Home

Besluit (EU) 2018/889 van de Raad van 4 juni 2018 betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme

Besluit (EU) 2018/889 van de Raad van 4 juni 2018 betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 83, lid 1, juncto artikel 218, lid 6, onder a),

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Gezien de goedkeuring door het Europees Parlement(1),

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Overeenkomstig Besluit (EU) 2015/1913 van de Raad(2) is het Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme(3) („het Verdrag”) op 22 oktober 2015 ondertekend, onder voorbehoud van de sluiting ervan.

  2. In artikel 23 van het Verdrag is bepaald dat het Verdrag openstaat voor goedkeuring door de Europese Unie.

  3. Bij Richtlijn (EU) 2017/541 van het Europees Parlement en de Raad(4) is voorzien in gemeenschappelijke Unieregels inzake terrorismebestrijding. De Unie heeft zodoende al maatregelen aangenomen op verschillende gebieden die door het Verdrag worden bestreken.

  4. Het Verdrag dient derhalve namens de Unie te worden goedgekeurd voor aangelegenheden die onder de bevoegdheid van de Unie vallen, voor zover het Verdrag gevolgen kan hebben voor die gemeenschappelijke regels of de strekking daarvan kan wijzigen. De lidstaten behouden hun bevoegdheden, voor zover het Verdrag geen gevolgen heeft voor die gemeenschappelijke regels of de strekking daarvan niet wijzigt.

  5. Ierland is gebonden door Kaderbesluit 2002/475/JBZ van de Raad(5) en neemt derhalve deel aan de vaststelling van dit besluit.

  6. Overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van Protocol nr. 21 betreffende de positie van het Verenigd Koninkrijk en Ierland ten aanzien van de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht, gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en onverminderd artikel 4 van dat protocol, neemt het Verenigd Koninkrijk niet deel aan de vaststelling van dit besluit en is dit niet bindend voor, noch van toepassing op deze lidstaat.

  7. Overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van Protocol nr. 22 betreffende de positie van Denemarken, gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, neemt Denemarken niet deel aan de vaststelling van dit besluit en is dit niet bindend voor, noch van toepassing op deze lidstaat,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Het Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme wordt, voor aangelegenheden die onder de bevoegdheid van de Unie vallen, namens de Unie goedgekeurd.

De tekst van het Verdrag is aan dit besluit gehecht.

Artikel 2

De voorzitter van de Raad wijst de persoon (personen) aan die bevoegd is (zijn) om namens de Unie de in artikel 23 van het Verdrag bedoelde akte van goedkeuring neer te leggen(6).

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Luxemburg, 4 juni 2018.

Voor de Raad

De voorzitter

T. Tsacheva