Home

Besluit (EU) 2018/777 van de Raad van 22 mei 2018 betreffende het namens de Europese Unie in het Gemengd Comité van de EER in te nemen standpunt betreffende de wijziging van Protocol 31 bij de EER-overeenkomst betreffende samenwerking op specifieke gebieden buiten de vier vrijheden (Begrotingslijn 02 04 77 03: „Voorbereidende actie inzake defensieonderzoek”) (Voor de EER relevante tekst)

Besluit (EU) 2018/777 van de Raad van 22 mei 2018 betreffende het namens de Europese Unie in het Gemengd Comité van de EER in te nemen standpunt betreffende de wijziging van Protocol 31 bij de EER-overeenkomst betreffende samenwerking op specifieke gebieden buiten de vier vrijheden (Begrotingslijn 02 04 77 03: „Voorbereidende actie inzake defensieonderzoek”) (Voor de EER relevante tekst)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 218, lid 9,

Gezien Verordening (EG) nr. 2894/94 van de Raad van 28 november 1994 houdende bepaalde wijzen van toepassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte(1), en met name artikel 1, lid 3,

Gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002(2), en met name artikel 54, lid 2, onder b), artikel 84, lid 2, en artikel 124,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. De Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte(3) (hierna „de EER-overeenkomst” genoemd) is op 1 januari 1994 in werking getreden.

 2. Overeenkomstig artikel 98 van de EER-overeenkomst kan onder meer Protocol 31 bij de EER-overeenkomst bij besluit van het Gemengd Comité van de EER worden gewijzigd.

 3. Protocol 31 bij de EER-overeenkomst bevat bepalingen betreffende samenwerking op specifieke gebieden buiten de vier vrijheden.

 4. De EVA-staten blijven deelnemen aan de activiteiten van de Unie met betrekking tot begrotingsonderdeel 02 04 77 03: „Voorbereidende actie van de Unie inzake defensieonderzoek” dat in de algemene begroting van de Unie voor het begrotingsjaar 2018 is opgenomen.

 5. Protocol 31 bij de EER-overeenkomst dient derhalve te worden gewijzigd om de voortzetting van deze uitgebreide samenwerking vanaf 1 januari 2018 mogelijk te maken.

 6. Het standpunt van de Unie in het Gemengd Comité van de EER moet worden gebaseerd op het hieraan gehechte ontwerpbesluit,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Het namens de Unie in het Gemengd Comité van de EER in te nemen standpunt over de voorgestelde wijziging van Protocol 31 bij de EER-overeenkomst betreffende samenwerking op specifieke gebieden buiten de vier vrijheden wordt gebaseerd op het aan dit besluit gehechte ontwerpbesluit van het Gemengd Comité van de EER.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Brussel, 22 mei 2018.

Voor de Raad

De voorzitter

E. Karanikolov

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 218, lid 9,

Gezien Verordening (EG) nr. 2894/94 van de Raad van 28 november 1994 houdende bepaalde wijzen van toepassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte(1), en met name artikel 1, lid 3,

Gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002(2), en met name artikel 54, lid 2, onder b), artikel 84, lid 2, en artikel 124,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. De Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte(3) (hierna „de EER-overeenkomst” genoemd) is op 1 januari 1994 in werking getreden.

 2. Overeenkomstig artikel 98 van de EER-overeenkomst kan onder meer Protocol 31 bij de EER-overeenkomst bij besluit van het Gemengd Comité van de EER worden gewijzigd.

 3. Protocol 31 bij de EER-overeenkomst bevat bepalingen betreffende samenwerking op specifieke gebieden buiten de vier vrijheden.

 4. De EVA-staten blijven deelnemen aan de activiteiten van de Unie met betrekking tot begrotingsonderdeel 02 04 77 03: „Voorbereidende actie van de Unie inzake defensieonderzoek” dat in de algemene begroting van de Unie voor het begrotingsjaar 2018 is opgenomen.

 5. Protocol 31 bij de EER-overeenkomst dient derhalve te worden gewijzigd om de voortzetting van deze uitgebreide samenwerking vanaf 1 januari 2018 mogelijk te maken.

 6. Het standpunt van de Unie in het Gemengd Comité van de EER moet worden gebaseerd op het hieraan gehechte ontwerpbesluit,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 3