Conferentie van de administraties van posterijen en van telecommunicatie (CEPT) een mandaat gegeven om geharmoniseerde technische voorwaarden te ontwikkelen voor extra frequentiebanden in het 1,5GHz-frequentiebereik, namelijk 1 427-1 452 MHz en 1 492-1 518 MHz, om het gebruik ervan voor terrestrische draadlozebreedbanddiensten voor elektronische communicatie in de Unie te bevorderen.

 5. In het kader van dat mandaat heeft de CEPT op 16 november 2017 verslag 65(4) uitgebracht, waarin wordt voorgesteld geharmoniseerde technische voorwaarden te ontwikkelen voor tot downlink beperkte draadlozebreedbanddiensten voor elektronische communicatie in de frequentiebanden 1 427-1 452 MHz en 1 492-1 517 MHz, rekening houdend met de in de hele Unie geldende aanwijzing van de frequentieband 1 452-1 492 MHz onder geharmoniseerde technische voorwaarden voor terrestrische systemen die elektronischecommunicatiediensten kunnen verschaffen overeenkomstig Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/750 van de Commissie(5).

 6. De in de hele Unie geldende aanwijzing van de frequentiebanden 1 427-1 452 MHz en 1 492-1 517 MHz voor tot downlink beperkte draadlozebreedbanddiensten voor elektronische communicatie moet de spectrumdoelstelling van de radiospectrumbeschikking voor draadlozebreedbanddiensten helpen verwezenlijken door de toevoeging van 50 MHz spectrum. Tot downlink beperkt gebruik is van belang voor het aanpakken van asymmetrisch dataverkeer, aangezien hierdoor de downlinkcapaciteit van draadlozebreedbandsystemen wordt verbeterd, onder meer voor de verstrekking van 5G-diensten.

 7. In overeenstemming met de aanbevelingen van CEPT-verslag 65 moeten de lidstaten over nationale flexibiliteit beschikken om delen van de frequentiebanden 1 427-1 452 MHz en 1 492-1 517 MHz te gebruiken teneinde internationale militaire overeenkomsten(6) na te leven of — op ad-hocbasis — in te spelen op specifieke nationale behoeften om de exploitatie van terrestrische vaste draadloze diensten te handhaven. In dit opzicht wordt in het verslag benadrukt dat het niet haalbaar is om mobiele en vaste diensten te exploiteren in cofrequentie. De herindeling van deze banden op nationaal niveau met het oog op de beschikbaarstelling ervan om tegemoet te komen aan de nationale vraag naar tot downlink beperkte draadlozebreedbanddiensten voor elektronische communicatie is bijgevolg een complex proces waarvoor een passende termijn nodig is.

 8. Indien de lidstaten gebruikmaken van nationale flexibiliteit, moeten zij voorrang verlenen aan de beschikbaarheid van aangrenzend spectrum voor tot downlink beperkte draadlozebreedbanddiensten voor elektronische communicatie, met inbegrip van de frequentieband 1 452-1 492 MHz, met het oog op grotere kanaalbandbreedten van 5G-diensten, schaalvoordelen op het gebied van apparatuur, co-existentie met diensten in de aangrenzende banden en frequentiecoördinatie.

 9. Onverminderd het recht van de lidstaten om hun spectrumgebruik in het belang van de openbare orde en veiligheid en voor defensie te organiseren overeenkomstig artikel 1, lid 4, van de radiospectrumbeschikking, moeten de lidstaten de frequentiebanden 1 427-1 452 MHz en 1 492-1 517 MHz zo veel mogelijk aanwijzen voor tot downlink beperkte draadlozebreedbanddiensten voor elektronische communicatie.

 10. Het verstrekken van tot downlink beperkte draadlozebreedbanddiensten voor elektronische communicatie in de volledige frequentieband 1 427-1 517 MHz moet worden gebaseerd op een consistente geharmoniseerde kanaalindeling en minimale, d.w.z. zo min mogelijk beperkende, technische voorwaarden teneinde de eengemaakte markt te bevorderen, schadelijke interferentie tot een minimum te beperken en voor frequentiecoördinatie te zorgen.

 11. De in CEPT-verslag 65 vastgestelde technische voorwaarden en regelingen voorzien ook in co-existentie tussen draadlozebreedbanddiensten en diensten in aangrenzende banden.

 12. De technische voorwaarden en regelingen, zoals de vermogensgrenswaarden voor ongewenste emissies, zorgen er met name voor dat draadloos breedbandgebruik op de frequentieband 1 427-1 517 MHz passende bescherming biedt aan radioastronomiediensten en passieve aardexploratiesatellietdiensten op de frequentieband 1 400-1 427 MHz en aan mobiele satellietdiensten op de frequentieband 1 518-1 559 MHz. Er zijn mogelijk meer maatregelen nodig op nationaal niveau om de co-existentie met diensten op de aangrenzende frequentiebanden 1 400-1 427 MHz en 1 518-1 559 MHz te bevorderen, zoals rond luchthavens, zeehavens en grondstations die worden gebruikt om via satellieten doorgegeven opsporings- en reddingssignalen te ontvangen. Daarnaast moeten de prestaties van de ontvangers van mobiele grondstations worden verbeterd in overeenstemming met de doelstellingen en vereisten van Richtlijn 2014/53/EU van het Europees Parlement en de Raad(7).

 13. Aangezien delen van de frequentieband 1 452-1 492 MHz niet worden gebruikt voor terrestrische omroepsystemen, moeten de bestaande wettelijke beperkingen ten aanzien van de co-existentie met dergelijke diensten in deze band worden weggenomen zodat tot downlink beperkte draadlozebreedbanddiensten voor elektronische communicatie kunnen worden ingezet.

 14. Er zijn mogelijk grensoverschrijdende frequentiecoördinatieovereenkomsten tussen administraties nodig om ervoor te zorgen dat de bij dit besluit vastgestelde parameters worden toegepast met het oog op de versterking van tot downlink beperkte draadlozebreedbanddiensten voor elektronische communicatie op de frequentiebanden1 427-1 452 MHz en 1 492-1 517 MHz met als doel schadelijke interferentie te voorkomen en het spectrumgebruik doeltreffender te maken. De grensoverschrijdende frequentiecoördinatieovereenkomsten met betrekking tot luchtvaarttelemetrie moeten op bilaterale of multilaterale basis worden besproken tussen de betrokken CEPT-administraties.

 15. De in het onderhavige besluit vervatte maatregelen moeten worden uitgevoerd door de lidstaten om er uiteindelijk voor te zorgen dat de volledige frequentieband 1 427-1 517 MHz, of een deel daarvan bij gebrek aan nationale vraag, wordt gebruikt voor tot downlink beperkte draadlozebreedbanddiensten voor elektronische communicatie met als doel zo veel mogelijk bij te dragen tot de verwezenlijking van de spectrumdoelstelling van de radiospectrumbeschikking.

 16. De lidstaten moeten bij de Commissie verslag uitbrengen over de uitvoering van het besluit en het gebruik van de frequentieband en daardoor bijdragen tot de effectbeoordeling van het besluit op Unieniveau en, indien nodig, de tijdige herziening ervan. Met name moet om de twee jaar worden gecontroleerd of het gerechtvaardigd blijft om gebruik te maken van nationale flexibiliteit bij de beschikbaarstelling van spectrum op de frequentiebanden 1 427-1 452 MHz of 1 492-1 517 MHz. Daarnaast moeten de lidstaten om de twee jaar verslag uitbrengen over de nationale maatregelen ter bevordering van de co-existentie met de radioastronomiediensten en passieve aardexploratiesatellietdiensten op de frequentieband 1 400-1 427 MHz en van de mobiele satellietdiensten op de frequentieband 1 518-1 559 MHz.

 17. De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Radiospectrumcomité,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/750 wordt als volgt gewijzigd:

 1. De titel wordt vervangen door: „Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/750 van de Commissie van 8 mei 2015 betreffende de harmonisering van de frequentieband 1 427-1 517 MHz voor terrestrische systemen die elektronischecommunicatiediensten kunnen verschaffen in de Unie”.

 2. Artikel 1 wordt vervangen door:

  Dit besluit is gericht op het harmoniseren van de voorwaarden voor de beschikbaarheid en het doelmatig gebruik van de frequentieband 1 427-1 517 MHz voor terrestrische systemen die elektronischecommunicatiediensten in de Unie kunnen verschaffen.”.

 3. In artikel 2 wordt lid 2 vervangen door:

  „2.

  Uiterlijk op 1 oktober 2018 zorgen de lidstaten voor de toewijzing en de beschikbaarstelling, op niet-exclusieve basis, van de frequentiebanden 1 427-1 452 MHz en 1 492-1 517 MHz, of een deel daarvan, aan terrestrische systemen die draadlozebreedbanddiensten voor elektronische communicatie kunnen verschaffen, in overeenstemming met de in de bijlage vastgestelde parameters.”.

 4. In artikel 2 wordt lid 3 vervangen door:

  „3.

  Indien de lidstaten slechts een deel van de frequentiebanden 1 427-1 452 MHz of 1 492-1 517 MHz overeenkomstig lid 2 toewijzen en beschikbaar stellen:

  1. zorgen zij ervoor dat al het bestaande gebruik wordt gehandhaafd voor zover dat strikt noodzakelijk is, met als doel deze banden geleidelijk aan beschikbaar te stellen voor terrestrische systemen die draadlozebreedbanddiensten voor elektronische communicatie kunnen verschaffen;

  2. zorgen zij ervoor dat een dergelijk deel van het spectrum, samen met de frequentieband 1 452-1 492 MHz, in de eerste plaats een aangrenzende frequentieband vormt;

  3. kunnen zij tot 1 januari 2023, en langer indien wordt geconstateerd dat er geen nationale vraag is naar draadlozebreedbanddiensten voor elektronische communicatie, overeenkomstig de artikelen 3 en 6 van Besluit nr. 243/2012/EU toestemming verlenen voor het gebruik van een deel van deze banden om de exploitatie van bestaande terrestrische vaste draadloze diensten te handhaven of voor andere vormen van bestaand gebruik, waarvoor deze banden niet gedeeld kunnen worden met draadlozebreedbanddiensten voor elektronische communicatie.”.

 5. Aan artikel 2 wordt het volgende lid 4 toegevoegd:

  „4.

  De lidstaten zorgen ervoor dat de in dit artikel bedoelde terrestrische systemen voldoende bescherming bieden aan de systemen op aangrenzende banden.”.

 6. Aan artikel 2 wordt het volgende lid 5 toegevoegd:

  „5.

  De lidstaten vergemakkelijken grensoverschrijdende coördinatieovereenkomsten om de exploitatie van de in de leden 1, 2 en 3 bedoelde systemen mogelijk te maken, rekening houdend met de bestaande regelgevingsprocedures en rechten en de relevante internationale overeenkomsten.”.

 7. Het volgende artikel 2 bis wordt toegevoegd:

  De lidstaten evalueren de toepassing van artikel 2 om de twee jaar met het oog op de maximale beschikbaarheid van de frequentieband 1 427-1 517 MHz voor draadlozebreedbanddiensten voor elektronische communicatie.”.

 8. Artikel 4 wordt vervangen door:

  De lidstaten monitoren het gebruik van de frequentieband 1 427-1 517 MHz en brengen daarover op verzoek van de Commissie of op eigen initiatief verslag uit teneinde, indien nodig, tijdige herziening van dit besluit mogelijk te maken.”.

 9. Het volgende artikel 4 bis wordt toegevoegd:

  De lidstaten brengen uiterlijk op 1 november 2018 aan de Commissie verslag uit over de toepassing van dit besluit, met inbegrip van de beschikbaarheidsgraad van de frequentiebanden 1 427-1 452 MHz en 1 492-1 517 MHz.”.

 10. De bijlage bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/750 wordt vervangen door de tekst in de bijlage bij dit besluit.

„Artikel 1

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/750 wordt als volgt gewijzigd:

 1. De titel wordt vervangen door: „Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/750 van de Commissie van 8 mei 2015 betreffende de harmonisering van de frequentieband 1 427-1 517 MHz voor terrestrische systemen die elektronischecommunicatiediensten kunnen verschaffen in de Unie”.

 2. Artikel 1 wordt vervangen door:

  Dit besluit is gericht op het harmoniseren van de voorwaarden voor de beschikbaarheid en het doelmatig gebruik van de frequentieband 1 427-1 517 MHz voor terrestrische systemen die elektronischecommunicatiediensten in de Unie kunnen verschaffen.”.

 3. In artikel 2 wordt lid 2 vervangen door:

  „2.

  Uiterlijk op 1 oktober 2018 zorgen de lidstaten voor de toewijzing en de beschikbaarstelling, op niet-exclusieve basis, van de frequentiebanden 1 427-1 452 MHz en 1 492-1 517 MHz, of een deel daarvan, aan terrestrische systemen die draadlozebreedbanddiensten voor elektronische communicatie kunnen verschaffen, in overeenstemming met de in de bijlage vastgestelde parameters.”.

 4. In artikel 2 wordt lid 3 vervangen door:

  „3.

  Indien de lidstaten slechts een deel van de frequentiebanden 1 427-1 452 MHz of 1 492-1 517 MHz overeenkomstig lid 2 toewijzen en beschikbaar stellen:

  1. zorgen zij ervoor dat al het bestaande gebruik wordt gehandhaafd voor zover dat strikt noodzakelijk is, met als doel deze banden geleidelijk aan beschikbaar te stellen voor terrestrische systemen die draadlozebreedbanddiensten voor elektronische communicatie kunnen verschaffen;

  2. zorgen zij ervoor dat een dergelijk deel van het spectrum, samen met de frequentieband 1 452-1 492 MHz, in de eerste plaats een aangrenzende frequentieband vormt;

  3. kunnen zij tot 1 januari 2023, en langer indien wordt geconstateerd dat er geen nationale vraag is naar draadlozebreedbanddiensten voor elektronische communicatie, overeenkomstig de artikelen 3 en 6 van Besluit nr. 243/2012/EU toestemming verlenen voor het gebruik van een deel van deze banden om de exploitatie van bestaande terrestrische vaste draadloze diensten te handhaven of voor andere vormen van bestaand gebruik, waarvoor deze banden niet gedeeld kunnen worden met draadlozebreedbanddiensten voor elektronische communicatie.”.

 5. Aan artikel 2 wordt het volgende lid 4 toegevoegd:

  „4.

  De lidstaten zorgen ervoor dat de in dit artikel bedoelde terrestrische systemen voldoende bescherming bieden aan de systemen op aangrenzende banden.”.

 6. Aan artikel 2 wordt het volgende lid 5 toegevoegd:

  „5.

  De lidstaten vergemakkelijken grensoverschrijdende coördinatieovereenkomsten om de exploitatie van de in de leden 1, 2 en 3 bedoelde systemen mogelijk te maken, rekening houdend met de bestaande regelgevingsprocedures en rechten en de relevante internationale overeenkomsten.”.

 7. Het volgende artikel 2 bis wordt toegevoegd:

  De lidstaten evalueren de toepassing van artikel 2 om de twee jaar met het oog op de maximale beschikbaarheid van de frequentieband 1 427-1 517 MHz voor draadlozebreedbanddiensten voor elektronische communicatie.”.

 8. Artikel 4 wordt vervangen door:

  De lidstaten monitoren het gebruik van de frequentieband 1 427-1 517 MHz en brengen daarover op verzoek van de Commissie of op eigen initiatief verslag uit teneinde, indien nodig, tijdige herziening van dit besluit mogelijk te maken.”.

 9. Het volgende artikel 4 bis wordt toegevoegd:

  De lidstaten brengen uiterlijk op 1 november 2018 aan de Commissie verslag uit over de toepassing van dit besluit, met inbegrip van de beschikbaarheidsgraad van de frequentiebanden 1 427-1 452 MHz en 1 492-1 517 MHz.”.

 10. De bijlage bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/750 wordt vervangen door de tekst in de bijlage bij dit besluit.

„Artikel 2 bis

De lidstaten evalueren de toepassing van artikel 2 om de twee jaar met het oog op de maximale beschikbaarheid van de frequentieband 1 427-1 517 MHz voor draadlozebreedbanddiensten voor elektronische communicatie.”.

„Artikel 4

De lidstaten monitoren het gebruik van de frequentieband 1 427-1 517 MHz en brengen daarover op verzoek van de Commissie of op eigen initiatief verslag uit teneinde, indien nodig, tijdige herziening van dit besluit mogelijk te maken.”.

„Artikel 4 bis

Artikel 2

BIJLAGE

BIJLAGE